Postępowanie administracyjne - Organy administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - Organy administracji  - strona 1 Postępowanie administracyjne - Organy administracji  - strona 2 Postępowanie administracyjne - Organy administracji  - strona 3

Fragment notatki:

Postępowanie administracyjne- zespół przepisów regulujących wszelkie postępowanie przed organami administracji.
Postępowanie administracji- ciąg czynności proceduralnych podejmowanych w celu rozstrzygnięcia sprawy administracji, przed podmioty administracji oraz ciąg czynności proceduralnych podejmowanych w celu weryfikacji tych rozstrzygnięć.
Postępowanie administracyjne- zaczęło się rozwijać na początku XVII w.
Kodyfikacja badeńska 1884r.
Kodyfikacja hiszpańska 1889r.
Kodyfikacja austriacka 1921r.
Procedura administracji w Polsce po I wojnie światowej.
Konstytucja marcowa wprowadziła 2 zasady: dwuinstancyjności, sądownictwa administracji.
Powołanie w 1921r. Najwyższego Trybunału Administracyjnego o szerokich uprawnieniach.
W 1928r. Nastąpiła kodyfikacja (wzorem była administracja austriacka).
W 1950 wprowadzono instytucję skarg, która całkowicie obaliła zasady procedury administracji.
W 1960r. - 14 czerwiec - wprowadzenie KPA.
Komisja kodyfikacyjna i prawo pracy i prawo cywilne.
Przywrócenie sądownictwa administracji nastąpiło w drodze ustawy z 1980r.
Zakres obowiązywania KPA.
Kodeks reguluje postępowanie administracji ogólnej. Przyjęto klauzurę właściwości generalnych. Kodeks normuje 4 typy postępowań:
postępowanie jurysdykacyjne (w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracji),
postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń,
postępowanie w sprawach skarg i wniosków,
postępowanie dotyczące rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy organami administracji publicznej, jak też administracją a sądami.
Najważniejsze jest postępowanie juryzdykacyjne. Postępowanie toczy się przed organami administracji publicznej. Organami administracji są:
minister (art.5 § 2, pkt. 4),
centralne organy administracji rządowej,
wojewodowie,
terenowe oddziały administracji rządowej (zespolone i niezespolone), organy jednostek samorządu terytorialnego (starosta, marszałek, SKO, kierownicy jednostek organizacyjnych działających w imieniu wójta, prezydenta, starosty, marszałka, organy gminy, powiatu i województwa.
Postępowanie jurysdykcyjne może toczyć się przed innymi organami państwowymi i innymi podmiotami, gdy są one z mocy prawa lub na podstawie porozumień powołane do załatwienia spraw indywidualnych rozstrzyganych na drodze decyzji.
Przedmiotem postępowania jurysdykcyjnego jest sprawa indywidualna, rozstrzygana w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja administracyjna to każda forma indywidualnego zewnętrznego aktu administracyjnego, który stanowi jednostronne władcze działanie organu wydającego akt.

(…)

… do obliczania terminów jest to, iż terminy, które wypadają na dni wolne od pracy, wówczas termin przenosimy na zwykły pierwszy dzień powszechni. Termin uważa się za zachowany, jeżeli złożyło się pismo przed upływem terminu w polskiej placówce pocztowej i polskim urzędzie konsularnym. Zdecydowana większość terminów to terminy zawite (brak skutków prawnych).
KPA przewiduje instytucję przywrócenia terminu. Przesłanki przywrócenia terminu:
brak winy po stronie zainteresowanego,
musimy w ciągu 7 dni od ustania przyczyny złożyć podanie o przywrócenie terminu. Brak możliwości przywrócenia terminu 7 dni - termin preksusyjny.
z podaniem należy dopełnić czynności, dla której był określony termin.
O przywróceniu terminu rozstrzyga organ administracji w drodze postanowienia. Na postanowienie można złożyć zażalenie…
… swoich spostrzeżeń. Przyczyny faktyczne podlegają ocenie organu administracyjnego. Przyczyny prawne - nie mogą być osoby, które są zmuszone do tajemnicy służbowej i państwowej w zakresie tych okoliczności.
Duchowni, co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi.
Wszystkie inne osoby mają obowiązek występowania w charakterze świadka. Sankcja - 50 zł i ponownie - 200 zł. Osoby, które przysługuje im prawo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz