Postępowanie administracyjne - wykład 10

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - wykład 10 - strona 1 Postępowanie administracyjne - wykład 10 - strona 2 Postępowanie administracyjne - wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej w trybie art. 154, 155 i 161 k.p.a. Jeżeli decyzja ostateczna jest prawidłowa albo też dotknięta jest wadami niekwalifikującymi jej czy to do stwierdzenia nieważności czy to do objęcia postępowaniem o wznowienie postępowania możliwe jest jej uchylenie lub zmiana w trybie art. 154, 155 lub 161 k.p.a. I tak decyzja ostateczna na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie zmieniona lub uchylona przez organ, który ją wydał lub organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. (art. 154 k.p.a.). Tak więc uchylenie lub zmiana decyzji w trybie określonym w art. 154 k.p.a. jest możliwe, gdy łącznie zaistnieją dwie przesłanki: żadna ze stron na mocy danej decyzji nie nabyła prawa, za uchyleniem lub zmianą tej decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony. Niestety zwroty " interes społeczny" czy " słuszny interes strony" mają charakter zwrotów nieostrych, a ich interpretacja zmienia się wraz ze zmianą ideologii czy polityki Państwa.
Natomiast decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona za zgodą strony przez organ, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie przepisy szczególne i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (art. 155 k.p.a.).
Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a. jest możliwe gdy zaistnieją łącznie trzy przesłanki: na uchylenie lub zmianę decyzji wyraża zgodę strona, przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie decyzji, za takim rozstrzygnięciem przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony. Uchylenie lub zmiana decyzji w obu podanych wyżej trybach następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzja ta jest decyzją wydaną w pierwszej instancji, toteż strona może się od niej odwołać na zasadach ogólnych. Nadto należy zauważyć, że w sprawach należących do zadań własnych gmin uchylenie lub zmiana decyzji w ww. trybach właściwe są organy gminy. W świetle art. 161 k.p.a. naczelny organ administracji państwowej (w stosunku do decyzji wydanych przez kierowników urzędów rejonowych oraz organy gminy w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - także wojewoda) może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną , jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa. Jeżeli wskutek uchylenia lub zmiany decyzji w tym trybie strona poniosła szkodę służy jej roszczenie o odszkodowanie do organu, który tę decyzję uchylił lub zmienił - patrz art. 161 §3 i 4 k.p.a..

(…)

… Ministrów z dnia 18 lutego 1992r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych (Dz. U. z 1992r. Nr 16, poz. 62 ze zm.) w postępowaniu w sprawie ustalania podstaw opodatkowania i podatków zawieszenie postępowania może nastąpić tylko, gdy rozpatrzenie sprawy zależy od uprzedniego ro
zstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez właściwy organ lub sąd…
… lub deklaracji) wysokość zobowiązania podatkowego ustala się zgodnie z tak rozumianym zeznaniem. Jeżeli jednak zeznanie jest nierzetelne lub przepisy szczególne stanowią inaczej wysokość zobowiązania podatkowego ustala się w inny sposób. W razie jednak powzięcia przez organ podatkowy wątpliwości co do rzetelności złożonego zeznania organ ten winien wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia…
… odwołanie. ł) organem odwoławczym w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych jest podatkowa komisja odwoławcza działająca przy izbie skarbowej. Decyzje takiej komisji są ostateczne. Organem właściwym do uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności wydanej przez nią decyzji (patrz art. 154-161 k.p.a.) jest właściwa izba skarbowa, przy której komisja ta działa. Celem przybliżenia postępowania w sprawie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz