Dowody i postępowanie dowodowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dowody i postępowanie dowodowe  - strona 1 Dowody i postępowanie dowodowe  - strona 2 Dowody i postępowanie dowodowe  - strona 3

Fragment notatki:

DOWODY Pojęcie dowodu jest wieloznaczne. Może ono służyć do określenia źródła informacji dowodowej, środka, przy pomocy którego wykazujemy prawdziwość lub nieprawdziwość twierdzeń o faktach, określenia wyników postępowania dowodowego. Dowód w ścisłym tego słowa znaczeniu jest to środek dowodowy tj. to, przy pomocy czego wykazujemy prawdziwość lub nieprawdziwość twierdzeń o faktach .
Proces myślowy, w ramach którego prowadzimy wykazywanie prawdziwości lub nieprawdziwości twierdzeń o faktach określa się mianem dowodzenia . Zgodnie z art. 227 Kpc: Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenei Istotność faktów, o której mówi treść art. 227 należy rozpatrywać w dwojakim znaczeniu:
fakty te mają dotyczyć przedmiotu procesu;
fakty powinny mieć znaczenie prawne (tu: fakty prawotwórcze; fakty tamujące powstanie prawa; fakty niweczące prawo).
Nie wszystkie fakty wymagają w procesie cywilnym dowodu:
fakty powszechnie znane (notoryjne);
fakty znane sądowi urzędowo;
fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeśli przyznanie nie budzi wątpliwości co do swej zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy;
fakty, co do których strona przeciwna nie wypowie się, lecz sąd uzna za przyznane.
Kwestią związaną z dowodami jest ciężar udowodnienia ( onus probandi ), który według art. 6 Kc spoczywa na twierdzącym: Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Niekiedy jednak ustawa przerzuca ciężar udowodnienia na przeczącego, a to w związku z domniemaniami prawnymi. Domniemana w procesie mogą być faktyczne oraz prawne. Te drugie dzielą się na domniemania wzruszalne ( praesemptio iuris tantum ) oraz domniemania niewzruszalne ( praesemptio iuris ac de iure ). Domniemana wzruszalne mogą być obalone przez udowodnienie stanu przeciwnego niż przyjęty w domniemaniu, przy czym ciężar tego udowodnienia spoczywa właśnie na przeczącym domniemaniu. Domniemania prawne wiążą sąd tak długo, jak długo nie zostaną obalone. Podział: W świetle Kpc można wyróżnić 2 rodzaje dowodów (środków dowodowych):
dowody nazwane:
dowód z dokumentu;
dowód z zeznań świadków;
dowód z opinii biegłego;
dowód z oględzin;
dowód z grupowego badania krwi;
dowód z filmu, telewizji, fotografii, planu, rysunku oraz płyt i taśm dźwiękowych oraz innych przyrządów utrwalających obraz i dźwięki;
dowód z przesłuchania stron - dowód pomocniczy, posiłkowy, który wchodzi w grę, gdy przy wykorzystaniu wszystkich środków dowodowych nie zostały wyjaśnione istotne okoliczności sprawy.


(…)

… się w treści przeprowadzonych środków dowodowych.
W postępowaniu nieprocesowym stosuje się w zakresie postępowania dowodowego w sposób odpowiedni przepisy dotyczące procesu, występuje jednakże tu kilka odrębności np. przesłuchanie świadków i biegłych bez przyrzeczenia.
Zabezpieczenie dowodów, które ma na celu ochronę przed niebezpieczeństwem utraty możności przeprowadzenia w późniejszym okresie pewnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz