Portfel inwestycyjny

note /search

Wykłady - portfel inwestycyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 595
Wyświetleń: 7035

"Pierwsza emisja bonów skarbowych nastąpiła w maju 1991 roku. Mogą być emitowane na okresy od 1 tygodnia do 52 tygodni. Najpopularniejsze bony rozliczane są kwartalnie, półrocznie lub rocznie (13, 26 i 52 tyg.). Bony Skarbowe sprzedawane są z dyskontem. Wartosc nominalna jednego bonu wynosi ...

Portfel inwestycyjny - notatki

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 966
Wyświetleń: 5684

...Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie – Jurek WAE Poznań 2004 Inwestycje finansowe ryzyka finansowego – Jajuga W-wa (rozdz. 4 i 5) Łuniewska M. „wykorzystanie

Ściąga opracowanie zagdanień

 • Uniwersytet Gdański
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2408

Portfel 2-sk z 2 rodz akc= w cel ustal oczkiw doch z port inwe E(Rp) obl śr waż oczek doch z lokat tworz portf. Wagam są wlk udział poszcz aktyw w cał portf. E(Rp)=w 1 *E(R 1 )+w 2 *E(R 2 ) E(R)=oczek ST zwr z akcji, W=udz akc w portf Min ryz portf [(σ 2 2 -σ 1 σ 2 ρ 12 )/(σ 2 1 +σ 2 2 -2σ 1 σ 2 ρ ...

Analiza dochodu i ryzyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1799

PORTFEL INWESTYCYJNY – ZADANIA TEMATYCZNIE  - ADAM BAREMBRUCH          [ 1 ]  ANALIZA DOCHODU I RYZYKA  ZADANIE 1.  (J) Rozpatrzmy następującą inwestycję: zainwestowana kwota wynosiła 15.000 zł i dała w efekcie po 3  latach wartość końcową równą 21.000 zł. Oblicz:  a) Prostą stopę zwrotu  b) Efekty...

Fundusze zrównoważone

 • Uniwersytet Gdański
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

Notatka porusza między innymi zagdaneinia takie jak: zbiór instrumentów finansowych zbudowany zarówno z akcji, jak i z instrumentów inwestycyjnych charakterystycznych dla portfeli papierów dłużnych, czyli np. bonów skarbowych czy obligacji. Jest to portfel dla osób akceptujących umiarkowane ryzyko i...

Portfele agresywne (akcyjne) na podstawie funduszy inwestycyjnych ak...

 • Uniwersytet Gdański
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Uprzywilejowane są one akcjami imiennymi. Uprzywilejowanie może dotyczyć zarówno praw majątkowych wynikających z akcji (dywidendy, udziału w podziale masy likwidacyjnej), jak i praw niemajątkowych (korporacyjnych – prawo głosu).

Portfele agresywne (akcyjne) na podstawie funduszy inwestycyjnych ak...

 • Uniwersytet Gdański
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Portfel papierów wartościowych to zestaw różnych instrumentów finansowych wybranych z uwagi na zróżnicowaną reakcję ich cen na tendencje rynkowe. Portfel ten zawiera określoną liczbę składników o różnej stopie zwrotu i o różnym poziomie ry...

Henging

 • Uniwersytet Gdański
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Kontrakty futures (wystandaryzowane, notowane na giełdach, rozliczane codziennie (marking to market), depozyt zabezpieczający) Kontrakty forward (porozumienie klient-instytucja finansowa, rozlic...

Papiery wartościowe jako składniki portfeli inwestycyjnych

 • Uniwersytet Gdański
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Akcje określonej spółki mają jednakową wartość nominalną, są zbywalne, niepodzielne i przynoszą zmienne dochody. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy...

Portfel obligacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Obligacja – papier wartościowy rynku kapitałowego emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (wykupu obligacji) o cha...