Skład sądu orzekającego - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skład sądu orzekającego - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

SKŁAD SĄDU ORZEKAJĄCEGO. WYŁĄCZENIE ORGANÓW SĄDOWYCH
Skład sądu orzekającego:
art. 47§1 - W pierwszej instancji sąd rozpatruje sprawy na rozprawie w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego, dwóch ławników (z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz sprawy ze stosunków rodzinnych z wyjątkiem spraw o alimenty).
art.47§4 - Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych, jeśli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. (np. w kwestii wyłączenia sędziego rozstrzyga trzech sędziów - art. 52§2)
art.47§3 - Sprawy inne niż określone w §1 sąd w pierwszej instancji rozpoznaje w składzie jednego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
W drugiej instancji rozpoznanie sprawy następuje w składzie trzech sędziów zawodowych. Postanowienia dotyczące postępowania dowodowego następuje przy udziale jednego sędziego (art.367§3).
Wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbyła się sprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku (art. 323)
Wyłączenie sędziego:
Istnieją dwa rodzaje wyłączenia sędziego:
z mocy ustawy przewidziane z przyczyn, które sprawiają, że sędzia jest nieodpowiedni do orzekania w sprawach. Sędzia jest wyłączony w sprawach:
w których sędzia jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w związku co może stanowić podstawę do skargi o wznowienie postępowania,
w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do 4 stopnia,
w sprawach osób związanych z tytułu opieki, kurateli, przysposobienia,
w sprawach gdzie sędzia był pełnomocnikiem lub radcą prawnym jednej ze stron,
w sprawach w których w niższych instancjach brał udział w wydawaniu orzeczenia.
z mocy orzeczenia sądowego czyli postanowienia o wyłączeniu sędziego, przewidziane w przypadku jeśli zachodzi między sędzią a jednym z uczestników postępowania lub jego przedstawicielem stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. Postanowienie o wyłączeniu sędziego może być wydane:
na żądanie jego samego - Sędzia, mający podstawę do żądania do swego wyłączenia powinien zawiadomić o tym sąd i wstrzymać się od udziału w sprawie.
na wniosek uczestnika postępowania. - Uczestnik postępowania powinien zgłosić wniosek o wyłączenie sędziego wtedy, kiedy dowie się o udziale tego sędziego w postępowaniu w zasadzie nie później niż przed przystąpieniu do rozprawy a w każdym razie przed uprawomocnieniem się orzeczenia.
O wyłączeniu rozstrzyga sąd, w którym sprawa się toczy w składzie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz