Postępowanie sądowo- administracyjne-wstęp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie sądowo- administracyjne-wstęp - strona 1 Postępowanie sądowo- administracyjne-wstęp - strona 2 Postępowanie sądowo- administracyjne-wstęp - strona 3

Fragment notatki:

Postępowanie sądowo- administracyjne. Akty Normatywne: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Ustawa z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz. U . Nr 153 z 2002r. poz.1270 ze zmianami.
Dyżury w Czwartki godz. 18-19 sala 1.9. A ul. Oboźna Collegium Iuridicum III nasza biblioteka wydziałowa.
Geneza i rozwój postępowania sądowo - administracyjnego. ( Nauka o procesie).
Arbiter ( Sądy administracyjne).
Spór o prawo
Administracja Strona ( odbiorca tych działań).
Organy -------------------- konflikt.
Narodziny sądownictwa Administracyjnego w Polsce nastąpiły po odzyskaniu niepodległości.
Jako II kraj po Austrii wprowadziliśmy KPA+ Sądy Administracyjne.
Na podstawie ustawy z 03.08.1922r. - pierwszy Sąd Administracyjny w Polsce. Sąd ten nie kontrolował uznania administracyjnego.
Po 1945 roku nie reaktywowano sądu administracyjnego. W 1980 roku powołano Sąd Administracyjny ustawą z 31.01.1980r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Był to sąd jednoinstancyjny, podlegał nadzorowi jud….? Ze strony Sądu Najwyższego.
NSA- pierwszo i jedno- instancyjny.
Od orzeczeń NSA uprawnione podmioty mogły składać rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.
Sąd Najwyższy wydawał w stosunku do NSA wytyczny wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej.
Sąd Najwyższy nad NSA :
- uchwały S.N. zawierające odp. Na pytania prawne NSA podlegał Ministrowi Sprawiedliwości - który ustalał siedziby ośrodków zamiejscowych.
NSA podlegał również radzie państwa ( odpowiednik prezydenta)
Odwołanie i powołanie Prezesa Sądu na wniosek Rady Ministrów.
Żeby być Sędzią NSA:
…..
Osoba która:
Dawała gwarancję należytego wykonywania obowiązków w PRL-u.
Posiadała obywatelstwo polskie i korzystała z pełni praw wyborczych+ obywatelskich.
Była nieskazitelnego charakteru.
Ukończyła Uniwersyteckie Studia Prawnicze.
Ukończyła 35 lat.
Musiała być:
min. 10 lat na stanowisku sędziego, prokuratora, notariusza, radcy prawnego, arbitra ( Sędziego Sądu Gospodarczego).
Albo przez 10 lat wykonywała zawód adwokata lub pozostawała na stanowisku w administracji państwowej.
Posiadała fachową wiedzę prawniczą w dziedzinie prawa administracyjnego.


(…)

… momencie.
- musi udowodnić że przyczyna postępowania powstała później.
W jakiej formie sąd rozstrzyga o wyłączenie:
- w formie postanowienia
- w składzie 3 osób
- na posiedzeniu niejawnym
Kogo dotyczą przepisy o wyłączeniu?
- z mocy ustawy
- na wniosek strony
PODLEGAJĄ:
- referendarz sądowy.
- asesor sądowy.
- protokolant sądowy.
- Prokurator.
16.05.2009
Egzamin 06.06.2009 i 20.06.2009
5- 7,8 pytań
… i składają skargi.
Co to jest przymus adwokacki i na czym polega? Przymus adwokacki polega na tym, że skarga kasacyjna, która jest skomplikowanym pismem procesowym powinna być sporządzona przez: adwokata, radcę prawnego we wszystkich sprawach administracyjnych, doradcę podatkowego w sprawach zobowiązań podatkowych, rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej. Kogo nie dotyczy przymus adwokacki…
… lub uwzględnić (tak samo jak na decyzję)
Odrzucenie skargi może być kompetencją WSA i NSA. WSA odrzuci skargę zawsze na posiedzeniu niejawnym: - wniesioną po terminie ( z uchybieniem terminu)
- niedopuszczalną z innych przyczyn (nieuprawniony organ)
- gdy strona w wyznaczonym przez sąd terminie nie uzupełniła braków
Jeśli jest wszystko poprawnie to WSA składa skargę do NSA.
NSA odrzuci skargę na posiedzeniu…
… załączników
- powinno zawierać wskazanie zaskarżonego (sygnatura)
- wniosek o jego zmianę lub uchylenie
- zwięzłe uzasadnienie
Rozpoznanie zażaleń przez NSA odbywa się zawsze na posiedzeniu niejawnym WSA nie prześle akt do NSA tylko uchyli postanowienie, wyda nowe postanowienie gdy:
- zażalenie zarzuca nieważność postanowienia - jest oczywiście zasadne. Od tego postanowienia można znowu założyć zażalenie. Ad…
… jeżeli sprawa dotyczy jej działalności statutowej.
Art. 12 KPA.
SĄD
Sąd w znaczeniu ustrojowym- oznacza WSA/NSA.
Sąd w znaczeniu funkcjonalnym - oznacza skład sądu, oraz …………….?? Działa jawnie, zobowiązuje zasada kolegialności odwołania.
( kwalifikacje na sędziego NSA/ WSA)
W działania sądu mogą być zaangażowani referendarze sądowi, którzy nie są sędziami, ale są urzędnikami.
Art. 10 rozpoznawanie spraw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz