Porozumienie administracyjne jako prawna forma działania administracji publicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porozumienie administracyjne jako prawna forma działania administracji publicznej - strona 1 Porozumienie administracyjne jako prawna forma działania administracji publicznej - strona 2

Fragment notatki:


POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE JAKO PRAWNA FORMA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Porozumienie administracyjne jest czynnością dwustronną, podporządkowaną regulacji administracyjnoprawnej. Treść porozumienia (zakres spraw objętych porozumieniem i zasady działania w jego ramach) przygotowują strony, ale moc wiążącą porozumienie uzyskuje po aprobowaniu go przez organ administracyjny w ustalonym trybie prawnym. Porozumienie może być zawarte w granicach działania organów administracyjnych, a jego przedmiotem są sprawy podjęcia i prowadzenia wspólnej działalności w formach innych niż cywilnoprawne. Przedmiotem porozumienia administracyjnego są zatem zawsze sprawy leżące w sferze prawa administracyjnego, a nie cywilnego.
Porozumienie administracyjne stanowi prawną formę współdziałania organów i instytucji administracyjnych względnie samodzielnych (niepodporządkowanych sobie hierarchicznie). Podmioty porozumienia samodzielnie ustalają cel, treść oraz warunki jego dochowania. Podstawow e element y porozumienia ad ministracyjnego: porozumienie może być zawarte między podmiotami na zasadzie równorzędności (współdziałanie podmiotów jest podstawowym elementem konstrukcyjnym porozumienia administracyjnego),
służy ono przede wszystkim realizacji określonych zadań administracyjnych i tylko w granicach kompetencji działania uczestników porozumienia,
stanowi prawną podstawę podjęcia wspólnej realizacji zadań; stanowi ustalony przez uczestników akt prawny porozumienia określający podstawy, cel, warunki i formy wspólnego działania. Może ono przewidywać bądź wspólne wykonywanie zadań nałożonych na podmioty będące stronami porozumienia, bądź wspólne wykonywanie zadań nałożonych na podmioty będące stronami porozumienia, bądź przeniesienie pewnych zadań z jednego podmiotu na drugi,
porozumienie dochodzi do skutku z chwilą oświadczenia woli jego uczestników.
POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE TRACI SWOJĄ MOC PRAWNĄ W NASTĘPUJĄCYCH SYTUACJACH: w razie osiągnięcia celów nim przewidzianych,
za zgodą wszystkich zainteresowanych,
w sposób określony w samym porozumieniu,
na podstawie rozstrzygnięć organu administracyjnego wyższego stopnia, wspólnego dla uczestników porozumienia, przy czym rozstrzygnięcie to musi się mieścić w granicach kompetencji organu.
Cechą charakterystyczną porozumienia jest to, iż mimo jednolitej konstrukcji prawnej tej formy działania, może być ono zawierane przez bardzo zróżnicowane prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie podmioty. Podmiotami mogącymi zawrzeć porozumienie mogą być: organy administracji rządowej w województwie, organy samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, zakłady administracyjne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz