Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych - strona 1 Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych - strona 2 Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZED ORGANEM RENTOWYM Mamy dwa podstawowe tryby postępowania:
tryb prowadzony przez organ rentowy
tryb będący postępowaniem sądowym przed sądem powszechnym
Postępowanie przed organem rentowym Jest to postępowanie prowadzone przez ZUS, który jest uczestnikiem tego postępowania na zasadach równości z ubezpieczonym. Jest to postępowanie w I instancji. Organ rentowy prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia przesłanek nabycia prawo do określonych świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez ubezpieczonego. W postępowaniu wyjaśniającym stosuje się przepisy KPA, o ile przepisy prawa ubezpieczeń społecznych nie stanowią inaczej. Postępowanie to wszczyna się na wniosek ubezpieczonego z wyjątkiem nielicznych przypadków, gdy postępowanie prowadzone jest z urzędu, np. w przypadku waloryzacji świadczeń em/rent.
Postępowanie to ma charakter postępowania gabinetowego. Nie ma tu rozprawy określonej w KPA. W postępowaniu tym uczestniczy ubezpieczony, który zgodnie z ustawą o systemie zobowiązane jest do współdziałania z organem rentowym w wyjaśnianiu okoliczności sprawy oraz zobowiązany jest do przedstawienia koniecznych dokumentów będących dowodem nabycia prawa do świadczeń. Jeśli ubezpieczony odmawia współdziałania z organem to Zakład może w drodze decyzji zawiesić postępowanie lub wstrzymać wypłatę świadczeń, jeśli już ubezpieczony ze świadczeń korzysta. Decyzja o zawieszeniu postępowania z powodu braku współdziałania ubezpieczonego nie może być wydana, jeśli Zakład może określone okoliczności wyjaśnić mniejszym kosztem niż musiałby ponieść ubezpieczony. Zakład bada dokumenty i inne dowody potwierdzające nabycie prawa do świadczeń. Postępowanie dowodowe opiera się w zdecydowanej większości na dokumentach w postaci różnych zaświadczeń, np. akcie urodzenia, dowodzie osobistym. Wyjątkowo dopuszczalne jest dopuszczenie dowodu z zeznań świadków, gdy zainteresowany nie może przedstawić zaświadczeń. Chodzi tu najczęściej o okresy zatrudnienia w sprawach o emeryturę. Dowodem może też być oświadczenie woli złożone przez stronę - oświadczenie to najczęściej dotyczy okoliczności mających istotne znaczenie dla ustalenia istnienia/nieistnienia określonych wydarzeń. Zwykle takie Oświadczenia, jeśli są składane w toku postępowania, zawierają stwierdzenie, że zostały złożone ze świadomością odpowiedzialności za złożenie oświadczeń nieprawdziwych tj. że zostały złożone ze świadomością sankcji za oświadczenie niezgodne z prawdą. Oświadczenie zawsze musi być poświadczone podpisem składającego oświadczenie, bo tylko wtedy można mówić o odpowiedzialności karnej za wprowadzenie w błąd.

(…)

…. Jest to orzeczenie lekarza orzecznika podejmowane w związku z ubezpieczeniem niezdolności do pracy. Niezdolność ma charakter stały lub długotrwały i stanowi przesłankę nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jest to stała renta, renta okresowa, ewentualnie renta szkoleniowa. Obowiązuje ten sam tryb postępowania odwoławczego jak wyżej, co oznacza, że orzeczenie lekarza orzecznika nie ma charakteru wiążącego. Sprzeciw i zarzut od orzeczenia lekarza orzecznika jest skierowany do komisji lekarskiej, która jest zorganizowana przy oddziałach ZUS -u. Początkowo obowiązywało 1osobowe orzecznictwo w sprawach dotyczących stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy. W 2003r. uznano, że trzeba wprowadzić wewnętrzne postępowanie odwoławcze, bo orzeczenie wydane przez 1 osobę nie jest do końca wiarygodne…
… będzie miał wagę dokumentu urzędowego, który potwierdza to, co jest w nim zaświadczone. Fakty zawarte w tym wyroku oparte są na domniemaniu wzruszalnym. Wyrok ten nie ma waloru powagi rzeczy osądzonej, w związku z czym, w toku postępowania sądowego możliwa jest zmiana ustaleń dokonanych przez WSA. Tym niemniej na tym początkowym etapie postępowania wyjaśniającego, które jest prowadzone przez organ rentowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz