Postępowanie administracyjne - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3766
Wyświetleń: 6923
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - wykłady - strona 1 Postępowanie administracyjne - wykłady - strona 2 Postępowanie administracyjne - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

...Postępowanie administracyjne reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego; ten akt prawny był wielokrotnie nowelizowany.
Ma on regulować całość dziedziny objętej tym zakresem, jednak nie spełnia tego zakresu, bo jest uzupełniany przepisami szczególnymi. Posiada część ogólną i szczegółową. Część ogólna stanowi wyznacznik do części szczegółowej. Przepisy tej części mają charakter normatywny, które mogą stanowić samoistną decyzję zaskarżania w orzecznictwie administracyjnym....


...Definicja DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ (wg NSA) – jest to każdy wydany na podstawie powszechnie
obowiązującego prawa władczy i jednostronny akt organu administracyjnego rozstrzygający konkretną sprawę i skierowany do indywidualnie oznaczonego adresata nie związanego z organem ani węzłem zależności organizacyjnym ani też podległości służbowej. To tzw. materialne ujęcie decyzji.
Definicja DECYZJI ADMINISTYRACYJNEJ w ujęciu procesowym, faktycznym – to czynność procesowa
kończąca postępowanie danej instancji....

...ZAŁATWIENIE SPRAWY – organ, aby załatwić sprawę, MUSI:
a) wszcząć postępowanie,
b) zebranie i rozpatrzenie materiału dowodowego,
c) uznanie określonego stanu faktycznego za udowodniony,
d) dokonać subsumcji tego stanu faktycznego pod normę prawną,
e) sporządzić decyzję spełniającą wymogi formalne,
f) doręczyć tę decyzję stronom, albo podmiotom na prawach strony.
Decyzja może mieć różnorakie nazwy i każda decyzja administracyjna może być:
1) Niewadliwa – aby była niewadliwa, muszą łącznie być spełnione 3 warunki:
musi być wydana przez właściwy organ,
zgodnie z prawem materialnym,
zgodnie z prawem procesowym, czyli formalnym....

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
WYKŁAD 1
Postępowanie administracyjne reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego; ten akt prawny był wielokrotnie nowelizowany. Ma on regulować całość dziedziny objętej tym zakresem, jednak nie spełnia tego zakresu, bo jest uzupełniany przepisami szczególnymi. Posiada część ogólną i szczegółową. Część ogólna stanowi wyznacznik do części szczegółowej. Przepisy tej części mają charakter normatywny, które mogą stanowić samoistną decyzję zaskarżania w orzecznictwie administracyjnym.
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - charakteryzuje się tym, że: zazwyczaj występują tylko dwa podmioty z jednej strony organ administracji publicznej a z drugiej strona postępowania. Tą stroną może być:
osoba fizyczna nawet cudzoziemiec,
osoba prawna,
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; w postępowaniu administracyjnym NIE ISTNIEJE!!! zasada „nieznajomość prawa szkodzi”, czy też „brak świadomości prawnej nie usprawiedliwia”;
postępowanie administracyjne jest nieskoncentrowane i obejmuje szereg czynności dokonywanych niepublicznie i w dłuższym okresie czasu;
ma charakter inkwizycyjny, a takie postępowanie wymusza ekonomika postępowania. Są jednak rozwiązania, których zadaniem jest eliminowanie wad procesu inkwizycyjnego, tj.:
rozbudowany nadzór,
kontrole zgodne z prawem,
zapewnienie gwarancji procesowej dla strony;
zazwyczaj postępowanie administracyjne wszczynane jest z urzędu. Może być też wszczynane na wniosek i nawet w postępowaniu na wniosek może być wszczęte postępowanie z urzędu w szczególnie uzasadnionych sytuacjach i ważnym interesie strony;
co do zasady postępowanie jest pisemne, wyjątkowo w postępowaniu administracyjnym jest rozprawa;
strona nie decyduje ani o zakresie materiału dowodowego, ani o termin

(…)

… powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego
nawiązywanie stosunku pracy oraz dokonywania czynności, którego dotyczą
rozporządzanie bez zgody przedstawiciela ustawowego swoim zarobkiem chyba, że sąd opiekuńczy z ważnych przyczyn postanowi inaczej.
W tych kategoriach spraw ograniczona zdolność procesowa jest de facto zdolnością pełną, a w postępowaniu administracyjnym pełną…
…, czyli osobno. W związku z tym, że one występują w cudzym postępowaniu to nie posiadają legitymacji procesowej, natomiast posiadają zdolność administracyjno-prawną i zdolność procesową. To podmioty fakultatywne, a więc nie muszą wystąpić w postępowaniu.
Przymiot uczestnictwa w postępowaniu na prawach strony może wynikać:
bezpośrednio z KPA, który nadaje przymiot:
organizacjom społecznym,
prokuratorowi…
… z mocy prawa, bo wydał ją organ niewłaściwy.
STRONA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (art.28 KPA)
Stroną jest każdy, którego interesu prawnego lub obowiązku postępowanie dotyczy albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Art. 28 KPA określa podmioty legitymacji procesowej.
Legitymacja procesowa - to upoważnienie do wzięcia udziału w danym konkretnym postępowaniu w charakterze strony. Dzieli się ją na:
czynną - to uprawnienie określonego podmiotu do żądania wszczęcia postępowania
bierną - to uprawnienie podmiotu do uczestniczenia w tym postępowaniu, jako strona ze względu na dysponowanie interesem prawnym lub obowiązkiem znajdującym unormowanie w materialnym prawie administracyjnym.
Wyróżnia się 2 koncepcje legitymacji procesowej: obiektywna - skoro samo pojęcie interesu prawnego i obowiązku prawnego oznacza kategorię istniejącą obiektywnie, to podmiot ubiegający się o wydanie decyzji nie może sam decydować o istnieniu legitymacji procesowej i sam przesądzać o swoim statucie strony
subiektywna (formalna albo procesowa)- przedstawia to w ten sposób, że interes prawny jest co prawda kategorią obiektywną, ale jego badanie następuje w toku procesu i przesądza…
…, a jeżeli wnoszący nie może lub nie umie się podpisać, podanie podpisuje osoba przez nią upoważniona, ale wymaga to wzmianki o przyczynie braku podpisu.
telegraficznie, dalekopisem, telefaksem
poczta elektroniczną - takie podanie musi być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie…
…, kiedy to nie może być piastun, np. dotyczy to decyzji administracyjnej, wstrzymania egzekucji administracyjnej, którą może wydać tylko wojewoda.
WYKŁAD 6
FAKULTATYWNE ELEMENTY DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
Dopuszczalność zastosowania tych elementów reguluje KPA.
Konsekwencje tej regulacji są następujące:
jeżeli przepis szczególny przewiduje, że taki element ma się znaleźć, to brak takiego elementu będzie stanowić rażące naruszenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz