Postępowanie cywilne - strona 21

Postępowania z prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Do spraw z zakresu prawa pracy należą: o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy o rosz...

Postępowanie odrębne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

POSTĘPOWANIE ODRĘBNE, POSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH. Art. 425 - 505 W ramach procesu obok postępowania zwykłego istnieje 6 postępowań odrębnych uregulowanych w art. 425 - 505 są nimi: Postępowanie w sprawach małżeńskich stos...

Postępowania nakazowe i upominawcze - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

POSTĘPOWANIA NAKAZOWE I UPOMINAWCZE Stanowią one odrębne postępowania przyspieszone i uproszczone. Istota tych postępowań polega na tym, że na podstawie pozwu i dołączonych do niego dokumentów, organ sądowy wydaje bez rozprawy i bez wysłuchania pozwanego nakaz zapłaty, którym poleca pozwanemu spełn...

Postępowanie dowodowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

POSTĘPOWANIE DOWODOWE. CIĘŻAR DOWODU. Postępowanie dowodowe - zmierza do poznania rzeczywistości w postępowaniu cywilnym a w szczególności do ustalenia istnienia faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd dopuszcza do...

Postępowanie zabezpieczające - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE Przesłanki: roszczenie, którego zabezpieczenia się żąda, należy do rozpoznania sądu powszechnego lub polubownego roszczenie jest wiarygodne brak zabezpieczenia mógłby wierzyciela pozbawić zaspokojenia albo zabezpieczenie jest konieczne dla zapewnienia wykonalności or...

Powództwo wzajemne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Powództwo wzajemne. Powództwo wzajemne jest środkiem obrony pozwanego w procesie a równocześnie jest akcją zaczepną jak każde inne powództwo. Powództwo wzajemne posiada więc podwójny charakter procesowy. Pozwany ze swoim żądaniem oddalenia powództwa łączy żądanie wydania orzeczenia wg treści powó...

Prawomocność orzeczeń - omówienie - Prawomocność formalna

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

PRAWOMOCNOŚĆ ORZECZEŃ. POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ. Ustawa używa słowa prawomocność tylko na oznaczenie prawomocności formalnej. Prawomocność formalna to wynikająca z niezaskarżalności orzeczenia w drodze zwyczajowych i szczególnych środków zaskarżenia niemożność uchylenia albo zmiany orzeczenia. Nie...

Przesłanki - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

PRZESŁANKI. Są to te okoliczności, których zaistnienie(pozytywnych) lub nie zaistnienie(negatywnych) warunkuje dopuszczalność wszczęcia, prowadzenia i zakończenia postępowania oraz prawidłowość czynności procesowych. Materiale - te okoliczności, które wg prawa materialnego warunkują dopuszczalność...

Skład sądu orzekającego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

SKŁAD SĄDU ORZEKAJĄCEGO. WYŁĄCZENIE ORGANÓW SĄDOWYCH Skład sądu orzekającego: art. 47§1 - W pierwszej instancji sąd rozpatruje sprawy na rozprawie w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego, dwóch ławników (z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz sprawy ze stosunków rodzinnych ...

Sprawy gospodarcze - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Sprawa gospodarcza musi spełniać trzy przesłanki: musi dotyczyć stosunku cywilnoprawnego obie strony muszą być przedsiębiorcami spór musi wynikać z prowadzonej przez te strony działalności gospodarczej Odrębności w stosunku do trybu zwykłego: zasadą jest ż...