Postępowanie dowodowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie dowodowe - omówienie - strona 1 Postępowanie dowodowe - omówienie - strona 2 Postępowanie dowodowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE DOWODOWE. CIĘŻAR DOWODU.
Postępowanie dowodowe - zmierza do poznania rzeczywistości w postępowaniu cywilnym a w szczególności do ustalenia istnienia faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
Sąd dopuszcza dowody w zasadzie na wniosek stron (względnie prokuratora lub organizacji społecznej) gdyż strony są zobowiązane wskazać dowody potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy. Sąd jedynie „może” dopuścić dowód nie wskazany przez stronę art. 232.
Strona procesowa powinna wskazać środki dowodowe, które wskażą prawdziwość jej twierdzeń, jeżeli zaś dysponuje tymi dowodami, powinna je przedstawić sądowi. Sąd jednak musi rozważyć czy wskazane jest dopuszczenie dowodów powołanych przez strony procesowe. Zanim sąd dopuści dowód przedstawiony przez stronę musi rozważyć:
czy dany fakt, dla wskazania którego powołany został odnośny środek dowodowy, ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy,
czy dany fakt wymaga udowodnienia (niektóre nie wymagają),
czy dany dowód nie został przedstawiony wyłącznie dla przewleczenia sprawy,
czy dany środek dowodowy nie jest w danym wykluczony na podstawie na podstawie przepisów prawa procesowego czy prawa materialnego.
Postanowienia dowodowe.
Sąd dopuszcza dowody w drodze postępowania dowodowego, które powinno zawierać:
Oznaczenie faktów podlegających stwierdzeniu (tzw. teza dowodowa) Każde postanowienie dowodowe musi zawierać dokładnie ustaloną tezę dowodową. Niedopuszczalne jest przeto wydawanie postanowień dowodowych w formie ogólnikowej, bez wskazania faktów jakie mają być stwierdzone.
Oznaczenie środka dowodowego np. dowód z dokumentu z zeznań określonego świadka. Środek dowodowy powinien być w postanowieniu dowodowym dokładnie określony, aby przeprowadzenie tego dowodu nie nastręczało trudności. W jednym postanowieniu dowodowym może być dopuszczonych kilka środków dowodowych na te same lub inne fakty.
Stosowanie do okoliczności - oznaczenie sędziego lub sądu, który dowód ma przeprowadzić. Wskazanie w postępowaniu dowodowym organu sądowego, który ma dowód przeprowadzić występuje tylko wówczas, gdy dowód ma być przeprowadzony nie przez sąd czekający, a więc gdy przeprowadzenie dowodu ma być dokonane w drodze przemocy prawnej. Regułą jest jednak przeprowadzenie dowodu przez sąd orzekający, gdyż tego wymaga zasada bezpośredniości postępowania.
Jeżeli jest to możliwe - termin i miejsce przeprowadzenia dowodu; wyznaczając sędziego, sąd może pozostawić mu oznaczenie terminu przeprowadzenia dowodu (art. 236). Jeżeli dowód ma być przeprowadzony przez sąd wezwany to sąd orzekający nie oznaczy terminu przeprowadzenia dowodu ale pozostawi to sądowi wezwanemu. Na postanowienie dowodowe zarówno dopuszczające jak i odmawiające dopuszczenia dowodów nie ma zażalenia. W związku z tym postanowienia te nie wymagają uzasadnienia. Strona jednak nie może w postępowaniu odwoławczym „żalić się” na niesłuszne niedopuszczenie przez sąd pierwszej instancji dowodu przez nią zawnioskowanego.


(…)

… i na jakie fakty ma przeprowadzić dowód w procesie cywilnym.
Zagadnienie ciężaru dowodu nie zostało u nas uregulowane przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Znalazło jednak wyraz w ogólnej zasadzie regule zamieszczonej w KC „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art. 6KC). Można z tego punktu widzenia rozróżnić trzy rodzaje faktów, jakie będą wymagały…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz