wykłady - portfel inwestycyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 6979
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykłady - portfel inwestycyjny - strona 1 wykłady - portfel inwestycyjny - strona 2 wykłady - portfel inwestycyjny - strona 3

Fragment notatki:


"Pierwsza emisja bonów skarbowych nastąpiła w maju 1991 roku. Mogą być emitowane na okresy od 1 tygodnia do 52 tygodni. Najpopularniejsze bony rozliczane są kwartalnie, półrocznie lub rocznie (13, 26 i 52 tyg.). Bony Skarbowe sprzedawane są z dyskontem. Wartosc nominalna jednego bonu wynosi 10.000 zł."
"Certyfikat depozytowy- jest to papier wartościowy, który potwierdza zdeponowanie określonej sumy pieniężnej według określonej stopy procentowej, na określony okres.
Bon komercyjny- jest to papier wartościowy zawierający obietnicę zapłaty przez emitenta posiadaczowi bonu określonej sumy pieniężnej w ustalonym okresie."

PORTFEL INWESTYCUJNY
Inwestowanie na rynku kapitałowym.
Rynki finansowe i instrumenty finansowe.
Instrumenty finansowe na rynku pieniężnym i kapitałowym.
Instrumenty rynku pieniężnego.
Wycena obligacji
Wycena akcji.
Indeksy giełdowe i ich rola.
Metody podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Analiza fundamentalna.
Analiza techniczna.
2.Portfel inwestycyjny
2.1. Pojecie i istota portfela.
2.2 Cel konstruowania portfela.
2.3 Zarządzanie portfelem papierów wartościowych.
3. Teoria portfela.
3.1 Teoria portfela dwóch spółek.
3.2 Teoria portfela wielu spółek.
3.3 Teoria portfela z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka.
3.4 Teoria użyteczności w analizie portfela.3.5 Inne metody stosowane w teorii portfela.
4. Modele rynku kapitałowego i zarządzanie portfelem.
4.1
4.2
4.3
4.4
Literatura:
T. Jajuga, T. Słoński, Finanse spółek i długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. Wydawnictwo Ekonomiczne im Oskara Langego , Wrocław 1992 r.
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2004 r.
Z. Głodek, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2004
Egzamin:
Test jednokrotnego wyboru, definicja, zadanie obliczeniowe np. wycenic akcje
Na egzamin- kalkulator
Zadanie graficzne np. coś odczytac z wykresu lub cos samemu narysowac
WZORY NA PAMIEĆ.
Inwestycja- WG. J. Hirshreiter 1965 rok w istocie jest bieżącym wyrzeczeniem dla przyszłych korzyści. Ale teraźniejszośc jest jest względnie dobrze znana. Natomiast przyszłość to zawsze tajemnica. Przeto inwestycja jest wyrzeczeniem się pewnego dla niepewnej korzyści.
1952 H. Markowitz- wprowadził teorię portfela inwestycyjnego opublikował ją w amerykańskim czasopiśmie „Jurnal of Wight”.
1958- John Tobin uzupełnił ten model o instrumenty wolne od ryzyka
1963- W. Sharpe opublikował model jednowskaźnikowy
1964-66 W. Sharpe, J. Lintner, J. Mossina CAPM 1976- Stivena Ross (APT) teoria model arbitrażu cenowego
Nagrody Nobla- podejście matematyczne w finansach
1981- Jomes Tobin za analizę wyników finansowych i ich realizacji z decyzjami o kupnie, zatrudnieniu produkcji i cenach 1985- Modigliani za pionierskie analizy oszczędności i wyników finansowych w krajach kapitalistycznych
1990- Markowitz, Miller, Sharpe za nowatorskie prace nad ekonomiczną teorią finansów i finansowaniem przedsiębiorstw
1997- Marton, Scholes za analizę matematyczną opcji giełdowych
2003-Robert Engle, Dieve Grauper za nową metodę modelowania zmienności wielkości ekonomicznych znaną jako model ARCH czyli model autoregresji z heteroreledastyczną warunkową.

(…)

… na duże zasadnicze grupy kontrakty- Horward i SWAP, a drugie opcje.
Rynek instrumentów rynku pieniężnego:
Najważniejszym jest bon skarbowy- papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa w celu zapewnienia płynosci na rynku pieniężnym oraz sfinansowania bieżących wydatków budżetu państwa. Termin wymagalności tych instrumentów wynosi od jednego do 52 tygodni. Transakcje kupna- sprzedaży odbywają…
…= nieskończoność. W takim przypadku dochodem będzie strumień dywidend, a wartość bieżaca akcji (Po), może zostac obliczona jako suma tego nieskończonego strumienia dywidend:
Gdzie:
k- oczekiwana minimalna stopa zwrotu z akcji
Dt = wartość oczekiwanych dywidend w kolejnych latach posiadania akcji (Dt jest pierwszą z oczekiwanych dywidend i będzie wypłacana przy końcu bieżącego roku D2 jest dywidendą oczekiwaną…
…= oczekiwana minimalna stopa zwrotu z akcji
Model stałego wzrostu dywidendy- zaklada że przedsiebiorstwo rozwija się w stałym tempie, a w związku z tym w roku na rok dywidenda rosnie w ciagu geometrycznym. Jej oczekiwane wielkości w kolejnych latach, będą kształtowały się następująco:
D1=Do+Do*g=Do(1+g)
D2=Dt+D1*g=D1(1+g)=Do(1+g)(1+g)=Do(1+g) Gdzie:
g-oczekiwana stopa wzrotu dywidendy g=ROE*d d- czesc…
… przy końcu drugiego roku itd).
Model stałej dywidendy zakłada się w kolejnych latach dywidendy są na tym samym poziomie, co można zapisac:
D=D1=D2=D3=D4=……Doo
Jak widac jest to szereg geometryczny w pierwszym wyrazie D i ilorazie 1
1+k1 1+ki
Wykorzystując wzór na sumę postępu geometrycznego można zaznaczyc cenę (wartość) maksymalną akcji jako:
P= Do
Ki
Gdzie:
Do= wartość bieżąca (ostatniej) dywidendy
Kt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz