Organy prowadzące postępowanie administracyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy prowadzące postępowanie administracyjne - strona 1

Fragment notatki:

Organy prowadzące postępowanie administracyjne
Pojęcie organu administracji publicznej → wyjaśnione w pytaniu 3 Ad1)
Postępowanie administracyjne mogą prowadzić nie tylko organy administracji publicznej w znaczeniu ustrojowym, a więc organy administracji rządowej, oraz organy j. s. t. ale także inne organy państwowe i inne podmioty. Inne podmioty pełnią funkcję organów administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym tylko wtedy gdy powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Wymienione podmioty należy traktować jako organy administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym, gdy załatwiają sprawy z zakresu administracji publicznej stosując formy działania właściwe dla administracji publicznej (a więc gdy chodzi o sprawy indywidualne - w drodze decyzji administracyjnych). Przykłady tego typu rozstrzygnięć: decyzje organów szkoły wyższej o przyjęciu na studia, uchwały rad organów samorządu zawodowego o dopuszczeniu do wykonywania określonego zawodu.
KPA określa, jakie organy są w rozumieniu kodeksu organami wyższego stopnia oraz organami naczelnymi. Organy wyższego stopnia → pytanie 6 Organami naczelnymi w rozumieniu kodeksu są (art. 18 KPA):
  1)   w stosunku do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, oraz organów państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie   2)   w stosunku do organów państwowych innych niż określone w pkt 1 - odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania   3)   w stosunku do organów organizacji społecznych - naczelne organy tych organizacji, a w razie braku takiego organu - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz