Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

note /search

Pytania i odpowiedzi na kolokwium - koszt kapitału wlasnego

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2506

Waluczko. Notatka składa się z 21 stron. Co to jest FCFF i do czego słu ż y? FCFF ( ang. Free Cash Flow to Firm) - wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli. Wolne przepływy pieniężne można zdefiniować jako nadwyżki lub niedobory środków pieniężnych, które mogą pows...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2212

1. Jak zmniejszyc koszt kapital u? Zwiekszenie sprzedazy,ustabilizowanie ceny danego waloru, zmniejszenie progowej stopy zwrotu,zmniejszenie dywidendy 2. Tarcza podatkowa - (lub inaczej osłona podatkowa) to efekt zmniejszenia obciążeń podatkowych jednostki w wyniku poniesionych kosztów, które uzn...

Kapitał - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1666

Przez kapitał własny zazwyczaj rozumie siękapitał zainwestowany przez właścicieli (akcjonariuszy, udziałowców), którzy oczekują zwrotu na poziomie kosztu kapitału własnego, jako rekompensaty za ryzyko inwestycyjne. W niektórych przed...

Kapitał - pytania otwarte na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 2499

1. CO TO JEST FCFF I DO CZEGO SŁUŻY?    FCFF  –  Free  Cash  Flow  to  Firm  –  wolne  przepływy  pieniężne  dla  firmy  (zarówno  dla  akcjonariuszy jak i wierzycieli)  Jedna z metod obliczania przepływów pieniężnych przy wycenie metodą DCF  FCFF = sprzedaż – koszty operacyjne = zysk operacyjny ...

Wartość przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1491

LITERATURA A. Rappaport „Wartość dla akcjonariuszy”, WIG-Press, Warszawa 1999 r. M. Michalski „Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich”, WIG-Press, Warszawa 2001 r. A. Herman, A. Szablewski “Zarządzanie wartośc...

Założenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2338

ZAŁOŻENIA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA kapitał własny przedsiębiorstwa nie jest kapitałem darmowym, a inwestorzy oczekują w zamian za swoje inwestycje określonej stopy zwrotu przy zwiększonym ryzyku, akcjonariusze oczekują wyższego zwrotu. Pieniądz ma swoją cenę !!! HISTORIA Ko...