Prawo cywilne i handlowe państw obcych - Prawo wekslowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne i handlowe państw obcych - Prawo wekslowe - strona 1 Prawo cywilne i handlowe państw obcych - Prawo wekslowe - strona 2 Prawo cywilne i handlowe państw obcych - Prawo wekslowe - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Zbigniew Świderski
Prawo cywilne i handlowe państw obcych
Wykład IV – Prawo wekslowe
Weksel to znakomite osiągnięcie legislacji międzynarodowej.
W 1938 roku opracowano 3 konwencje dotyczące weksli1.
1.
2.
3.
Jednolite prawo wekslowe.
Normy kolizyjne w zakresie prawa wekslowego.
Opłata stemplowa /skarbowa.
Pierwsza z konwencji określiła jak ma wyglądać weksel, jakie regulacje obowiązują obrocie wekslowym.
Do konwencji tej przystąpiło wiele państw europejskich w tym Polska. Dzięki temu prawa wekslowe sygnatariuszy
mają, co do zasady jednobrzmiące z postanowieniami konwencji przepisy wekslowe. Niemniej jednak różnice w
prawach wekslowych występują. Ustawodawcy krajowi w zakresie zastrzeżeń mogą stanowić prawo ściślejsze
aniżeli konwencja to przewiduje.
Wspólne, w szczególności jednobrzmiące przepisy dotyczą treści weksla, – co weksel musi zawierać.
Artykuł 1 konwencji jednolitego prawa wekslowego, który został powtórzony w polskim prawie wekslowym
stwierdza, że weksel winien zawierać:
Art. 1.
Weksel trasowany zawiera:
1) nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);
4) oznaczenie terminu płatności;
5) oznaczenie miejsca płatności;
6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
8) podpis wystawcy wekslu.
Weksel trasowany i weksel własny.
Weksel trasowany – zawiera bezwarunkowe polecenie zapłaty sumy wekslowej, które kierowane jest
przez wystawcę do osoby trzeciej nazywanej trasatem.
Weksel własny jest przyrzeczeniem zapłaty sumy wekslowej. W wekslu trasowanym wskazane są trzy
osoby:Wystawca weksla
Odbiorca weksla – remitent
Trasat
Płacącym miałby być trasat, za którym stoi wystawca zlecający zapłatę remitentowi.
1
Pan dr wskazał na dwie daty konferencji dotyczących weksli. Z tego, co znalazłem w sieci również
wynika, że wekslami zajmowano się w Wiedniu i w 1930 i w 1938. Choć warto mieć na uwadze, że Internet to
gigantyczny śmietnik.
Dr. Zbigniew Świderski
Prawo cywilne i handlowe państw obcych
Wykład IV – Prawo wekslowe
Weksel własny ogranicza się do dwóch osób:
 Wystawcy
 Remitenta
W wekslu trasowanym należy dostrzec trzy zjawiska:
 Przekazanie prawa cywilnego.
 Zobowiązanie
 Papier wartościowy
Świadczy to o silnym sformalizowaniu dokumentu.
O przekazie prawa cywilnego mówi art. 9211-5 KC.
Art. 921[1].
Kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia
tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia świadczenia na rachunek
przekazującego.
Art. 921[2].
§ 1. Jeżeli przekazany oświadczył odbiorcy przekazu, że przekaz przyjmuje, obowiązany jest względem
odbiorcy do spełnienia świadczenia określonego w przekazie.
§ 2. W takim wypadku przekazany może powoływać się tylko na zarzuty wynikające z treści przekazu
oraz na zarzuty, które przysługują mu osobiście względem odbiorcy.
§ 3. Roszczenia odbiorcy przeciw przekazanemu, wynikające z przyjęcia przekazu, przedawniają się z
upływem roku.
Art. 921[3].
Przekazujący może przekaz odwołać, dopóki przekazany nie przyjął go albo nie spełnił świadczenia.
Art. 921[4]. Jeżeli przekazany jest dłużnikiem przekazującego, co do przekazanego świadczenia, jest on
obowiązany względem niego do zadośćuczynienia przekazowi.
Art. 921[5].


(…)

… trasowanym ma istnieć przekaz prawa cywilnego. Strony weksla są w takim stosunku jak
strony przekazu.
Wystawca jest przekazującym, trasat jest przekazanym, natomiast odbiorca weksla (remitent) jest
odbiorcą przekazu.
Sam przekaz niesie upoważnienie. Przyjęcie (akcept) weksla ustanawia zobowiązanie.
Zobowiązanie wekslowe. W zobowiązaniu wyróżnia się wierzyciela i dłużnika, zobowiązanego oraz
uprawnionego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz