Prawo cywilne - strona 78

Użytkowanie wieczyste - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

16. Użytkowanie wieczyste - treść: Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością państwa, gminy lub związku gmin osobie fizycznej lub prawnej na czas określony 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż...

Obowiązek zapobieżenia szkodzie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

OBOWIĄZEK ZAPOBIEŻENIA SZKODZIE Uwagi wstępne Prawo nakłada obowiązek naprawienia już wyrządzonej szkody, ale zobowiązuje również do jej zapobieżenia. Tę prewencyjną funkcję pełni art. 439 KC. Przesłanki Świadczenia takiego, może żądać każdy, komu bezpośrednio zagraża szkoda. Źródłem zagrożenia ...

Pierwotna niemożliwość świadczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

PIERWOTNA NIEMOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Kwalifikacja ta odnosi się tylko do sytuacji, gdy świadczenie byłoby niemożliwe w chwili zawarcia umowy. Jeżeli stało się ono niemożliwe dopiero później to umowa jest ważna, aczkolwiek nie może być wykonana i w takim p...

Prawo zatrzymania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

PRAWO ZATRZYMANIA Prawo zatrzymania polega na tym, że osoba zobowiązana do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać do czasu zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej. Nie przysługuje ono, gdy obow...

Umowy realne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

UMOWY REALNE Dojście do skutku umowy realnej wymaga złożenia zgodnego oświadczenia woli stron, ale także wręczenia rzeczy. Sposób złożenia oświadczenia woli nie jest istotny. Rzecz może być wręczona wraz ze złożeniem oświadczenia woli o zawarciu umowy, albo później, lecz w związku ze złożonymi oświ...

Określenie prawa podmiotowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Określenie prawa podmiotowego Stosunek cywilnoprawny koniecznymi elementami każdego stosunku cywilnoprawnego są: po jednej stronie prawo podmiotowe ; po drugiej stronie odpowiadający mu (to znaczy korelatywnie z nim sprzę­żony) obowiązek ; wyróżniamy: proste stosunki cywilnoprawne - tylko jednej...

Skarga Paulińska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Notatek porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wierzytelność, co to jest? Jaka musi być? a) Musi istnieć w chwili wystąpienia z powództwem z art. 527 b) Nie musi być wymagalna c) Musi być zaskarżalna (nie podlegają ochronie z art. 527 roszczenia np. przedawnione d) Wg Radwańskiego tylko te o...

Typy kauz

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

TYPY KAUZ causa obligandi vel acquirendi - podstawą prawną przysporzenia jest nabycie prawa lub innej korzyści przez dokonującego czynności prawnej, Przykład: przeniesienie na nabywcę własności przedmiotu sprzedaży w celu otrzymania umówionej ceny kupna; causa solvendi - podstawą prawną przysporze...

Wykład - immisje pośrednie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Paweł Stępień
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

IMMISJE POŚREDNIE DZIELIMY NA : *materialne - polegają na przenikaniu jakiś cząstek materii, albo fal [np. fal dźwiękowych, hałas, krzyki, głośna muzyka, zapach] *niematerialne - żadne cząstki nie przenikają, jest to jedynie oddziaływanie na psychikę, stwarza poczucie dyskomfortu [np. naruszenie p...

Wykład - miejsce i czas zawarcia umowy (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Paweł Stępień
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

MIEJSCE I CZAS ZAWARCIA UMOWY art. 70 KC → norma interpretacyjna. CZAS: Momentem zawarcia umowy jest moment, w którym oferent otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty. Określenie tego momentu jest ważne, że na tą chwilę określamy czy strony miały z...