Prawo cywilne - strona 66

Wykład - ochrona własności(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

Ochrona własności: Roszczenie windykacyjne - jest to roszczenie o wydanie rzeczy, właściciel żąda oddania nam rzeczy, stosuje się wtedy, gdy właściciel został pozbawiony posiadania. Właściciel, który korzysta z takiego roszczenia powinien udowodnić własność oraz fakt naruszenia, może wytoczyć powód...

Wykład - odsetki (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

ODSETKI Są to świadczenie uboczne, dlatego, że nie mogą powstać samodzielnie, jest to procent jakieś kwoty. Są oznaczone zawsze procentowo Odsetki dotyczą świadczeń pieniężnych i świadczeń oznaczonych co do gatunku. Przedawniają się z upływem 3 lat, są świadczeniem okresowym Skala odsetek - nara...

Wykład - osoba prawna (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Osoba prawna: A ) Pojęcie szersze- jednostka organizacyjna, metoda normatywna - osobami prawnymi są tylko te jednostki organizacyjne, którym norma prawna nadaje taki status. Jest to metoda która sprzyja obrotowi pewności. Tworzenie osób prawnych: Za pomocą aktu normatywnego - inicjatywę w tworzeni...

Wykład - pełnomocnictwo (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

Podmioty pomocnictwa: Mocodawca - ustanawia pełnomocnika, upoważniała go do działania w jego imieniu. Jest to jednostronne oświadczenie woli. Może być dane wyraźne upoważnienie, albo w sposó...

Wykład - podzial praw rzeczowych (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Podział praw rzeczowych: Własność - daje nam prawo do rzeczy własnych, wszystkie inne są prawami na rzeczy cudzej (dzielą się na: użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe( użytkowanie, służebność, spółdzielcze prawo do lokalu, zastaw, hipoteka)) Użytkowanie wieczyste - pośrednie pomię...

Wykład - podzial zobowiązań (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ Kryterium czasu: Trwałe - sens polega na trwaniu w czasie, musi trwać przez jakiś czas, choćby na chwilę. Np. umowa dzierżawy, najmu Odręczne - są załatwiane jedną czynnością, poprzez prostą wymianę, nie trzeba ich rozciągać w czasie Kryterium odpowiedzialności dłużnika: Zask...

Wykład - podział osób prawnych(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Podział osób prawnych: Kryterium związane z państwem Państwowe osoby prawne - skarb państwa, państwo może działać w sferze: władzy publicznej (państwo rządzi) w sferze imperium (prawo publiczne, np. decyzja podatkowa, używamy tylko słowo państwa; „skarb państwa” rezerwujemy do sfery cywilnoprawne...

Wykład - pokwitowanie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

POKWITOWANIE Jest to dokument, który pełni funkcję dowodową dla dłużnika- że spełnił to świadczenie. Treść pokwitowania zawiera oświadczenie wierzyciela, że świadczenie zostało spełnione. Może być różna forma pokwitowania. Zwykle pokwitowanie...

Wykład - posiadanie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

POSIADANIA Zostało uregulowane w księdze II na samym końcu, jest elementem wielu praw rzeczowych. Posiadanie nie jest prawem rzeczowym, jest to stan faktyczny, stwierdzamy fakt, że ktoś włada rzeczą, natomiast posiadanie stanowi element, składnik praw rzeczowych. Składa się z 2 elementów: Obiekty...

Wykład - prawo pierwokupu (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Prawo pierwokupu: osoba uprawniona ma pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek jej sprzedaży osobie trzeciej. Może wynikać z umowy lub ustawy, jeśli jest przewidziane to prawo, to rzecz może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunk...