Zakres obowiązywania KPA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4256
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres obowiązywania KPA - strona 1 Zakres obowiązywania KPA - strona 2 Zakres obowiązywania KPA - strona 3

Fragment notatki:

Zakres obowiązywania KPA
KPA obejmuje kilka postępowań, które zostały uregulowane w osobnych działach kodeksu. Ustawodawca uznał za celowe niemnożenie w sposób nadmierny aktów ustawowych i połączył w jednym kodeksie przepisy dotyczące kilku postępowań. Są to następujące postępowania : ogólne postępowanie administracyjne (obok niego można jeszcze wyróżnić szczególne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych)
postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego, organami organizacji społecznych
Ogólne postępowanie administracyjne czyli postępowanie w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji zwane jest też postępowaniem jurysdykcyjnym . Zakres stosowania przepisów postępowania ogólnego uregulowany jest w art. 1 pkt. 1-4 KPA.
Zgodnie z tym przepisem KPA normuje postępowanie :
1)   przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,
 2)   przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt. 1
Możemy zatem wyróżnić 3 elementy przytoczonego we wspomnianym przepisie zakresu obowiązywania KPA:
postępowanie przed organami administracji publicznej w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji Ad 1) Pod określeniem organy administracji publicznej należy rozumieć':
ministrów
centralne organy administracji rządowej
wojewodów
działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej)
organy jednostek samorządu terytorialnego
organy i podmioty powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji
Mówiąc o ministrze KPA rozumie:
Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów pełniących funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej
ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej
przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów
kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra
kierowników innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiających sprawy indywidualne w drodze decyzji administracyjnych oraz wydających zaświadczenia
Przez określenie organy jednostek samorządu terytorialnego rozumie się:


(…)

… (w sprawach nieuregulowanych ustawą karną skarbową stosuje się przepisy KPK)
sprawy objęte Ordynacją podatkową z wyjątkiem działów IV i VII KPA
sprawy należące do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej (w tych sprawach nie ma żadnej ustanowionej przepisami procedury) → urzędy konsularne są organami administracji szczególnego rodzaju, działającymi w szczególnych warunkach
sprawy wynikające z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi - KPA normuje bowiem postępowanie tylko w indywidualnych sprawach zewnętrznych, tj. gdy decyzja dotyczy imiennie oznaczonego adresata na zewnątrz aparatu administracyjnego (KPA nie ma zastosowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz