Postępowanie administracyjne - wykład 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - wykład 3 - strona 1 Postępowanie administracyjne - wykład 3 - strona 2 Postępowanie administracyjne - wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Wybór orzecznictwa: "Dopuszcza się obrazy art. 8 i 9 k.p.a. który skutki nieznajomości prawa przez podległych mu pracowników lub niedopełnienia przez nich obowiązków służbowych przerzuca na obywateli" Wyrok NSA. 20.07.1981 SA 1478/81 ONSA 2/72/1981 "Organ administracji, który w ogóle nie ustosunkowuje się do twierdzeń uważanych przez stronę za istotne dla sposobu załatwienia sprawy, uchybia swym obowiązkom wynikającym z art. 8 i 11 k.p.a." Wyrok NSA 6.08.1984 II SA 742/84 ONSA 2/67/1984 "Jest niezgodne z zasadą zaufania do państwa i prawa, stanowiącą komponent konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa (art. 1 Konstytucji), gdy organ administracji zachował się odmiennie wobec osoby, której uprzednio oficjalnie udzielił informacji o praktyce stosowania prawa." Wyrok SN 5.08. 1992 I PA /5 / 92 OSP 7-8/142/1993r. art. 10 k.p.a. - zasada czynnego udziału strony w postępowaniu, zgodnie z którą organy są zobowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Od zasady tej można odstąpić tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. W takim przypadku organ jednak winien utrwalić w aktach sprawy przyczyny odstąpienia w drodze adnotacji. Należy pamiętać, że uniemożliwienie stronie wzięcia udziału w postępowaniu w sposób czynny, np. poprzez niezawiadomienie jej o wszczęciu postępowania, o przeprowadzeniu określonego dowodu, nieuzasadnioną odmowę dostępu do akt stanowi poważne uchybienie postępowania, na które strona zawsze może się powołać w odwołaniu od decyzji. Jeżeli postępowanie administracyjne zostało zakończone decyzją ostateczną, strona może wystąpić z żądaniem jego wznowienia (patrz Rozdział I, pkt. 21), gdy bez swej winy nie brała w nim udziału. Zgodnie z powyższą zasadą w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej zobowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzenie z nich notatek i odpisów. Strona może żądać nawet uwierzytelnienia odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. Często zdarza się jednak w praktyce, że organy administracji odmawiają wglądu do akt stronie. Należy wówczas pamiętać o tym, że odmowa udostępnienia stronie akt może nastąpić jedynie w stosunku do akt objętych ochroną tajemnicy państwowej, a także do innych akt, które organ administracyjny wyłączy ze względu na ważny interes państwowy. Odmowa tak winna jednak przyjąć formę postanowienia, na które strona może wnieść zażalenie do organu wyższego stopnia (patrz Rozdział I, pkt. 3).

(…)

… administracyjnej, działanie takie stanowi naruszenie kompetencji organu właściwego w sprawie oraz koliduje z nakazem obiektywizmu potencjalnego postępowania odwoławczego." Wyrok NSA 12.02.1987 III SA 1092/86 OSPiKA 1/24/1988
"W świetle rozwiązań prawnych przyjętych w kodeksie postępowania administracyjnego (art. 15 w związku z art., 127 1 i art. 128 k.p.a.) nie ma podstaw do wykładni, iż stronie przysługuje…
…, którego została ona wydana, powodującej potrzebę jej eliminacji z obrotu prawnego np. poprzez uchylenie, stwierdzenie nieważności czy wznowienia postępowania. 7. Właściwość organu Przez właściwość organu należy rozumieć zdolność tego organu do rozstrzygnięcia określonego rodzaju sprawy. Kodeks postępowania administracyjnego wyróżnia dwa rodzaje właściwości: rzeczową - zdolność do rozstrzygania określonej…
… rozstrzygnięcia merytorycznego sprawy przez dwa różne organy administracji publicznej np. od decyzji wydanej przez wójta, burmistrza bądź prezydenta w sprawach z zakresu zadań własnych można odwołać się w określonym terminie do samorządowego kolegium odwoławczego. K.p.a. przewiduje jednak wyjątki od tej zasady. I tak np. od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez naczelny organ administracji publicznej…
Administracyjny w swym orzeczeniu z dnia 4 czerwca 1982r. publikowanym w Orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekł, że "zasady ogólne postępowania administracyjnego, wyrażone zwłaszcza w art. 7-11 k.p.a. są integralną częścią przepisów regulujących procedurę administracyjną i są dla organów administracji wiążące na równi z innymi przepisami tej procedury, przy czym w art. 7 k.p.a. zawarta…
…. Wyrok NSA 26.05. 1981 SA 811/91 ONSA 1/46/1981 "Zaznajomienie strony z dowodami zebranymi w ramach innego postępowania, w tym także postępowania karnego skarbowego nie zwalnia organu podatkowego od obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 kpa zapoznania jej z dowodami i materiałami w toku postępowania podatkowego, zmierzającego do wydania na ich podstawie decyzji podatkowej. Uniemożliwienie skarżącemu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz