Pozytywizm prawniczy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozytywizm prawniczy - strona 1 Pozytywizm prawniczy - strona 2 Pozytywizm prawniczy - strona 3

Fragment notatki:

POZYTYWIZM PRAWNICZY MIĘDZY PRAKTYKĄ A FILOZOFIĄ (PRZYPADEK WYKŁADNI PRAWA) DOMINUJĄCY MODEL WYKŁADNI PRAWA W POLSCE 1. Przepis prawny i norma prawna
2. Doktryna claritas : zwężenie zakresu przypadków wymagających wykładni
3. Wierność tekstowi prawnemu i prymat wykładni językowej (uzasadnienia ustrojowe i filozoficzne)
4. Ustrojowe ograniczenia procesu wykładni:
dziedzictwo Monteskiusza - zakaz wykładni twórczej
ograniczenia konstytucyjne: wykładnia ścisła w prawie karnym i prawie podatkowym
5. Ograniczenia de facto procesu wykładni: a) przekonanie o zgodności polskiego modelu wykładni prawa z kanonami przyjętymi w innych krajach
b) gwałtowność przekształceń politycznych i społecznych w III RP - chwiejność lub zakwestionowanie “zasad systemu prawa”, niepewność wykładni dynamicznej c) oportunizm decydentów - “ byle tylko nie uchylili ” NOWE IDEE I NOWE DOŚWIADCZENIA WOBEC PROCESU WYKŁADNI 1. Prawo europejskie - zmiana preferencji
2. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji
3. Doświadczenia innych porządków prawnych
4. Odkrycie komunikacyjnego charakteru prawa - rola uzasadnień orzeczeń sądowych
5. Przenikanie nowych idei filozoficznych i teoretycznoprawnych PROBLEMY WYJŚCIOWE W ROZWAŻANIACH O WYKŁADNI PRAWA 1. Interpretacja prawa a interpretacja innych wytworów kultury (literatura, teksty religijne)
2. Obiektywność tekstu prawnego czy “językowa otwartość” prawa
3. Problem kontekstów w procesie wykładni prawa
4. Spory o twórczy charakter wykładni prawa
5. Sylogizm prawniczy jako wzorzec nie wyłączny
6. „Pre-rozumienie” a przesądy i uprzedzenia
PROBLEM KONTEKSTÓW “interpretacja prawa jest zjawiskiem dynamicznym. O wyborze metody interpretacji może decydować zmienna ocena kontekstu pozanormatywnego. Dlatego istnieją różniące się dynamiczne i statyczne interpretacje i odpowiadające im wyniki, odbiegające od siebie” [Wyrok TK z 9 czerwca 2003 r., SK 12/03]
“rozważanie przez Sąd Najwyższy, w ramach dozwolonej kasacji, określonych zagadnień prawnych, czy też dokonywanie wykładni przepisów, nie może mieć charakteru abstrakcyjnego, oderwanego od przesłanek orzekania w danej sprawie” [Wyrok SN z 13 listopada 2002 r., I CK 213/02]
“wśród dóbr osobistych, wymienionych przykładowo w art. 23 k.c. nie zostało wymienione dobro określone jako swoboda sumienia i wyznania, nie może jednak budzić wątpliwości, że w granicach dobra nazwanego swobodą sumienia pozostaje także swoboda wyznania. ... Można zauważyć, że ustawowy katalog dóbr osobistych nie jest zamknięty, a praktyka “odkrywa” inne jeszcze dobra, jak np. tzw. kult zmarłych (m.in. wyrok ... z 28 listopada 1980 r. ...), czy prawo do intymności i prywatności (wyrok ... z 11 marca 1986 r. ...). ...

(…)

…, a także przy uwzględnieniu ... orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” WYKŁADNIA JĘZYKOWA - ZASADY, REGUŁY I WSKAZÓWKI 1. Pierwotność wykładni językowej (chronologia, delimitacja czy wyłączność?). Argumenty na rzecz wykładni językowej. 2. Nieudane zastosowania wykładni językowej 3. Unikanie wykładni ad absurdum
4. Domniemanie języka naturalnego, rola słowników
5. Definicje legalne. PIERWSZEŃSTWO WYKŁADNI…
… SYSTEMOWA 1. Zasady systemu prawa a zasady systematyki prawa
2. Wykładnia systemowa a porównawcza
3. Wykładnia prawa “zgodna z konstytucją”
4. Wykładnia “pro-europejska”
5. Wykładnia prawa a prawa człowieka WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA I FUNKCJONALNA 1. Ratio decidendi a ratio legis.
2. Typy uzasadnień i polityczny charakter wymiaru sprawiedliwości.
3. Wartości społeczne i polityczne a wykładnia prawa 4. Granice wykładni rozszerzającej i zwężającej
5. Wykładnia prawa: czy istnieje „jedna właściwa odpowiedź?”
WYKŁADNIA FUNKCJONALNA warunkiem zastosowania obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary jest przekazanie organowi powołanemu do ścigania przestępstw przez sprawcę przestępstwa popełnionego we współdziałaniu “wszystkich istotnych w sprawie posiadanych przez niego informacji o osobach współdziałających…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz