Zasada ugodowego załatwiania spraw i pisemności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada ugodowego załatwiania spraw i pisemności - strona 1 Zasada ugodowego załatwiania spraw i pisemności - strona 2

Fragment notatki:

zasada ugodowego załatwiania spraw  art. 13 KPA Sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej (ugoda administracyjna). Organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie, powinien w tych przypadkach podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody. instytucja ugody uregulowana w art. 112 - 114 KPA zawarcie ugody administracyjnej możliwe tylko w takich sprawach administracyjnych, w których uczestniczą strony o spornych interesach obowiązkiem organu administracyjnego jest nakłanianie stron do zawarcia ugody
zawarcie ugody i zatwierdzenie jej przez organ administracyjny czyni zbędnym wydanie decyzji, gdyż zatwierdzona ugoda wywiera takie skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania zasada pisemności art. 14 KPA Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji. służy to pewności i jasności stosunków prawnych
załatwienie sprawy ustnie dopuszczalne jest na zasadzie wyjątku , ale wówczas jest obowiązek utrwalenia na piśmie w uproszczonej formie
obowiązywanie zasady pisemności zapewnia tworzenie akt sprawy , które dokumentują czynności organu administracji, utrwalają ich treść i pozwalają na pełną realizację zasady czynnego udziału strony w postępowaniu w końcowym jego stadium, gdy przed wydaniem decyzji udostępnia się cały materiał sprawy i wszystkie zebrane w niej dowody
zasada ta realizowana jest dwojako : gromadzenie zwykłych dokumentów pisemnych, jak również sporządzanie ich w trakcie postępowania przez protokołowanie czynności lub utrwalanie ich w formie adnotacji
kontrola sądowa decyzji administracyjnych jest wykonywana z wykorzystaniem akt sprawy administracyjnej w celu oceny prawidłowości postępowania administracyjnego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz