Postępowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku - strona 1 Postępowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku - strona 2

Fragment notatki:

Postępowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku Procedura: Właściwy jest co do zasady sąd spadku . Wszczęcie postępowania następuje zawsze na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny lub prokuratora - jest to szeroki krąg podmiotów, bo mogą to być np. wierzyciele zobowiązań spadkowych. Czynności sądu - w dużej mierze sąd działa z urzędu(mimo, że postępowanie jest na wniosek): Badanie czy jest testament i jaka jest jego treść . Badanie kto jest spadkobiercą - zgłaszający się spadkobierca składa oświadczenie co do tego, czy ma wiadomości o jakiś innych osobach mogących dziedziczyć - sąd nie jest związany listą osób wskazanych we wniosku. Jeżeli sąd nie jest pewny co do tego, czy znani są już wszyscy spadkobiercy sąd może umieścić ogłoszenie pisemnej w poczytnej, ogólnopolskiej gazecie i w miejscu zamieszkania spadkodawcy - w takim wypadku stwierdzenie może nastąpić dopiero 6 miesięcy od ogłoszenia . Wniosek może być odrzucony jedynie jeśli został złożony przez nieuprawnionego - we wszystkich innych wypadkach kończy się stwierdzeniem nabycia spadku(jak nie będzie spadkobierców to będzie dziedziczyła gmina lub Skarb Państwa). Uchylenie lub zmiana postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku Co do zasady od stwierdzenia nabycia spadku służy odwołanie na ogólnych zasadach k.p.c. z trzema szczególnymi zasadami: Jeżeli postanowienie zostało wydane w sprawie o nabycie spadku po osobie uznanej za zmarłą lub w stosunku do której stwierdzono zgon, a okaże się, że ta osoba żyje - postanowienie zostanie uchylone z urzędu. Spadkobierca skutecznie uchylił się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu lub niezłożenia takiego oświadczenia w terminie - sąd z urzędu uchyli postanowienie. Zainteresowany zgłosił wniosek o uchylenie postanowienia - w sytuacji kiedy osoba wskazana w postanowieniu nie jest spadkobiercą lub jej udział w spadku jest inny - sąd może uchylić postanowienie po przeprowadzenia postępowania wszczętego na wniosek .
Jeżeli sąd uchyli postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku ze względu na jego wady, ma obowiązek wydać nowe postanowienie zgodne ze stanem rzeczywistym . Poświadczenie dziedziczenia Poświadczenie dziedziczenia jest nową instytucją prawną wprowadzoną w 2008 roku .
Konstrukcja ta zakłada, że notariusz może poświadczyć dziedziczenie, które jest zrównane w skutkach prawnych ze stwierdzeniem nabycia spadku i stosuje się do niego odpowiednie przepisy : 6 miesięczny termin - chyba, że wszyscy znany spadkobiercy złożyli już oświadczenia woli.

(…)

…, że wszyscy znany spadkobiercy złożyli już oświadczenia woli.
Wyłączność dowodowa nabycia spadku.
Ochrona dobrej wiary osób trzecich.
Dziedziczenie może być poświadczone notarialnie:
W sprawach niespornych i oczywistych.
W obecności wszystkich potencjalnych spadkobierców.
Dotyczy zarówno dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego(z wyłączeniem dziedziczenia z testamentów szczególnych).
Notariusz wprowadza akt poświadczenia do systemu teleinformatycznego - nie może wprowadzić takiego aktu jeśli jest w tym systemie już informacja o potwierdzeniu dziedziczenia tego spadku.
Poświadczenie może uchylić:
Notariusz - Prezes Krajowej Rady Notarialnej zarządza wykreślenie z rejestru.
Sąd - po przeprowadzeniu postępowania.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz