Pożyczka a kredyt - podobieństwa i różnice

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5299
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pożyczka a kredyt - podobieństwa i różnice - strona 1

Fragment notatki:

Pożyczka jest instytucją uregulowaną w kodeksie cywilnym, a kredyt instytucją prawa bankowego.

29. Pożyczka a kredyt - podobieństwa i różnice
Podobieństwa
- cel: dostarczenie środków pieniężnych
- zewnętrzne źródło finansowania
- powstanie długu
- umowa dwustronnie zobowiązująca
- umowa konsensualna - dochodzi do skutku w momencie podpisania przez strony (a nie dopiero w momencie wydania środków pieniężnych lub - w przypadku pożyczki - także rzeczy)
- swoboda wyrażania woli co do faktu zawarcia umowy
Różnice
Kryterium
KREDYT
POŻYCZKA
definicja
Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
zjawisko kreacji pieniądza
tak
nie
źródło regulacji
Prawo bankowe
Kodeks cywilny
przedmiot umowy
środki pieniężne - bezgotówkowy pieniądz bankowy
pieniądze i inne rzeczy oznaczone co do gatunku
własność środków
bank nie musi być właścicielem środków - może pożyczać środki będące własnością deponentów
pożyczki może udzielić tylko właściciel środków pieniężnych
kto może udzielać?
bank
każdy, kto jest właścicielem środków
prawo kontroli wykorzystania środków
tak - prawo wypowiedzenia umowy w przypadku wykorzystania środków niezgodnego z przeznaczeniem (bank może zażądać natychmiastowej spłaty całego zobowiązania)
nie
przeniesienie własności pożyczonych środków
nie (przekazanie środków do dyspozycji)
tak
forma
pisemna pod rygorem nieważności
ustna; powyżej 500 zł pisemna dla celów dowodowych
przeznaczenie środków
na cel opisany we wniosku kredytowym (zasada celowości kredytu) - wyjątek stanowią kredyty konsumpcyjne i gospodarcze, które w reguły udzielane są na pokrycie bieżących wydatków kredytobiorcy
na dowolny cel
odpłatność
zawsze odpłatny (prowizja od przydzielenia kredytu, oprocentowanie od jego wykorzystania)
może być nieodpłatna
termin zwrotu
kredytodawca ma obowiązek zastrzec w umowie dokładny termin zwrotu kredytu
brak wymogu określenia terminu zwrotu
stopień sformalizowania
wyższy
niższy
przedterminowe rozwiązanie umowy


(…)


niższy
przedterminowe rozwiązanie umowy
wypowiedzenie (brak ograniczeń czasowych, kredytodawca nie musi udowadniać niewypłacalności kredytobiorcy)
odstąpienie (możliwe tylko przed wydaniem przedmiotu pożyczki)
rodzaj umowy
nienazwana w prawie cywilnym
nazwana
w przypadku niespłacenia
bank wystawia bankowy tytuł egzekucyjny, a komornik przejmuje zabezpieczenia
trzeba doprowadzić do procesu sądowego…

niższy
przedterminowe rozwiązanie umowy
wypowiedzenie (brak ograniczeń czasowych, kredytodawca nie musi udowadniać niewypłacalności kredytobiorcy)
odstąpienie (możliwe tylko przed wydaniem przedmiotu pożyczki)
rodzaj umowy
nienazwana w prawie cywilnym
nazwana
w przypadku niespłacenia
bank wystawia bankowy tytuł egzekucyjny, a komornik przejmuje zabezpieczenia
trzeba doprowadzić do procesu sądowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz