Postępowanie karne: quasi strony, strony szczególne i dowody

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4543
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie karne: quasi strony, strony szczególne i dowody - strona 1 Postępowanie karne: quasi strony, strony szczególne i dowody - strona 2 Postępowanie karne: quasi strony, strony szczególne i dowody - strona 3

Fragment notatki:

Przedstawione omówienie jest fragmentem wykładów prowadzonych na kierunku prawa Uniwersytety Łódzkiego w ramach wykładu z postępowania karnego. Zaprezentowane w nim zostały zagadnienia dotyczące quasi stron postępowania karnego i stron szczególnych. Dokładnie została zaprezentowana kwestia dowodów: kategorie, przeprowadzanie, reguły. Kolejnym zagadnieniem jest rola biegłego w postępowaniu karnym. Następnym omówionym środkiem dowodowym jest zatrzymanie rzeczy, przeszukanie oraz podsłuch (w sposób klarowny zaprezentowana została ostatni nowelizacja w tym zakresie- z 2011 roku oraz stanowisko orzecznictwa).

QUASI STRONY W POSTĘPOWANIU KARNYM
Konstrukcja quasi stron- są autorzy, którzy w ogóle takich kategorii nie wymieniają, nazywają je innymi nazwami, ale wtedy nie wiadomo jakie mają prawa.
Chodzi o osoby, które w procesie dysponują uprawnieniami stron, ale stronami nie są. Jeśli przepis mówi „strony mogą...” to nie dotyczy to tego podmiotu. On może robić tylko to na co ustawa wprost mu pozwala. To może wynikać z kodeksu, albo (doktryny) że tej osoby nie uważa się za stronę. Może to też wynikać z takich rozwiązań, że pojawia się przepisy mówiące, że określanej osobie przysługują uprawnienia i wymienia artykuły (ale nie wszystkie praw stron).
Podmiot zobowiązywany do zwrotu korzyści z cudzego przestępstwa- art. 52, art. 416- uprawnienia, art. 370 (kolejność w jakiej zadaje się pytania świadkom).
Przysługuje mu apelacja, wnioski dowodowe, zdawania pytań na rozprawie (kasacja- nie).
Korzysta z pełnomocnika (nie obrońcy).
Składa zeznania i może bez podania powodu odmówić.
W postępowaniu przygotowawczym nie jest quasi stroną (najwyżej świadkiem), quasi strona staje się w postępowaniu sądowym.
Pokrzywdzony w postępowaniu sądowym gdy nie wcielił on się w rolę strony
Zgodnie z przepisami postępowania przygotowawczego stronami są oskarżony i pokrzywdzony. W momencie wszczęcia postępowania pokrzywdzony może wstąpić w role oskarżyciela publicznego lub powoda cywilnego, albo i to i to. A jeśli nie zdecyduje się na ani to ani to.
art. 384- oskarżony ma prawo wziąć udział w rozprawie i pozostać na niej jeśli się stawi, nawet jeśli zeznaje jako świadek (innych świadków wyrzuca się z sali, a jego nie :)).
Nie może zadawać pytań, bo stroną nie jest.
Art. 387- wystąpienie o ukaranie bez dalszego postępowania dowodowego- sąd może to orzec jeśli nie sprzeciwi się temu oskarżony lub prokurator.
Skazanie bez rozprawy (na posiedzeniu)- wymaga się alby stosowny wniosek złożył prokurator, wniosek musi być uzgodniony z oskarżonym. W tym posiedzeniu mogą wziąć udział pokrzywdzony, oskarżony i prokurator. Pokrzywdzony może najpóźniej na tym posiedzeniu złożyć wniosek z art. 54 (czyli o tym, że występuje w charakterze oskarżyciela posiłkowego, wtedy nabywa prawa stron czyli np. prawo do apelacji). Pokrzywdzony nie może zblokować takiego skazania (chyba, ze wykaże niespełnienie warunków: wina i okoliczności nie budzą wątpliwości).
Prokurator może wystąpić z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania (art. 341). Rozpatruje się to na posiedzeniu, uczestniczy w nim pokrzywdzony, oskarżony i prokurator. W tym miejscu przepisy milczą w kwestii możliwości przyłączenia się pokrzywdzonego jako oskarżyciela publicznego. Jest tylko mowa o tym, ze należy mu dostarczyć wyrok. Więc czy może go zaskarżyć? Zgodnie z art. 444 tak. Pokrzywdzony ma prawo zaskarżyć wyrok wydany na posiedzeniu.


