Porozumienia ograniczające konkurencję

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porozumienia ograniczające konkurencję - strona 1 Porozumienia ograniczające konkurencję - strona 2 Porozumienia ograniczające konkurencję - strona 3

Fragment notatki:

POROZUMIENIA OGRANICZAJĄCE KONKURENCJĘ 1. Pojęcie porozumienia - w publicznym prawie konkurencji jest to pojęcie interpretowane szeroko - art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy OKiK: a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów, b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki, c) uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych; - pojęcie porozumienia nawiązuje do cywilnoprawnego pojęcia umowy, zakładając zgodność woli stron co do określonego sposobu zachowania na rynku, wyrażoną w jakikolwiek sposób - dla stwierdzenia istnienia niedozwolonego porozumienia nie jest ważna prawna wolna związania, wystarczające jest nawet FAKTYCZNE związanie stron biorących w nim udział * dla uznania określonego zachowania przedsiębiorcy (lub związku przedsiębiorców) za porozumienie, nie mają znaczenia takie okoliczności jak: - data i miejsce zawarcia porozumienia - strony porozumienia (o ile są przedsiębiorcami) i ich liczba 11 - forma porozumienia i sposób jego realizacji, czas wejścia lub wyjścia z porozumienia czy też warunkowy charakter przystąpienia do niego itp. 2. Prawna regulacja zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję - art. 6 ust. 1 : Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na: 1) ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów; 2) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji; 3) podziale rynków zbytu lub zakupu; 4) stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji; 5) uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy; 6) ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem; 7) uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny. - powyższe porozumienia są w całości lub w odpowiedniej części nieważne - art. 7 ust. 1 (porozumienia bagatelne)

(…)

…-rozwojowych 5. Praktyki stanowiące przejaw porozumienia ograniczającego konkurencję a) kartel cenowy - jest to ustalanie cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji - zakazane jest zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie ustalanie cen lub innych warunków - zawieranie porozumień cenowych sprzyja sytuacja, gdy na rynku występuje stosunkowo niewielka liczba konkurentów (ułatwia to nawiązanie komunikacji między nimi) - nie jest zakazane ustalanie cen w zwykłej umowie dotyczącej wymiany towarowej; zakazane są jedynie ograniczenia umowne niepozwalające na samodzielne ustalanie cen między konkurentami (porozumienia horyzontalne) czy partnerami handlowymi działającymi na różnych poziomach handlu lub świadczenia usług (porozumienia wertykalne) b) kartel kontyngentowy - polega na ograniczaniu…
… przetargowa - forma porozumienia ograniczającego konkurencję, w której udział biorą przedsiębiorcy uczestniczący w przetargach - polega na uzgadnianiu przez: * przedsiębiorców przystępujących do przetargu (oferentów) * oferentów i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu (zamawiającego) …warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny. 6. Polityka łagodzenia kar - leniency - programem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz