Prawo cywilne - strona 79

Wykład - odszkodowanie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

odszkodowanie - wynagrodzenie szkody, jeśli należy się odszkodowanie za szkodę na osobie w zakresie dóbr osobistych wtedy nazywamy je zadośćuczynieniem. Zasad pełnego odszkodowanie - ma być równe szkodzie - jej celem jest wyrównanie uszczerbku, odszkodowanie nie może być wyższe niż szkoda, nie służ...

Wykład - termin zawity (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

TERMIN ZAWITY (PREKLUZYJNY) Inne terminy nie będący przedawnianiami. Rozpoznanie - jeżeli KC wprowadza jakiś termin to zawsze go określi, jeżeli ustawodawca określa jakiś termin to znaczy, że jest to termin zawity. Cechy: Nie są uregulowa...

Prawo Cywilne - wykłady

 • Prawo cywilne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2814

Ma 67 stron. Omawia takie zagadnienia jak: pojęcie i systematyka prawa cywilnego, źródła prawa cywilnego, pojęcie i struktura stosunku cywilnoprawnego, normy prawa cywilnego, zdolność prawna osób fizycznych, pojęcie i rodzaje praw podmiotowych, zawarcie umowy, czynności prawne realne i konsensualne...

Prawo cywilne - cz. ogólna oraz cz. ogólna zobowiązań

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1400

Dodatkowo w notatce znaleźć można również informacje takie jak: umowa i sposoby jej zawarcia, tryb ofertowy, negocjacje, aukcja i przetarg, wadium, swoboda zawierania umów oraz jej ograniczenia, wady oświadczenia woli, skutki wadliwości czynności prawnych, nieistniejąca a nieważna czynność prawn...

Zobowiązania - skrypt

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka
 • Prawo cywilne
Pobrań: 861
Wyświetleń: 4459

Porusza m.in. zagadnienia takie jak: funkcje prawa zobowiązań, zobowiązania solidarne, bezpodstawne wzbogacenie, szkoda majątkowa, przesłanki zwłoki, przesłanki dochodzenia kary umownej, zbieg odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, umowa sprzedaży, termin wykonania prawa pierwokupu, rozrządze...

Zastaw i hipoteka

 • Prawo cywilne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 5810

38. Zastaw jest to ograniczone prawo rzeczowe, ustanawiane w celu zabezpieczenia wierzytelności. Najważniejszą cechą zastawu jest to, że może być ustanowiony jedynie na rzeczach ruchomych (oraz na niektórych prawach zbywalnych np.: akcjach, obligacjach- nie mogą być przedmiotem zastawu te prawa, któ...

Odsetki prawo cywilne

 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2772

Odsetki jako instytucja prawa cywilnego Dłużnik, który reguluje zobowiązanie pieniężne z opóźnieniem musi się liczyć z koniecznością zapłaty odsetek. Kodeks cywilny1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, orzeczenia sądu lub z decyzj...

Umowy o korzystanie z rzeczy cudzej

 • Prawo cywilne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 5460

Umowy o korzystanie z rzeczy cudzej Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy i praw: najem, dzierżawa, leasing, użyczenie. O tym poszukać informacji. Umowa najmu – w polskim prawie cywilnym umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieo...

Podstawy prawa cywilnego - zbiór zagadnień

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3577

Norma prawna – to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym. Ma charakter ogólny, nie zindywidualizowany (tzn. jest skierowana do nieokreślonej liczby adresatów spełniających pewne kryteria) i dwustronny (to znaczy, że po...

Pożyczka a kredyt - podobieństwa i różnice

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5299

Pożyczka jest instytucją uregulowaną w kodeksie cywilnym, a kredyt instytucją prawa bankowego. 29. Pożyczka a kredyt - podobieństwa i różnice Podobieństwa - cel: dostarczenie środków pieniężnych - zewnętrzne źródło finansowania - powstanie długu - umowa dwustronnie zobowiązująca -