(…)

… przez funkcjonariusza Policji wymazu ze śluzówki policzków, jeżeli jest to nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to zdrowiu oskarżonego lub innych osób.
§ 3. (40) W stosunku do osoby podejrzanej można dokonać badań lub czynności, o których mowa w § 2 pkt 1, a także, przy zachowaniu wymagań określonych w § 2 pkt 2 lub 3, pobrać krew, włosy, wymaz ze śluzówki policzków lub inne wydzieliny organizmu.
§ 4. (41) Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób poddawania oskarżonego oraz osoby podejrzanej badaniom, a także wykonywania z ich udziałem czynności, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3 oraz § 3, mając na uwadze, aby gromadzenie, utrwalanie i analiza materiału dowodowego były dokonywane zgodnie z aktualną wiedzą…
… do złożenia zażalenia na wszystkie podmioty których prawa zostały naruszone.
Organ rozpoznający zażalenie- zasady ogólne.
→ Sąd rejonowy.
PRZESZUKIWANIE
Art. 219 KPK- materialne podstawy dokonania przeszukania. W celu wykrycia, zatrzymania bądź przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej (a tym oskarżonej), znalezienia rzeczy mogącej stanowić dowód w sprawie, znalezienie rzeczy podlegającej zajęciu…
… po uzyskaniu zgody właściwych prokuratorów jednoczenie zwracając się do sądu o wyrażenie zgody. Jeżeli nie ma jej w ciągu 5 dni podsłuch trzeba przerwać a uzyskane materiały zniszczyć, chyba ze sąd wyrazi zgodę na załączenie materiału do akt sprawy.
Wobec kogo można stosować posłuch
Podsłuch procesowy może być stosowany wobec osoby podejrzanej, oskarżonego, pokrzywdzonego, innej osoby z którą wymienione…
… się to na posiedzeniu, uczestniczy w nim pokrzywdzony, oskarżony i prokurator. W tym miejscu przepisy milczą w kwestii możliwości przyłączenia się pokrzywdzonego jako oskarżyciela publicznego. Jest tylko mowa o tym, ze należy mu dostarczyć wyrok. Więc czy może go zaskarżyć? Zgodnie z art. 444 tak. Pokrzywdzony ma prawo zaskarżyć wyrok wydany na posiedzeniu.
Podmiot zbiorowy
Z ustawy z 2002- odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny podlegające karze.
Bla bla bla....
Podmiot zbiorowy odpowiada za to, ze dopuścił do tego by popełniono przestępstwo.
Postępowanie przeciwko podmiotowi zbiorowemu odbywa się po zakończeniu postępowania przeciwko sprawcy (nie ważne jak, może być nawet umorzenie czy przedawnienie).
Nie ma tłumaczenia na korzyść oskarżonego, jeśli nie udowodni, ze czynu nie popełnił to odpowie karnie.
Kara pieniężna od 1 tys- do 20 mln złotych. Nie więcej jednak niż 10% przychodu. Dodatkowo: zakaz promocji i reklamy, korzystania z dotacji, zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej itp.
Tylko uniewinnianie eliminuje odpowiedzialność podmiotu zbiorowego. Dlatego też wprowadzono pewne praw dla tego quasi podmiotu (w roku 2005):
art. 21 i 21a- postępowaniu karny i w sprawie o przestępstwa skarbowe…
… udowodniony za pomocą 4 powyższych znaczeń inny fakt- dowód pośredni (na podstawie poszlak).
Zakazy dowodowe z uwzględnieniem najnowszej ustawy o informacjach niejawnych która weszła w życie 1.stycznia (Dz.Ust. 182 z 20010 roku)
Zakaz dowodowy- zakaz dowodzenia, coś czego nie wolno robić, tylko jak nie wolno robić?
Dowodem, który jest z natury pośredni i nie da się zastąpić innymi jest to dowód z opinii…
…: służbowa, zawodowa, wojskowa i państwowa.
Obejmuje informacje którym nadano odpowiednio klauzule (państwowe): ściśle tajne i tajne. Jeżeli chodzi o informacje służbowe: poufne lub zastrzeżone.
Obecna ustawa o informacjach niejawnych znosi posiał na tajemnice służbowe i państwowe.
Wyróżnia się:
-informacje objęte ściśle tajne- art. 5- informacje grożące niepodległości państwa, bezpieczeństwa…
… przymusu lub groźby bezprawnej,
  2)   stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych wpływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem.
§ 7. Wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi lub uzyskane wbrew zakazom wymienionym w § 5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz