Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - sprawozdanie - strona 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - sprawozdanie - strona 2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie. W dniu 25 listopada odbyło się spotkanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, które swoją siedzibę ma przy Al. Słowackiego 20. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką budżetową wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Funkcjonuje w oparciu o „Regulamin”, który określa organizacje i zasady działania jednostki. Centrum kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd powiatu. Dyrektor - Grażyna Tajs - Zielińska.
Dyrektor odpowiada za bieżącą realizacje jego zadań w zakresie merytorycznym i finansowym. Składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdania z działalności Centrum. Sposób załatwiania i przyjmowania spraw jest zgodny z Kodeksem Postępowania Administracyjnego w oparciu o obowiązujące jednostkę przepisy stanowiące podstawę działalności Centrum.
Do pracowników PCPR zaliczyć można psycholog, pedagog, pracownicy socjalni oraz prawnik realizują program „Razem możemy zmienić wszystko na lepsze i zapobiec temu, co złe”. W ramach tego programu funkcjonuje Centrum Wsparcia gdzie udzielana jest pomoc dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.
Przy PCPR został powołany zespół pracowników, który ma za zadanie podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej. W skład tego zespołu wchodzą m.in. pracownicy socjalni, pedagodzy i psycholog, pracownicy policji, kuratorzy oraz pedagodzy ze szkół gminnych powiatu krakowskiego. Pełnią oni wg mnie bardzo ważną role, ponieważ pomagają dziecku przezwyciężać problemy, które często go przerastają. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotowało i opracowało „Ramowy Powiatowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003 - 2010”, który został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu w Krakowie.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbywają się cykliczne spotkania rodzin zastępczych, podczas których uczestnicy mają szansę wspólnej wymiany doświadczeń, podzielenia się codziennymi problemami oraz znalezienia konstruktywnych rozwiązań. Funkcjonuje również grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż rodzice tak jak dzieci potrzebują wsparcia i porady w sprawie z którą jest im ciężko się uporać. Akty prawne regulujące kierowanie do placówek opiekuńczo- wychowawczych:
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
- Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych.
W powiecie krakowskim występuje ok. 200 rodzin zastępczych. Nie ma przepisowo określonej liczby dzieci w takiej rodzinie. Nie ma też dokładnych informacji co do ilości dzieci w danym miesiącu. Czasami są miesiące, kiedy jest dużo przyjmowanych dzieci. Bywa też tak, że nie ma dla nich miejsc na terenie powiatu. Wtedy pisze się pismo z prośbą o przyjęcie takiego malucha do innego powiatu. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce na terenie innego Powiatu, Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przed skierowaniem do placówki, ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w palcówce. Między Powiatami zawierane jest porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie.

(…)

…. Jest to istotne, ponieważ dziecko nie czuje się wyobcowane tak jak w tradycyjnych domach dziecka, których są różne dzieci, pod względem przeżyć i wieku. Dział ustala warunki szczegółowej odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwolnienia z tej odpłatności. Opłata ponoszona przez opiekunów prawnych nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej…
… z póżn. zm. )
- ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji ( tj Dz. U. z 2004 roku, Nr 53, poz. 532 ),
- Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Placówki opiekuńczo- wychowawcze w powiecie krakowskim:
- socjalizacyjna: - Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Krzeszowice, 22 miejsca.
- Dom Dziecka w Sieborowicach. 48 miejsc.
- interwencyjna:
- Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych…
…. Opłatę ponoszą też rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej, lub których władza została zawieszona lub ograniczona. Dzieci są przyjmowane do ośrodka, gdy:
- rodzice zdecydują się je tam oddać, ponieważ nie są w stanie ich utrzymać.
- tak zdecyduje sąd np. gdy rodzice są uzależnieni od alkoholu lub innych używek.
- gdy dziecko samo się zgłosi, ponieważ widzi, że w domu źle się dzieje. Typy placówek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz