Współczesne ruchy polityczne

note /search

Agraryzm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2835

Pojęcie, źródła i rozwój Łac. to rola, ziemia, pole, dotyczący roli. Początkowo nazwa odnosiła się do chłopskiego ruchu politycznego a zastosował ją w 1901 r. Albert von Schaffie. Potem stosowana również do ideologii i doktryn. Prof. Jan Ziembiński(UMCS) def. agraryzm jako doktrynę społeczno - poli...

Anarchizm - idee i nurty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2037

Anarchizm - idee i nurty Anarchizm indywidualistyczny - pełna i absolutna wolność jednostki - unikanie podporządkowania grupowym formom współżycia, które są warunkowo dopu...

Doktryna polityczna i klasyfikacje- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1393

Doktryna polityczna + klasyfikacje Doktryny polityczne- z j. Łacinskiego- nauczanie, nauka bądź wiedza, obecnie często pejoratywny wydźwięk, bo mylone z doktrynarstwem- oderwanie od rzeczywistości, teoretycznie jest to usystematyzowany i rozwinięty zespół poglądów odnoszących się do społeczeństwa, ...

Doktryna socjalnej demokracji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

Doktryna socjalnej demokracji SOCJALIZM DEMOKRATYCZNY (socjalizm po II wojnie światowej, deklaracja frankfurcka) Historia - już w II poł. XIX w. w sporach komunistów z socjalistami - w końcu XX wieku zawierają idee lassalizmu, fa...

Encykliki społeczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2205

Encykliki społeczne Leon XIII Rerum novarum (1891) - krytyka marksistowskiej teorii socjalizmu, prawo robotników do własnych organizacji zawodowych, dopuszczalne przypadki interwencji państwowej w dziedzinie socjalnej (ochrona własności prywatne...

Etapy rozwoju liberalizmu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1687

Etapy rozwoju liberalizmu Liberalizm klasyczny - schyłek XVII w. do połowy XIX w, reprezentowany przez Locka, Monteskiusza, Diderota, Smitha, Woltera, Benthama, J.S. Milla (prekursor nowego nurtu) - koncentrował się na zagadnieniu upr...

Eurokomunizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 875

Eurokomunizm - poglądy zachodnich partii komunistycznych, głównie włoskiej, francuskiej i hiszpańskiej ukształtowane w latach 70. i 80. XX wieku. - 1974 r - 19 zachodnich partii komunistycznych odrzucili napiętnowaną stalinizmem doktrynę marksiz...

Funkcje ideologii i doktryn- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 854

Funkcje ideologii i doktryn Kształtują świadomość społeczną i polityczną grup społecznych Schematy poznania rzeczywistości- klucz do pojmowania świata Aksjologiczna- kryterium oceny przeszłości, teraźniejszości, kształtowania przyszłości Integracyjna(dotyczy jednostki)- integracja osobowości jed...

Główne wartości i idee konserwatyzmu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 833

Główne wartości i idee konserwatyzmu. Człowiek - odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek? Jest to koncepcja odwrotna do liberalnej (antyindywidualistyczna). Podziela arystotelesowski pogląd o społecznej naturze człowieka - coś ukierunkowuje nas do życia we wspólnocie. Jesteśmy istotą wspólnotową. Je...

Główne zasady liberalizmu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 714

Główne zasady liberalizmu Liberalizm - postawa uważająca wolność za najważniejszą wartość, jednostka w centrum zainteresowania. Płaszczyzna filozoficzna liberalizmu: -indywidualistyczna koncepcja człowieka i społeczeństwa -swoiście pojmowany ega...