Opuszczenie przez oskarżonego sali sądowej celem przeprowadzenia określonych czynności dowodowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opuszczenie przez oskarżonego sali sądowej celem przeprowadzenia określonych czynności dowodowych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Czy sad może zarządzić opuszczenie przez oskarżonego sali sądowej celem przeprowadzenia określonych czynności dowodowych. Jakie argumenty za tym przemawiają ? Art. 390.  § 1. Oskarżony ma prawo być obecny przy wszystkich czynnościach postępowania dowodowego. § 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy należy się obawiać, że obecność oskarżonego mogłaby oddziaływać krępująco na wyjaśnienia współoskarżonego albo na zeznania świadka lub biegłego, przewodniczący może zarządzić, aby na czas przesłuchania danej osoby oskarżony opuścił salę sądową. Przepis art. 375 § 2 stosuje się odpowiednio. W tym względzie jako punkt wyjścia utrzymano w nowym kodeksie tradycyjną już formułę, że obecność oskarżonego na rozprawie głównej jest obowiązkowa, a przewodniczący może wydać zarządzenie w celu uniemożliwienia oskarżonemu wydalenia się z sądu przed zakończeniem rozprawy. Przepis dopuszcza jednak odstępstwa od obowiązkowej obecności oskarżonego na rozprawie, jeżeli ustawa „stanowi inaczej" W ramach tak ogólnie przewidzianych odstępstw ustawa zezwala na rozpo­znanie sprawy w czasie nieobecności oskarżonego w postępowaniu uproszczonym (art. 479) oraz w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego (art. 485).
W każdym trybie postępowania przewodniczący może wydalić oskarżonego na pewien czas z sali rozprawy, jeżeli pomimo upomnienia go przez przewod­niczącego zachowuje się on nadal w sposób zakłócający porządek rozprawy lub godzący w powagę sądu. Zezwalając oskarżonemu na powrót, przewodniczący niezwłocznie informuje go o przebiegu rozprawy w czasie jego nieobecności oraz umożliwia mu złożenie wyjaśnień co do przeprowadzonych w czasie jego nieobecności dowodów (art. 375). Zobacz też art. 48-52 u.s.p. dotyczące utrzymania powagi sądu oraz art. 390 § 2 k.p.k.
Jeżeli oskarżony, który złożył już wyjaśnienia, opuścił salę rozpraw bez zezwolenia przewodniczącego, sąd może prowadzić rozprawę w dalszym ciągu pomimo nieobecności oskarżonego, a wyroku wydanego w tym wypadku nie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz