Planowanie i realizacja budowy - strona 6

Wykonywanie wykopów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Wykonywanie wykopów. Przy wykonywaniu wykopów nie należy dopuszczać do spływu wód opadowych z otaczającego terenu. Spływ wód do wykopów nie tylko stanowi poważną przeszkodę w pracy ale może spowodować obsunięcie się skarp wykopów, które w szczególności przy wykopach czasowych są dość strome. Spody ...

Wznoszenie obiektu budowlanego-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 420

Plan procesów wznoszenia obiektu budowlanego: Proces wznoszenia obiektu 1. produkcja elementów konstrukcji obiektu, półfabrykatów, wyposażenia, instalacji i wykończenia - odbiór i składowanie surowców i materiałów - produkcja półfabrykatów - formowanie prefabrykatów - odbiór i składowanie goto...

Zagęszczanie gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1848

Zagęszczanie gruntów ( w sposób naturalny i sztuczny ) a) Podstawy zagęszczania gruntu. Naturalny sposób zagęszczania mas ziemnych odbywa się wskutek ciśnienia górnych warstw nasypu na warstwy dolne, wskutek opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych napływających z przyległego do nasypu terenu...

Zasady BHP przy robotach ziemnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1582

Zasady BHP przy robotach ziemnych. Bezpieczeństwo pracy w robotach ziemnych uzależnione jest od następujących podstawowych czynników: sprawność i niezawodność maszyn stosowanych w robotach ziemnych, dobrej organizacji wykonywania robót, kwalifikacji obsługi maszyn, stopnia przygotowania robót z...

Zasady wykonywania nasypów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1232

Zasady wykonywania nasypów: Nasypy powinny być wykonywane z gruntów jednorodnych, jednakże zasada ta w praktyce jest trudna do wykonania. Nasypy, a wtym i nasypy z gruntów jednorodnych, należy układać warstwami, w szczególności przez wzgląd na możność dobrego zagęszczenia, przy czym grubość tych wa...

Zbrojenie i betonowanie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

ZBROJENIE I BETONOWANIE Przygotowanie elementów zbrojenia: -prostowanie -cięcie -gięcie -wiązanie -łączenie na gorąco siatek i szkieletów zbrojeniowych -montaż do zbrojenia wkładek dystansowych (umożliwiają wypełnienie całości deskowania) Od...

Zakres i forma projektu budowlanego-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Zakres i forma projektu budowlanego Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 03.07.2003r. projekt budowlany stanowi podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 1. W projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić: - nazwę, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na który...

Elementy zagospodarowania placu budowy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 686

Elementy zagospodarowania placu budowy (ogólne zasady zagospodarowania placu budowy, kolejność lokalizacji elementów zagospodarowania placu budowy, warunki składania podstawowych materiałów budowlanych). Realizacja robót budowlanych przebiega na placach budowy. Ich urządzenie powinno zapewnić: właś...

Obowiązki inspektora nadzoru i projektanta-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 644

Obowiązki inspektora nadzoru Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2) sprawdzanie jakości wyko...

Obowiązki kierownika budowy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 798

Obowiązki kierownika budowy: Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami