postępowanie sądowo-administracyjne - Naczelny Sąd Administracyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 6748
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
postępowanie sądowo-administracyjne - Naczelny Sąd Administracyjny - strona 1 postępowanie sądowo-administracyjne - Naczelny Sąd Administracyjny - strona 2 postępowanie sądowo-administracyjne - Naczelny Sąd Administracyjny - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 47 stron i porusza zagadnienia takie jak: pojęcie administracji publicznej, geneza sądownictwa administracyjnego, Polska, okres międzywojenny, sądownictwo administracyjne niższej instancji, Inwalidzki Sąd Administracyjny, ogólne sądownictwo administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny, ewolucja sądownictwa administracyjnego w Polsce, ustrój wojewódzkich sądów administracyjnych, prezes WSA, kolegium WSA, Naczelny Sąd Administracyjny, prezes NSA, Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto, dokument porusza zagadnienia takie jak: zakres kontroli sprawowanej przez sądownictwo administracyjne, właściwość sądów administracyjnych, właściwość rzeczowa, właściwość miejscowa, właściwość instancyjna, podmioty, uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego, tryb wniesienia skargi, postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, postępowanie rozpoznawcze, tryb zwykły, tryby nadzwyczajne,. Notatka traktuje także na temat takich zagadnień jak: postępowanie mediacyjne, postępowanie uproszczone, instytucje, których istotą jest przerwanie trybu postępowania, odroczenie posiedzenia, zawieszenie postępowania, zawieszenie z mocy prawa, zawieszenie na mocy postanowienia sądu, umorzenie postępowania, orzekanie czyli wyrokowanie, zasady orzekania w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Dokument porusza także tematy takie jak: uwzględnienie skargi, skutki prawne uwzględnienia skargi, oddalenie skargi, zwyczajne środki zaskarżenia, zażalenie, skarga kasacyjna, orzeczenia kończące postępowanie przed NSA, nadzwyczajne środki zaskarżenia, skarga o wznowienie postępowania, unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu, koszty postępowania, opłata kancelaryjna, koszty udziału stron w postępowaniu, zwolnienie od kosztów postępowania, zwolnienie na mocy postanowienia sądu, zwrot kosztów postępowania między stronami.

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE
dr Zbigniew Kmiecik
Źródła:
„Postępowanie administracyjne. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Postępowanie sądowoadministracyjne” Z. Kmiecik. „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz” Woś, Krysiak - Mączyk, Romańska.
Wykład 05.10.2008r.
Geneza sądownictwa administracyjnego w Europie
Administracja publiczna - termin używany w języku prawnym i języku prawniczym. Pojęcie administracji publicznej:
jedna z funkcji państwa - administracja w znaczeniu przedmiotowym,
jedna z władz państwa pełniąca tą funkcję - administracja w znaczeniu podmiotowym.
Ad. 1)
Administracja rozumiana jako funkcja to jedna z podstawowych form działania państwa polegająca na organizowaniu bezpośredniej i praktycznej realizacji jego zadań. To ogół czynności zarządzania państwem.
Ad. 2)
Administracja rozumiana jako jedna z władz państwa - to ogół organów i jednostek organizacyjnych tworzących aparat wykonawczy państwa, odrębny od władzy ustawodawczej i sądowniczej.
Administracja rozumiana jako funkcja jest tak dawna jak samo państwo.
Administracja w znaczeniu podmiotowym wyodrębniła się stosunkowo niedawno w ciągu XVII - XVIII w. Wyodrębniła się z sądownictwa w okresie tzw. państwa policyjnego (monarchia absolutna). Wtedy też wyodrębniło się odrębne od prawa sądowego prawo regulujące działalność aparatu administracji podległego panującemu monarsze. Cechy charakterystyczne systemu prawa administracyjnego w XVII - XVIII-wiecznym państwie policyjnym (absolutnym)
źródłem prawa była wola panującego,
przepisów materialnego prawa administracyjnego właściwie nie by

(…)

Stowarzyszenie Wolnego Handlu)
spraw zastrzeżonych dla właściwości sądów powszechnych na mocy przepisów odrębnych np. sprawy z zakresu ubezpieczeń społ. gdzie odwołanie od decyzji organów rentowych ZUS przysługuje do sądu powszechnego - SRSPiUS lub SOSPiUS; odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - przysługuje do SO w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; podobnie…
… administracyjnego. W 1922 roku ustawą z 3 sierpnia 1922 r. został utworzony Najwyższy Trybunał Administracyjny. Był to sąd wyodrębniony z sądownictwa powszechnego, powołany do badania legalności decyzji administracyjnych wydawanych przez organy administracji samorządowej i rządowej. Właściwość rzeczowa NTA określona była metodą tzw. klauzuli generalnej ograniczonej enumeracją negatywną (kontroli NTA poddane…
… zawieszonego postępowania czyli wszelkie postanowienia w sprawie zawieszenia).
w sprawie zatwierdzenia ugody (zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia ugody)
o nadaniu decyzji już wydanej rygoru natychmiastowej wykonalności.
w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w treści wydanej decyzji lub postanowienia.
w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści wydanej decyzji lub postanowienia.
w sprawie wstrzymania…
… nie budzi dla sądu wątpliwości. To rozwiązanie wprowadzono w 1995r. po otrzymaniu skargi sąd powinien rozważyć potrzebę i celowość wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu. Nie może tego zrobić w odniesieniu do decyzji jeśli zachodzą przesłanki nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności określone w KPA albo jeśli przepisy szczególne wykluczają taką możliwość np. stanowią, że dana decyzja podlega…
… skargę niezależnie od tego czy ma tzw. legitymację procesową. Jeśli ta osoba nie ma legitymacji procesowej czyli nie jest żadnym z podmiotów ww. to jej skarga zostanie odrzucona, ale nie zmienia to faktu, że ta osoba jest stroną.
Te dwie strony występują w postępowaniu przed sądami adm. tylko w tych sprawach, które uruchamiane są wskutek wniesienia skargi.
W postępowaniu przed sądem administracyjnym…
… czy rzecznikiem patentowym. Jeśli strona działa osobiście lub przez pełnomocnika nie będącego żadnym z w/w podmiotów, to koszty jej udziału w postępowaniu obejmują:
koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika
równowartość zarobku utraconego przez stronę lub jej pełnomocnika w związku ze stawieniem się do sądu
Jeśli strona reprezentowana jest przez jeden z w/w podmiotów (adw., r.pr. itd.) to koszty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz