Portfel inwestycyjny wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Portfel inwestycyjny wykłady - strona 1 Portfel inwestycyjny wykłady - strona 2 Portfel inwestycyjny wykłady - strona 3

Fragment notatki:


"Podstawowe kategorie inwestowania- stopa zwrotu z inwestycji, ryzyko inwestycji i jego pomiar.
Teoria portfela- inwestorzy i ich cele, użyteczność inwestora i krzywe obojętności, korelacja stóp zwrotu, stopa zwrotu i ryzyko portfela, portfele akcji oraz portfele akcji zawierające instrumenty wolne od ryzyka. Przykładem instrumentów wolnych od ryzyka są bony skarbowe krótkoterminowe (obarczone mniejszym ryzykiem), obligacje skarbu państwa długoterminowe. Im większy horyzont, tym większe ryzyko."
"Nowoczesna teoria inwestowania należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin wiedzy, a jednocześnie jest powszechnie wykorzystywana przez analityków i doradców inwestycyjnych. Techniki i modele tej teorii są często złożone i skomplikowane, jednak okazują się efektywne, gdyż pozwalają osiągnąć dodatkowe zyski, czy nawet umożliwiają skomplikowanie nowych instrumentów finansowych."


(…)

… jest wrażliwość wspomnianej charakterystyki to zmiany analizowanych czynników….
Przykłady: współczynnik beta który jest miernikiem ryzyka rynkowego. Należy podkreślić miary zmienności ukazują jedynie skutki ryzyka, zaś miary wrażliwości wskazują również na przyczyny ryzyka. Zagrożenia
Inwestorów szczególnie interesuje w jaki sposób i kiedy ryzyko ujawnia się na rynku. Dlatego warto uświadomić sobie typowe…
… instrumentu finansowego.
Ryzyko finansowe- gdy spółka (emitent) wykorzystuje kapitał obcy (efekt dźwigni finansowej). Negatywne skutki występują przy nadmiernym zadłużeniu spółki.
Ryzyko bankructwa- łączy się tak z ryzykiem finansowym jak i ryzykiem niedotrzymania warunków.
Ryzyko płynności- dotyczy instrumentów, które trudno sprzedać po oczekiwanej cenie.
Ryzyko zmiany ceny (ryzyko okresu posiadania…
… charakterystyczną akcji, albo bardziej ogólnie linią charakterystyczną papieru wartościowego. (security characteristic line). W równaniu tym zasadniczą rolę odgrywa współczynnik βi określany jako współczynnik beta. Współczynnik beta akcji wskazuje o ile procent wzrośnie stopa zwrotu akcji, jeżeli stopa zwrotu indeksu rynku (portfela rynkowego) wzrośnie o 1%. Współczynnik beta może przyjmować następujące wartości: 0 < β <1 - stopa zwrotu akcji w małym stopniu reaguje na zmiany zachodzące na rynku (akcja defensywna),
β > 1 - stopa zwrotu akcji w dużym stopniu reaguje na zmiany zachodzące na rynku (akcja agresywna), β = 1 - stopa zwrotu akcji zmienia się w taki sam sposób jak stopa zwrotu rynku (portfel rynkowy ma współczynnik beta równy 1), β = 0 - stopa zwrotu akcji nie reaguje na zmiany rynku, czyli akcja…
…, że ryzyko akcji mierzone za pomocą wariancji uwzględnia ryzyko całkowite (total risk), które jest sumą dwóch składników: ryzyka systematycznego i ryzyka niesystematycznego. Ryzyko systematyczne (ryzyko rynkowe) zależy od wariancji indeksu rynku (portfela rynkowego) oraz od współczynnika beta wskazującego w jakim stopniu stopa zwrotu reaguje na zmiany stopy zwrotu indeksu rynku. Im współczynnik beta…
… jako kryterium aspekt własnościowy można wyróżnić instrumenty o charakterze:
---udziałowym (dają prawo do udziału majątku emitenta).
---wierzytelnościowym (mają postać długu lub pożyczki).
Wyróżnia się instrumenty:
---bazowe (aktywa finansowe)- takie jak akcje, obligacje, depozyty bankowe w oparciu, o które tworzone są instrumenty pochodne.
---pochodne (pozabilansowe, derywaty) np. kontrakty forwards i futur es, opcje oraz swapy- ich wartość kształtuje się jako pochodna instrumentu bazowego (pierwotnego uwzględniając sposób generowania dochodu. ---instrumenty o stałym dochodzie np. obligacje i depozyty bankowe o stałym oprocentowaniu, weksle o znanej stopie dyskontowej.
---instrumenty o zmiennym dochodzie np. akcje, obligacje o zmiennym oprocentowaniu
Przynależność sektorowa emitenta kierującego instrument…
… jest wykorzystywana w przypadku podejmowania decyzji o zakupie akcji. Jest to ujęcie netto, jakby było brutto trzeba uwzględnić podatek i prowizje. Warto wspomnieć, że z inwestowania w akcje łączą się 2 operacje:
1) zakup akcji
2) tzw. krótka sprzedaż (short sale)
Zakup akcji i krótka sprzedaż akcji stosowane są w przypadku 2 przeciwnych oczekiwań odnośnie ceny akcji:
W przypadku oczekiwanego wzrostu cen akcji…
… zmniejsza się oczekiwana stopa zwrotu tego portfela. W przypadku, gdy udział w portfelu instrumentów wolnych od ryzyka jest równy jeden (1) to ryzyko tego portfela wynosi zero (0).
Rysunek zawiera zbiór możliwych oraz zbiór portfeli efektywnych (fragment krzywej X Y) wszystkich portfeli akcji. Z punktu widzenia poszukiwania zbioru optymalnego (stopy zwrotu i ryzyka) istotna jest półprosta wychodząca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz