Prawo administracyjne - wykłady - Administracja rządowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4494
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - wykłady - Administracja rządowa - strona 1 Prawo administracyjne - wykłady - Administracja rządowa - strona 2 Prawo administracyjne - wykłady - Administracja rządowa - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: administracja, najważniejsze cechy administracji, cechy charakterystyczne prawa administracyjnego, organy administracyjne, wewnętrzne źródła prawa, podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji, prawne formy działania administracji, porozumienie administracyjne, administracja rządowa.

Wykład I 22.02.2011
Administracja- łąc. administrare, organizować, urządzać, zarządzać, w języku potocznym oznacza zarządzanie synonim słowa służba. Jest charakterystyczna dla każdej działalności gospodarczej i państwa. Jest ściśle związana z funkcjonowaniem osób prawnych raz państwowych jednostek organizacyjnych. Administracja to pewnego rodzaju organizacja ludzi zatrudnionych w celu realizacji zadań administracyjnych.
Administracja rządowa i samorządowa:
Administracja rządowa- (np. Ministerstwa, Kancelarie Prezesa Rady Ministrów, Województwa) polega … rządową i samorządową, Wojewoda przedstawiciel rządowy w województwie.
Najważniejsze cechy administracji:
-administracja rządowa działa na rachunek państwa
-administracja samorządowa nie obciąża państwa
-administracja może podejmować tylko decyzje na, które zezwala prawo nie mają swobody działania w dziedzinach nieregulowanych w prawie
-organ administracji na obszarze swojej wyłączności staje się monopolistą
-działania organów administracji mają charakter władczy np. decyzje z którymi się nie zgadzają mogą być stosowane środki przymusu
-organy administracji ( o charakterze złożonym ) działają na zasadzie kierownictwa i podporządkowania
-pracowników administracji państwowej dzielimy na urzędników państwowych i samorządowych -administracja działa w sposób ciągły
Działalność ma dwojaki charakter:
-z racji realizacji swoich działań
-na wniosek stron zainteresowanych Działalność administracji podział:
sfera zewnętrzna- działalność wobec podmiotów niepodległych administracji
sfera wewnętrzna- stosunki wewnątrz administracji np. między pracownikami, regulaminy.
Wykład II 01.03.2011
Cechy charakterystyczne prawa administracyjnego:
-prawo administracyjne jest gałęzią prawa wewnętrznego,
- prawo administracyjne jest gałęzią nieskodyfikowaną, czyli nie posiada swojego kodeksu,
- prawo administracyjne nie opiera się na zwyczajach, normach moralnych czy innych systemach normatywnych,
- państwo w celu zapewnienia przestrzegania norm i przepisów prawa administracyjnego może stosować wobec adresatów sankcje,
- prawo administracyjne reguluje szeroko pojęty proces administrowania,
- prawo administracyjne jest integralną częścią systemu prawnego obowiązującego w państwie. Prawo administracyjne nie jest jednolite, spójne. Jego wewnętrzna struktura dzieli się na 3 części: Prawo ustrojowe dotyczy ustroju administracji (organizacji wewnętrznej). Ustrój dotyczy zasad funkcjonowania, struktury organizacji, reguluje kwestie takich procesów jak kontrola, nadzór i kierowanie. Dotyczy także podziału administracyjnego państwa. Prawo materialne

(…)

…- ministerstwa, które są podległe organom naczelnym.
Organy terenowe administracji rządowej- działają na płaszczyźnie województwa. Administracja zespolona (podległa wojewodzie) i administracja niezespolona (niepodległa wojewodzie, np. Urząd Skarbowy).
Uzupełnieniem administracji rządowej jest administracja samorządowa (gminy, powiaty, województwa)
Wykład III 08.03.2011
Stosunek administracyjno-prawny powstaje…
… kto ma wydawać rozporządzenia).Rozporządzenia podlegają kontroli zgodności z Konstytucją i kontroli wewnętrznej.
Rozporządzenie z mocą ustawy to rozporządzenie równe z ustawą.(Dekret to inaczej rozporządzenie z mocą ustawy).
Kto może wydawać rozporządzenia z mocą ustawy?
-Prezydent na wniosek rządu w rzadkich sytuacjach w przypadku sanów nadzwyczajnych (wojny, klęski żywiołowej) ten stan powoduje to że sejm i senat nie mogą się zebrać, wtedy prezydent wydaje rozporządzenie z mocą ustawy. Po zakończeniu klęski sejm i senat obradują nad tymi rozporządzeniami i je przyjmują lub oddalają.
4.Zarządzenia- mają charakter wewnętrzny, obejmują jakąś instytucję.
5.Akty prawa miejscowego- zawierają przepisy prawne, powszechnie obowiązujące na danym terytorium, są wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego. Akty…
… członkowskie nie mogą uchylać unijnych aktów prawnych.
Ogłaszanie aktów normatywnych, Gdzie ogłasza się akty normatywne.
Dziennik Ustaw (Konstytucję, Ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, teksty jednolite, akty prawne dotyczące stanu wojny, zawarcie pokoju, Referendum wyborów Parlamentarnych, Prezydenckich, stwierdzenie ważności klęski żywiołowej oraz mobilizacji stanu wojen i parlamentarnych, kadencji…
… w odniesieniu m. in. do gospodarki gruntami należącymi do państwa, gospodarki lokalami użytkowymi i mieszkalnymi.
Ugoda - regulowana przed kodeksem postępowania administracyjnego. Ugoda jest pisemnym porozumieniem stron o sprzecznych interesach w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Ugoda jest aktem administracyjnym kończącym postępowanie. Dla swojej ważności musi być zatwierdzona przez organ prowadzący…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz