Porozumienia społeczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porozumienia społeczne - omówienie - strona 1 Porozumienia społeczne - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Porozumienia społeczne
W 1980r zawarto trójporozumienie ( Gdańsk. Szczecin, Jastrzębie Śląskie) między komisjami rządowymi a międzyzakładowymi komitetami strajkującymi.
1989r podpisano porozumienia okrągłego stołu. Zapoczątkowały fazę zmian politycznych. Wprowadziły pluralizm. Zaczęto przechodzić do gospodarki rynkowej.
1993r. podpisano porozumienie między rządem (Ministrem Pracy) a centralami związkowymi. Był to pakt o przedsiębiorstwie państwowym w akcie przetwarzania. Porozumienie to było bezpośrednim powiązaniem z regulacją prawną. Po porozumieniu z 1993r. 2 razy zmieniano KP (w 1994r. i 1996r.)
W 1980r. uchwalono ustawę o związkach zawodowych a kolejna w 1981r.
W 2001r. uchwalono ustawę o trójstronnej komisji do spraw społeczno-gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Ustawa ta przewiduje możliwość zwierania układów zbiorowych pracy zawieranych między przedstawicielem pracodawcy i pracownika. Jednak na gruncie tej ustawy nie zawarto żadnego porozumienia.
Tzw. partnerzy społeczni, czyli związki zawodowe i organizacje pracodawców, biorą udział w tworzeniu prawa pracy, wyraża się przede wszystkim w zawieraniu układów zbiorowych i innych porozumień zbiorowych, stanowiących specyficzne źródła prawa pracy. Ten udział występuje także przy powstawaniu źródeł prawa pracy o charakterze powszechnym tj. ustaw i rozporządzeń ( z mocy art.19 ustawy o związkach zawodowych oraz art.16 ustawy o organizacjach pracodawców) Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do odpowiedniego poziomu życia. Ogromna większość ludzi poziom ten osiąga z dochodów z pracy własnych rąk. Zdecydowana mniejszość, dysponenci środków produkcji, zapewnia sobie odpowiedni poziom życia wynajmując pracowników. Ponieważ skłonność człowieka do bogacenia się jest odruchem naturalnym (z nielicznymi wyjątkami), często dochodzi do zachwiania względnej równowagi pomiędzy dochodami pracodawców i pracobiorców. Rolą państwa jest stałe utrzymywanie tej równowagi na drodze pokojowej. Zachodzi więc konieczność inicjowania porozumień społecznych o zasięgu ogólnopaństwowym. Najbardziej znanym porozumieniem społecznym ostatnich czasów jest porozumienie okrągłego stołu, które zbudowało podstawy obecnego ładu społecznego. Pozwoliło na drodze pokojowej zmienić ustrój społeczny i gospodarczy oraz przystosować państwo do współpracy międzynarodowej.
Najbardziej efektywnym narzędziem budowania i stałego nadzorowania ładu społecznego jest Komisja Trójstronna, pozwalająca na zawieranie porozumień pomiędzy pracownikami a pracodawcami pod patronatem władz państwowych. Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych (Komisja Trójstronna) to w Polsce instytucja dialogu społecznego. Tworzona jest przez przedstawicieli

(…)

… wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i w sferze budżetowej, prace wstępne nad budżetem państwa. Ponadto komisja może zabierać głos w sprawach gospodarczych i społecznych jeżeli jej głos będzie miał znaczenie dla zachowania spokoju społecznego.
Obecnie z ramienia związków zawodowych w skład komisji wchodzą: NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych i OPZZ.
Z ramienia pracodawców: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Business Center Club i Związek Rzemiosła Polskiego.
W obradach komisji uczestniczyć mogą także jako doradcy: przedstawiciele samorządu terytorialnego, NBP, GUS, administracji publicznej, organizacji zawodowych i społecznych.
Sekretariat Komisji prowadzi Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz