Porozumienie pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porozumienie pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki - strona 1

Fragment notatki:

Porozumienie zawarte dnia pomi ędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, zwan ą dalej „Uczelnią” reprezentowaną przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej ds. Praktyk Studenckich - mgr. inż. Mirosława Boryczko, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora PK z dnia…....................stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego porozumienia a STRABAG Sp.z.o.o (nazwa podmiotu gospodarczego) zwanym dalej „Podmiotem Gospodarczym” wpisanym do KRS pod nr 0000054588 , reprezentowanym przez Paweł Cholewa 1. Uczelnia kieruje do Podmiotu Gospodarczego jednego student ów wg załączonej listy stanowiącej zał. nr 2 do niniejszego porozumienia, w terminie od 11.07.2011 do 07.08.2011 celem odbycia praktyki zawodowej wg za łączonego programu, stanowiącego zał. nr 3 do niniejszego porozumienia. 2. Podmiot Gospodarczy zobowi ązuje się do nieodpłatnego: 1/ zapewnienia odpowiednich miejsc pracy, narz ędzi i materiałów zgodnych z za łożeniami programu praktyki, 2/ zapoznania studentów z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz innymi przepisami obowi ązującymi w zakładzie pracy, 3/ sprawowania nadzoru przez wyznaczonego pracownika nad właściwym wykonaniem programu praktyki przez student ów, 4/ umożliwienie opiekunowi praktyk ze strony Uczelni kontroli przebiegu praktyki. Niniejsze porozumienie nie dotyczy praktyk odbywanych na zasadzie umowy o prac ę zawartej pomiędzy studentem Uczelni a Podmiotem Gospodarczym. Porozumienie niniejsze sporz ądzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz