Prawo budowlane: działalność gospodarcza i przepisy prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3108
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo budowlane: działalność gospodarcza i przepisy prawne - strona 1

Fragment notatki:

Zakres poruszony w pracy jest następujący: przepisy prawne, formy działalności, indywidualna działalność gospodarcza, procedury zakładania firmy oraz przepisy prawa dotyczące kasy fiskalnej.

WYKŁADY Z PRAWA BUDOWLANEGO
TEMAT: ZAKŁADANIE FIRMY
BUDOWNICTWO SEM.8
PRZEPISY PRAWNE:
*U S T A W A z dnia 2 lipca 2004 r:
o swobodzie działalności gospodarczej
*USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r: 
o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
*USTAWA Kodeks handlowy Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie.
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Organ administracji publicznej nie może żądać, ani uzależnić swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa.
Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy.
Obywatele innych państw niż wymienione wyżej którzy:
1. Posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zezwolenie na osiedlenie się,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.)),


(…)

…% wkładów, udziałów lub akcji, prawa do ponad 25% udziału w zysku, więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).
KSIĘGOWOŚĆ:
karta podatkowa ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatkowa księga przychodów i rozchodów pełna księgowość PROCEDURY ZAKŁADANIA FIRMY:
1. Indywidualna działalność gospodarcza. Firma jednoosobowa i spółka cywilna
Indywidualna działalność gospodarcza…
… PESEL przedsiębiorcy, o ile taki posiada
adres zamieszkania przedsiębiorcy
adres siedziby firmy
rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) miejsce/a wykonywania działalności
datę rozpoczęcia działalności.
Wniosek o wpis może złożyć każda osoba w odpowiednim referacie/wydziale Urzędu. Odbioru zaświadczenia powinien dokonać właściciel firmy, okazując dowód…
… gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się jednocześnie numerem NIP firmy. W urzędzie skarbowym należy wybrać formę rozliczeń z fiskusem. Do wyboru są:
Karta podatkowa Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Podatkowa księga przychodów i rozchodów Pełna księgowość 5 krok:
W terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej…
… obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są prowadzić podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz:
- osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych. Sankcje za brak kasy Podatnicy naruszający obowiązek rejestracji sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz