Prawo administracyjne - część szczególna (zagadnienia ogólne)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 6762
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - część szczególna (zagadnienia ogólne) - strona 1 Prawo administracyjne - część szczególna (zagadnienia ogólne) - strona 2 Prawo administracyjne - część szczególna (zagadnienia ogólne) - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska.

Notatka składa się z 22 stron i porusza m.in. zagadnienia takie jak: zagadnienia ogólne, prawo materialne, prawo administracyjne, status obywatela, ewolucja regulacji prawnej dotyczącej obywatelstwa, pojęcie obywatelstwa, nabycie obywatelstwa polskiego, nabycie obywatelstwa przez znalezienie, nabycie przez repatriacje, nabycie obywatelstwa, reintegracja, stan cywilny osoby, akty pełnia dwie funkcje, zasada rejestracji świeckiej, zasada prawdy obiektywnej.

Dodatkowo notatka zawiera zagadnienia takie jak: zasada powszechności, zasada terytorialna, zasada jednolitości systemu organów rejestracyjnych, zasada meldunkowa, zasada zupełności -aktualizacji z urzędu, zasada samowystarczalności aktu, zasada ograniczonej jawności formalnej ksiąg i aktów, formy prawne działania kierownika usc, rejestracja urodzenia.

PRAWO ADMINISTRACYJNE CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
Zagadnienia ogólne
Prawo adm. uznawane jest za najobszerniejszą gałąź prawa obejmuje najliczniejszą i najbardziej dynamiczną grupę przepisów.
-| prawo administracyjne wraz z prawem konstytucyjnym wyznacza istnienie administracji, jej organizacje, zasady i formy jej działalności wykonywana w imię dobra publicznego i dobra zainteresowanych
Prawo administracyjne wyznacza status prawny administrowanego.
Wielkość i różnorodność norm prawnych wchodzących w skład prawa administracyjnego
w połączeniu z brakiem kodyfikacji w tym zakresie zdecydowały o wprowadzeniu systematyki tego prawa. Wyróżniamy część ogólną szczególną (podział jest niekiedy kwestionowany)
Regulacje części szczególnej są niezbędne w zakresie jakie dają nam normatywnie określone rozwiązania prawne
Inne klasyfikacje prawa administracyjnego
Podział ze względu na cele, do których realizacji za pośrednictwem tego prawa dąży państwo
Klasyczne prawo administracyjne składające się z norm ograniczających sferę wolności jednostki na rzecz ogółu i norm uprawniających organy administracji do ingerencji w sferę praw jednostki oraz pozostałe jednostki
Najczęściej w ramach prawa administracyjnego wyróżnia się :
Prawo ustrojowe określane prawem ustrojowo-organizacyjnym
Prawo formalne- zwane proceduralnym, czy prawem o postępowaniu administracyjnym
Prawo materialne
Prawo materialne występuje także w innych gałęziach prawa
Zagadnienia materialnego prawa administracyjnego dopiero w następstwie transformacji ustrojowej w latach 90 XX wieku zaczęły budzić uwagę. Zdecydował o tym proces odwrócenia opacznie pojmowanej relacji administrowania i administracji
Pierwszoplanowe miejsce zaczęła zajmować jednostka z publicznymi prawami podmiotowymi a nie jak dotąd administracja
Supremacja administracji nad administrowanym i połączona z nią arbitralność przekształciły się w podporządkowanie administrowanemu, czyli przekształciły się w służbę publiczną
Prawo administracyjne zostało stworzone dla obrony obywatela przed administracją
Określenie materialne prawo administracyjne jest pojęciem prawnym i prawniczym, do którego często odwoływano się w literaturze i rzecznictwie. Przymiotnik materialne świadczy, że prawo dotyczy meritum, istoty rzeczy
Uściślenie znaczenia przypisywanego prawu materialnemu od dość dawna było przedmiotem zainteresowania doktryny. Już na początku lat siedemdziesiątych XX wieku Wacław Dawidowicz dostrzegał znaczenie tego prawa. Według niego prawo materialne powinno stanowić jedynie zainteresowanie prawa administracyjnego. Dla niego istniało tylko praw administracyjne materialne.
Autor ten wskazywał, że dl

(…)

… wnoszą za pośrednictwem Konsula Utrata obywatelstwa polskiego następuje w dniu wydania przez Prezydenta zgody na zrzeczenie się obywatelstwa. Dowodem wydania takiego postanowienia jest zaświadczenie szefa kancelarii Prezydenta RP. Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego…
… polskie;
Rejestry oświadczające o wyborze dla dziecka obywatelstwa państwa obcego.
Prezes Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców prowadzi centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego na podstawie informacji od organów uprawnionych do prowadzenia rejestrów w tych sprawach oraz dokumentów przesyłanych Prezesowi Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców przez Kancelarię Prezydenta RP. Dane…
… Cywilnego miasta Warszawy. Organem odwoławczym od orzeczeń wydanych na podstawie tej ustawy jest wojewoda.
Organ dokonujący zmian imion i nazwiska zawiadamia o tym:
Urząd stanu cywilnego właściwe ze względu na miejsce urodzenia i małżeństwa oraz...........
j.w. Urząd stanu cywilnego właściwe ze względu urodzenia dla dzieci
Właściwy Urząd Skarbowy
Organ policji
Wojskową Komendę Uzupełnień
Krajowy Rejestr…
… małżeński
Odmawia zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o których mowa kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
Odmawia wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa Odmawia sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z kodeksem
Odmawia wydania zaświadczenia obywatel polski zamieszkał w Polsce lub bezpaństwowiec zamieszkały w Polsce może zgodnie zawrzeć małżeństwo za granicą…
… czynności. Prawomocne postanowienia sadu wiąże kierownika USC.
Wystąpienie z wnioskiem jest niedopuszczalne, jeżeli sąd na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżeństwo nie może być zawarte
Wykład z 22 kwietnia 2006
Prawne formy działania Kierownika USC cd.
W sprawach dotyczących:
wyniesienie księgi USC poza lokal USC ( art. 24)
udostępnienia księgi USC w celu przeglądnięcia ( art. 25…
… sporządza się protokół zgłoszenia urodzenia i przesyła niezwłocznie do USC miejsca urodzenia dziecka w celu sporządzenia aktu urodzenia.
Zgon Zgon osoby również rejestruje się w USC miejsca takiego zdarzenia. W razie stwierdzenia zgony lub uznania za zmarłego w postępowaniu sądowym albo w razie zgonu osoby na polskim statku morskim lub powietrznym, zgonu żołnierza w czynnej służbie wojskowej lub innej…
… do danej rodziny stan polityczny określający pozycje osoby w społeczeństwie
Pojęciem węższym od stanu człowiek a jest pojecie stanu cywilnego.
Od stanu cywilnego odróżnić należy stan naturalny, który wynika z urodzenia, zgonu Pojęcie stany cywilnego jest pojęciem prawnym, ale prawnie nie jest zdefiniowane. Nie ma definicji legalnej w żadnym akcie normatywnym
W języku potocznym stan cywilny najczęściej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz