Test z postępowania administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z postępowania administracyjnego - strona 1 Test z postępowania administracyjnego - strona 2 Test z postępowania administracyjnego - strona 3

Fragment notatki:

TEST
1.
Procedura Adm
Proces Adm.
Proces administrowania Można stwierdzić, że najszerszy zakres pojęciowy ma termin ..
2. Przedmiot „postępowania administracyjnego” wyznacza
norma prawa cywilnego
norma procesowa o charakterze prywatno - prawnym
sprawa cywilna
sprawa administracyjna
3. KPA normuje
postępowania podatkowe
postępowanie administracyjne przed …
postępowanie jurysdykcyjne
postępowanie karno-skarbowe
4. Postępowanie uproszczone regulowane w KPA
sprawa związana z rozpatrzeniem skargi na działanie organu
wydanie zaświadczenia
rozstrzygnięcie sporu o właściwość
postępowanie jurysdykcyjne.
Zakres obowiązywania KPA obejmuje kilka odrębnych działań kodeksu .
Wspólne cechy przepisów regulujących te postępowania:
- Dotyczą one zasadniczo administracji publicznej
- Są to przepisy o charakterze proceduralnym o zakresie stosowania obejmującym materialne prawo administracje.
Rodzaje postępowań !!!
Zakres stosowania przepisów postępowania ogólnego Art. 1 p 1 i 2 KPA
Elementy z zakresu postępowania ogólnego uregulowanego przez KPA tzn. przesłanki stosowania przepisów KPA KPA reguluje postępowanie:
Przed organami administracji publicznej
W sprawach należących do ich właściwości
W sprawach indywidualnych Rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej.
Ad. 1 Postępowanie przed organami administracji publicznej. Organami administracji publicznej ujęciu szerokim Art. 5 par 2 pkt 3 KPA stosując wyliczenie podmiotów, które na to pojęcie się składają : „minister … Dec. Administracyjna”
Kodeks zawiera legalne def. Pojęć : minister, organizacja społeczna, organ jednostek s.t. art. 5 par 2 pkt 4,5,6 KPA
Definicja organu administracji publicznej zawarta w KPA nie ma zastosowania na gruncie innych aktów normatywnych. Art. 1 pkt. 1 - dotyczy organów adm. Publicznej w znaczeniu strukturalnym - chodzi o organy pełniące funkcje zarządzające, czyli posiadające kompetencje do rozstrzygania indywidualnych spraw adm.
Art. 2 pkt. 2 - ustawodawca odwołuje się do pojęcia organów adm. Publ. W znaczeniu funkcj. Organy państwowe i inne podmioty powołane z mocy ustaw lub porozumień do rozstrzygania indywidualnych spraw w drodze decyzji - wszystkie inne niż organy adm. Publ.
Przykłady organów
Definicja kodeksowa obejmuje ministrów kierowników urzędów centralnych (prezes Głównego Urzędu Statystycznego) inne organy centralne (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), wojewodów, starostów, marszałków województw, prezydentów (burmistrzów) miast, zarządy gmin, powiatów, organy administracji niezespolonej, np. dyrektor regionalnych zarządów gospodarki wodnej, organy adm. Samorządowych, przedsiębiorstw państwowych, o ile z mocy ustaw powołane do rozstrzygania indywidualnych spraw adm. (organ samorządu adwokackiego wpisują na listę adwokatów.


(…)

… w ustawie z 29.08.1997 - ordynacja podatkowa z wyjątkiem IV, V i VII działu (postępowanie w sprawach podatkowych)
Postępowań w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej (w tych sprawach brak specjalnej procedury podejmowania rozstrzygnięć)
Postępowań w sprawach wynikających z nadrzędności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz