Prawa człowieka w czasie stanu wyjątkowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa człowieka w czasie stanu wyjątkowego - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

11) OGRANICZANIE PRAW CZŁOWIEKA W CZASIE STANU WYJĄTKOWEGO.
Konstytucja zabrania ograniczania i zawieszania nawet w czasie stanu wyjątkowego następujących wolności praw, zakazów i zasad: - prawa do godności człowieka, - prawa do obywatelstwa i opieki Rzeczypospolitej podczas pobytu za granicą, - prawa do ochrony życia, - prawa do humanitarnego traktowania w przypadku pozbawienia wolności, - zakazu poddawania torturom, okrutnemu traktowaniu oraz karaniu, w tym karami cielesnymi, - zakazu poddawania eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez zgody zainteresowanej oso-by, - zasady nullum crime since lege i zasady domniemania niewinności, - prawa do obrony i obrońcy, - prawa do rzetelnego sądu - niezależnego, bezstronnego i niezawisłego działającego bez nieuzasadnionej zwłoki i jawnie, - prawa od ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia, - wolności sumienia i religii, - prawa do składania petycji, wniosków oraz skarg zbiorowych i indywidualnych do organów publicznych, - zasady zapewnienia prawnej ochrony rodziny i praw dziecka. Pozostałe konstytucyjne prawa i wolności mogą być ograniczane i zawieszane pod warunkiem, iż nie prowadzi to do dyskryminacji wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku. Zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i o obywatela w czasie każdego ze stanów nadzwyczajnych musi określać ustawa. Ustawa o stanie nadzwyczajnym przewiduje szereg ograniczeń w zakresie wolności i praw człowieka i obywatela, którym w czasie trwania stanu wyjątkowego podlegają wszystkie osoby (za-równo fizyczne jak i prawne) zamieszkujące (mające siedzibę) lub przebywające na terenie objętym stanem wyjątkowym. Ustawa przewiduje więc zawieszenie na obszarze na którym został wprowadzony stan wyjątkowy różnego rodzaju uprawnień np. prawa do zgromadzeń, organizowania masowych imprez, strajków, akcji protestacyjnych. W czasie trwania stanu wyjątkowego będzie ponadto istniała możliwość odosobnienia osoby, która będzie zagrażała bezpieczeństwu państwa i jego obywateli, wprowadzania różnego rodzaju nakazów i zakazów np. przebywania i opuszczania w ustalonym czasie określonych miejsc, uzyskania zezwolenia na zmianę miejsca pobytu, zgłoszenia przybycia do określonej miejscowości, fotografowania pewnych miejsc i obszarów. Naruszenie tych zakazów i nakazów będzie karalne. Możliwe będzie również wprowadzenie cenzury prewencyjnej radia i telewizji, kontroli listów, przesyłek i paczek. Omawiane ograniczenia będą mogły dotyczyć ponadto dostępu do towarów konsumpcyjnych, wolności działalności gospodarczej np. poprzez nakazanie zaniechania jej prowadzenia czy też działalności edukacyjnej np. poprzez okresowe zawieszenie zajęć w szkołach.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz