Zobowiązania - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2149
Wyświetleń: 6062
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązania - skrypt - strona 1

Fragment notatki:

Porusza m.in. zagadnienia takie jak: funkcje prawa zobowiązań, zobowiązania solidarne, bezpodstawne wzbogacenie, szkoda majątkowa, przesłanki zwłoki, przesłanki dochodzenia kary umownej, zbieg odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, umowa sprzedaży, termin wykonania prawa pierwokupu, rozrządzenia testamentowe, odpowiedzialność za korzystanie z sił przyrody. Ponadto możemy dzięki niej poszerzyć naszą wiedzę o takich terminach, jak: wina osoby trzeciej, odpowiedzialność ubezpieczeniowa, przedawnienie roszczeń, opóźnienie lub zwłoka, wygaśnięcie zobowiązania, sposób przyjęcia spadku.

Istota zobowiązania.Przepisy prawa zobowiązań zawarte są w księdze trzeciej KC zatytułowanej „Zobowiązania“. Księga ta dzieli się na dwie części :Ogólną- art. 353-534- zobowiązania w ogóleSzczególną- art. 535-931-unormowania dotyczące poszczególnych stosunków zobowiązaniowych, zwłaszcza umów nazwanych.
Ustawodawca zdefiniował zobowiązanie w art. 353 „Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić“
to zdanie odzwierciedla konstrukcję prawną stosunku zobowiązaniowego. Funkcje prawa zobowiązań (cele).
Konstrukcja zobowiązań służy obrotowi, wymianie dóbr i usług (chodzi tu na przykład o sprzedaż rzeczy, świadczenie usług).
Funkcja kompensacyjna (ochronna).
Przepisy dotyczące zobowiązań chronią określone dobra osobiste i majątkowe podmiotów prawa przed naruszeniem równowagi, ingerencją, przede wszystkim przed szkodą. Chodzi tu o przywrócenie naruszonej równowagi. Ktoś jest odpowiedzialny. Pojawia się tu pojęcie odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej)- oznacza to, że ktoś zostaje zobowiązany do naprawienia szkody. Tym zobowiązanym może być sprawca szkody, choć nie musi być nim zawsze. Powstaje zobowiązanie. Poszkodowanym jest wierzyciel, który żąda świadczenia od dłużnika, jakim jest naprawienia szkody, a dłużnik powinien zrealizować to świadczenie czyli naprawić szkodę. Dlatego w PC odpowiada się za cudze czyny, w przeciwieństwie do prawa karnego.
3. Funkcja restytucyjna.
W pewnych sytuacjach może nastąpić przesunięcie majątkowe między podmiotami prawa bez podstawy prawnej. Problem dotyczy tej sytuacji czy wzbogacony ma zatrzymać wzbogacenie i uzyskać korzyść kosztem zubożonego, czy ma obowiązek zwrotu- restytucji. Wzbogacony staje się dłużnikiem, ma obowiązek zwrotu a zubożony jest wierzycielem i ma prawo żądać zwrotu korzyści.
Najważniejszą jest funkcja pierwsza, która dotyczy wymiany dóbr i usług, a więc zawieranych na co dzień umów, które są źródłem stosunku obligacyjnego.
Pozostałe funkcje są realizowane na podstawie przepisów ustawy.
W prawie rzymskim zobowiązanie określano jako vinculum iuris czyli węzeł prawny łączący dwie strony. Stosunek zobowiązania powstaje z mocy prawa - ex lege lub źródłem zobowiązań mogą być umowy a szerzej czynności prawne, bo źródłem zobowiązania mogą być też czynności prawne jednostronne.
Trzeba odróżnić zobowiązanie prawne od zobowiązań grzecznościowych, moralnych np. przyjście z pomocą komuś, obowiązek towarzyski, gdyż nie jest to wiążące.
W zobowiązaniu są trzy elementy:
podmioty - wierzyciel i dłużnik; ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz