Postępowanie administracyjne - omówienie - Ramowa Procedura Hiszpańska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - omówienie - Ramowa Procedura Hiszpańska - strona 1 Postępowanie administracyjne - omówienie - Ramowa Procedura Hiszpańska - strona 2 Postępowanie administracyjne - omówienie - Ramowa Procedura Hiszpańska - strona 3

Fragment notatki:

Postępowanie administracyjne to ciąg czynności podejmowanych przez organ administracji publicznej i innych uczestników postępowania mających na celu rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej indywidualnej sprawy imiennie oznaczonego podmiotu.
W piśmiennictwie pojawiają się terminy :
postępowanie
proces
procedura
Niektórzy autorzy próbują nadawać tym terminom inną treść/znaczenie, jednak większość literatury przyjmuje, że pojęcia te są synonimiczne. Przepisy postępowania administracyjnego służą urzeczywistnieniu norm prawa administracyjnego materialnego, np. prawa budowlanego, górniczego, ustawy o cmentarzach.
Bez norm prawa procesowego tych przepisów materialno-prawnych nie można zastosować. Jednocześnie gdyby nie było prawa materialnego, przepisy prawa procesowego byłyby niepotrzebne, zbędne. Oznacza to, że przepisy prawa materialnego i procesowego muszą być współstosowane. Postępowanie administracyjne jest w Polsce od lat skodyfikowane w odróżnieniu od prawa administracyjnego materialnego i prawa ustrojowego. Prawo administracyjne jest świeżą gałęzią prawa, wykształciło się po rewolucji francuskiej. Pierwsza kodyfikacja - Ramowa Procedura Hiszpańska z 1889 roku, która upoważniła ministrów, by uregulowali w zakresie podległych sobie resortów tryb załatwiania spraw administracyjnych. W ślad za ustawą hiszpańską pojawiły się w innych krajach kodyfikacje postępowania administracyjnego. Po odzyskaniu niepodległości trzy systemy prawa obowiązywały na terenie RP. Pierwszą próbą była zmian ustawa z 1919 roku „O organizacji władz administracyjnych drugiej instancji”. W grudniu 1920 roku „ustawa o tymczasowej organizacji drugiej instancji” obowiązująca tylko na obszarze byłego zaboru austriackiego. Konstytucja marcowa z 1921 roku uregulowała dwie fundamentalne kwestie:
przesądziła, że postępowanie administracyjne będzie w dwóch instancjach,
zapowiedziała ustawowe uregulowanie sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnej, ale w dalszym ciągu nie było jednolitej procedury obowiązującej na terenie całego kraju.
1.VIII.1923r. uchwalono ustawę w sprawie środków prawnych od orzeczeń władz administracyjnych. Ustawa uregulowała jednolicie dla całego kraju związek z weryfikacją decyzji administracyjnych podjętych w pierwszej instancji.
W Austrii, w lipcu 1925 roku uchwalono obowiązującą do dziś ustawę o postępowaniu administracyjnym. We wszystkich krajach, które stanowiły część Austro-Węgier, potraktowano tę ustawę jako wzorzec i w oparciu o tą ustawę przyjmowano własne regulacje prawne. Nastąpiło to również w Czechosłowacji, Jugosławii i Polsce.

(…)

…-Węgier, potraktowano tę ustawę jako wzorzec i w oparciu o tą ustawę przyjmowano własne regulacje prawne. Nastąpiło to również w Czechosłowacji, Jugosławii i Polsce. W Polsce 22.03.1928 roku Prezydent RP podjął rozporządzenie z mocą ustawy o postępowaniu administracyjnym. Określa się je skrótem „r.p.a.” . To rozporządzenie obowiązywało w Polsce do końca 1960 roku, zostało zastąpione przez ustawę z 14.06.1960 roku - Kodeks Postępowanie Administracyjnego, który w dalszym ciągu obowiązuje. Kodeks na przestrzeni swego obowiązywania był kilkadziesiąt razy nowelizowany. Najważniejsze nowelizacje:
dokonana ustawą z 31.01.1980 roku „O Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o zmianie ustawy z k.p.a.” ta ustawa reaktywowała w Polsce sądownictwo administracyjne. Jego rolą jest kontrola legalności działania…
… pierwszej instancji. w przypadku wadliwości decyzji organ odwoławczy uchylał ją i przekazywał sprawę do organu pierwszej instancji.
Przez cały 1990 rok do marca 2000 roku była pełna niejasność co do tego, jaki organ jest organem niższego stopnia ………… organów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych administracji rządowej - wojewoda czy samorządowe kolegium odwoławcze. Ustawą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz