Prawo administracyjne - wykłady - Administracja rządowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3731
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - wykłady - Administracja rządowa - strona 1 Prawo administracyjne - wykłady - Administracja rządowa - strona 2 Prawo administracyjne - wykłady - Administracja rządowa - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: administracja, najważniejsze cechy administracji, cechy charakterystyczne prawa administracyjnego, organy administracyjne, wewnętrzne źródła prawa, podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji, prawne formy działania administracji, porozumienie administracyjne, administracja rządowa.

Wykład I 22.02.2011
Administracja- łąc. administrare, organizować, urządzać, zarządzać, w języku potocznym oznacza zarządzanie synonim słowa służba. Jest charakterystyczna dla każdej działalności gospodarczej i państwa. Jest ściśle związana z funkcjonowaniem osób prawnych raz państwowych jednostek organizacyjnych. Administracja to pewnego rodzaju organizacja ludzi zatrudnionych w celu realizacji zadań administracyjnych.
Administracja rządowa i samorządowa:
Administracja rządowa- (np. Ministerstwa, Kancelarie Prezesa Rady Ministrów, Województwa) polega … rządową i samorządową, Wojewoda przedstawiciel rządowy w województwie.
Najważniejsze cechy administracji:
-administracja rządowa działa na rachunek państwa
-administracja samorządowa nie obciąża państwa
-administracja może podejmować tylko decyzje na, które zezwala prawo nie mają swobody działania w dziedzinach nieregulowanych w prawie
-organ administracji na obszarze swojej wyłączności staje się monopolistą
-działania organów administracji mają charakter władczy np. decyzje z którymi się nie zgadzają mogą być stosowane środki przymusu
-organy administracji ( o charakterze złożonym ) działają na zasadzie kierownictwa i podporządkowania
-pracowników administracji państwowej dzielimy na urzędników państwowych i samorządowych -administracja działa w sposób ciągły
Działalność ma dwojaki charakter:
-z racji realizacji swoich działań
-na wniosek stron zainteresowanych Działalność administracji podział:
sfera zewnętrzna- działalność wobec podmiotów niepodległych administracji
sfera wewnętrzna- stosunki wewnątrz administracji np. między pracownikami, regulaminy.
Wykład II 01.03.2011
Cechy charakterystyczne prawa administracyjnego:
-prawo administracyjne jest gałęzią prawa wewnętrznego,
- prawo administracyjne jest gałęzią nieskodyfikowaną, czyli nie posiada swojego kodeksu,
- prawo administracyjne nie opiera się na zwyczajach, normach moralnych czy innych systemach normatywnych,
- państwo w celu zapewnienia przestrzegania norm i przepisów prawa administracyjnego może stosować wobec adresatów sankcje,
- prawo administracyjne reguluje szeroko pojęty proces administrowania,
- prawo administracyjne jest integralną częścią systemu prawnego obowiązującego w państwie. Prawo administracyjne nie jest jednolite, spójne. Jego wewnętrzna struktura dzieli się na 3 części: Prawo ustrojowe dotyczy ustroju administracji (organizacji wewnętrznej). Ustrój dotyczy zasad funkcjonowania, struktury organizacji, reguluje kwestie takich procesów jak kontrola, nadzór i kierowanie. Dotyczy także podziału administracyjnego państwa. Prawo materialne

(…)

…- ministerstwa, które są podległe organom naczelnym.
Organy terenowe administracji rządowej- działają na płaszczyźnie województwa. Administracja zespolona (podległa wojewodzie) i administracja niezespolona (niepodległa wojewodzie, np. Urząd Skarbowy).
Uzupełnieniem administracji rządowej jest administracja samorządowa (gminy, powiaty, województwa)
Wykład III 08.03.2011
Stosunek administracyjno-prawny powstaje…
… kto ma wydawać rozporządzenia).Rozporządzenia podlegają kontroli zgodności z Konstytucją i kontroli wewnętrznej.
Rozporządzenie z mocą ustawy to rozporządzenie równe z ustawą.(Dekret to inaczej rozporządzenie z mocą ustawy).
Kto może wydawać rozporządzenia z mocą ustawy?
-Prezydent na wniosek rządu w rzadkich sytuacjach w przypadku sanów nadzwyczajnych (wojny, klęski żywiołowej) ten stan powoduje to że sejm i senat nie mogą się zebrać, wtedy prezydent wydaje rozporządzenie z mocą ustawy. Po zakończeniu klęski sejm i senat obradują nad tymi rozporządzeniami i je przyjmują lub oddalają.
4.Zarządzenia- mają charakter wewnętrzny, obejmują jakąś instytucję.
5.Akty prawa miejscowego- zawierają przepisy prawne, powszechnie obowiązujące na danym terytorium, są wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego. Akty…
… członkowskie nie mogą uchylać unijnych aktów prawnych.
Ogłaszanie aktów normatywnych, Gdzie ogłasza się akty normatywne.
Dziennik Ustaw (Konstytucję, Ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, teksty jednolite, akty prawne dotyczące stanu wojny, zawarcie pokoju, Referendum wyborów Parlamentarnych, Prezydenckich, stwierdzenie ważności klęski żywiołowej oraz mobilizacji stanu wojen i parlamentarnych, kadencji…
… w odniesieniu m. in. do gospodarki gruntami należącymi do państwa, gospodarki lokalami użytkowymi i mieszkalnymi.
Ugoda - regulowana przed kodeksem postępowania administracyjnego. Ugoda jest pisemnym porozumieniem stron o sprzecznych interesach w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Ugoda jest aktem administracyjnym kończącym postępowanie. Dla swojej ważności musi być zatwierdzona przez organ prowadzący…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz