Postępowanie karne: zasady służące poznaniu prawdy, postępowanie przygotowawcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3948
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie karne: zasady służące poznaniu prawdy, postępowanie przygotowawcze - strona 1 Postępowanie karne: zasady służące poznaniu prawdy, postępowanie przygotowawcze - strona 2 Postępowanie karne: zasady służące poznaniu prawdy, postępowanie przygotowawcze - strona 3

Fragment notatki:

Omówienie stanowi fragment przedmiotu postępowanie karne wykładanego na Uniwersytecie Łódzkim w ramach kierunku prawo. Pierwsza jego część została poświęcona omówieniu zasad służących dojściu prawdy w postępowaniu karnym (zasada kontradyktoryjności, swobodnej oceny dowodów, obiektywizmu i legalizmu). W drugiej części zostało przedawnione szczegółowo postępowanie przygotowawcze. Również i ono składa się z dwa etapy (pierwszy tylko w przestępstwach ściganych z urzędu). Druga faza została podzielona na: przedstawienie zarzutów, pouczenie, przesłuchanie oraz uzasadnienie. Kolejnymi wątkami związanymi z postępowaniem przygotowawczym jest udział stron, zmiana zarzutów oraz koniec postępowania.

ZASADY SŁUŻĄCE POZANIU PRAWDY W POSTĘPOWANIU KARNYM
Zasada kontradyktoryjności
Skodyfikowana pośrednio. Zasada kontradyktoryjności oznacza, ze proces jest sporem między stronami. Powiązania z regułą równości broni procesowej między stronami (każda ze stron powinna być wyposażona w podobne uprawnienia) wyjątki- W postępowaniu przygotowawczym szersze uprawnienia ma prokurator (ale on tu jest organem), a w postępowaniu sądowym więcej uprawnień ma oskarżony.
Strony spierają się o przedmiot procesu.
Żeby proces był sporem strony muszą mieć odpowiednie instrumentu prawne do jego toczenia. Instrumenty wpływające na kontradyktoryjność procesu:
- prawo stron do przedkładania wniosków dowodowych - art. 167
Art. 167. Dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 albo z urzędu. Nie ma znaczenia, która strona.
Kiedy dowodu się nie przeprowadza- art. 170
Art. 170. § 1. Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli:
  1)   przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne,
  2)   okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy,
  3)   dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności,
  4)   dowodu nie da się przeprowadzić,
  5)    wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania.
§ 2. Nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić.
§ 3. Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia.
§ 4. Oddalenie wniosku dowodowego nie stoi na przeszkodzie późniejszemu dopuszczeniu dowodu, chociażby nie ujawniły się nowe okoliczności.
Ten przepis dotyczy też każdego dowodu, nie ważne, która strona go składa.
-uprawnienie do aktywnego udziału w postępowaniu
Wynikają z tego następujące pytania:
a)Czy chodzi o udział stron w rozprawach, czy posiedzeniu? b)Art. 374. § 1. Obecność oskarżonego na rozprawie głównej jest obowiązkowa, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Czyli obowiązek,a nie uprawnienie!
To samo dotyczy prokuratora -art. 46
Art. 46. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego udział prokuratora w rozprawie jest obowiązkowy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Ustawa stanowi inaczej jedynie w trybie o postępowaniu uproszczonym (ale i udział oskarżonego wtedy nie jest obowiązkowy)
Pozostałe strony maja prawo, ale nie obowiązek udziału.
Zasada: nie przeprowadza się czynności jeśli strona usprawiedliwi swoja nieobecność i wniesie o odroczenie czynności (art. 117).
Tam gdzie udział jest obowiązkowy nieobecność pociąga za sobą niemożność prowadzenia postępowania (rozprawę trzeba odroczyć).


(…)

…, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na rozprawie.
§ 3. Uzasadnienie aktu oskarżenia można ograniczyć do wskazania okoliczności, o których mowa w § 1.
Art. 343.  § 1. Uwzględniając wniosek, o którym mowa w art. 335, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, warunkowo zawiesić jej wykonanie albo orzec wyłącznie środek karny wymieniony w art. 39 pkt 1-3, 5-8 Kodeksu karnego.
§ 2. W wypadku określonym w § 1:
  1)   nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić również w innych wypadkach niż przewidziane w art. 60 § 1-4 Kodeksu karnego,
  2)   warunkowe zawieszenie wykonania kary może nastąpić niezależnie od przesłanek określonych w art. 69 § 1-3 Kodeksu karnego, przy czym nie stosuje się go do kary pozbawienia wolności w wymiarze powyżej lat 5, a okres próby…
…, a zwłaszcza przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary, środków zabezpieczających, uwzględnieniu powództwa cywilnego oraz przy innych rozstrzygnięciach zawartych w wyroku.
Art. 424 interpretowany zgodnie z art. 7 (czyli wiedza, doświadczenie życiowe i prawidłowe rozumowanie). Trzeba wymyślić takie argumenty, żeby spełniły wymogi art. 7.
Dowód oceniamy w kontekście innego dowodu i wtedy dopiero możemy…
… dowodów (w praktyce jest inaczej):
Art. 370. § 1. Po swobodnym wypowiedzeniu się osoby przesłuchiwanej na wezwanie przewodniczącego, stosownie do art. 171 § 1, mogą zadawać jej pytania w następującym porządku: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciel prywatny, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, powód cywilny, pełnomocnik powoda cywilnego, biegły…
… postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środków zabezpieczających stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału z następującymi zmianami:
  1)   nie stosuje się przepisów o oskarżycielu posiłkowym, a powództwo cywilne jest niedopuszczalne,
  2)   wniosek kieruje się na rozprawę, chyba że w świetle materiałów postępowania przygotowawczego popełnienie czynu zabronionego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz