Pytania i odpowiedzi na kolokwium - koszt kapitału wlasnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na kolokwium - koszt kapitału wlasnego - strona 1 Pytania i odpowiedzi na kolokwium - koszt kapitału wlasnego - strona 2 Pytania i odpowiedzi na kolokwium - koszt kapitału wlasnego - strona 3

Fragment notatki:

Waluczko. Notatka składa się z 21 stron.
Co to jest FCFF i do czego słu ż y? FCFF ( ang. Free Cash Flow to Firm) - wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli. Wolne przepływy pieniężne można zdefiniować jako nadwyżki lub niedobory środków pieniężnych, które mogą powstać w wyniku prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności operacyjnej i inwestycyjnej, po uregulowaniu wszelkich oczekiwań finansowych dawców kapitału. W tym przypadku wszystkich stron finansujących inwestycje.
FCFF = Zysk operacyjny pomniejszony o teoretyczny podatek - Nakłady inwestycyjne + Amortyzacja - Zmiana w kapitale obrotowym
Co to jest koszt kapitału własnego ? Jest to określenie wymaganej stopy zwrotu z kapitału (CAPM - Capital Asset Pricing Model) R s = R f + b ( R m - R f ) + x t
R s - oczekiwana stopa zwrotu z kapitału
R f - stopa zwrotu wolna od ryzyka
R m - historyczna stopa zwrotu z inwestycji na rynku akcji
(R m - R f) - premia za ryzyko
b- współczynnik opisujący zmiany cen akcji, w która inwestujemy
b - jest miarą ryzyka, zdefiniowaną jako zmienność dochodów
Co to jest luka warto ś ci ? Różnica między wartością przedsiębiorstwa możliwą do osiągnięcia gdyby dążyło ono do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy a jego bieżącą wartością rynkową
Co to jest optymalna i docelowa struktura kapitału ? Co to jest outsourcing i jak wpływa na warto ść firmy ? Outsourcing - wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.
Do zalet powierzenia części zadań firmie zewnętrznej można zaliczyć:
optymalizacja kosztów obsługi,
podniesienie bezpieczeństwa organizacji,
przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń,
nieponoszenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia,
niskie koszty zarządzania kontraktem,
dostęp do specjalistów z wielu dziedzin,
wyższa elastyczność
Co to jest RAPM ? Oznacza to pomiar rentowności skorygowanej o element ryzyka. Są to różnorodne techniki dostosowania rentowności składnika majątku lub portfela aktywów, wskazujące na ryzyko związane z posiadaniem aktywów, umożliwiające dokonanie neutralnych porównań pomiędzy różnego typu inwestycjami. RAPM funkcjonuje w dwóch układach:
1.Modyfikuje się wyniki w celu uwzględnienia ryzyka i przyjmuje się zakładane stopy zwrotu. 2. Dostosowuje się wartość kapitału w celu odzwierciedlenia ponoszonego ryzyka.

(…)

… pośrednika w pozyskiwaniu funduszy
☺ograniczenie ryzyka dla inwestorów i jego dokładniejsza identyfikacja
☺zmniejszenie ryzyka rynkowego w spółce, która dokonuje sekurytyzacji
☺możliwość sterowania adekwatnością kapitałową przez instytucje finansowe
Sekurytyzacja - podstawowe pojęcia
• aranżer - podmiot gospodarczy zamierzający pozyskać kapitały
• SPV (specjal purpose vehicle) - specjalnie utworzone…
… i zarządzaniu przejętym przedsiębiorstwem
ekspansja rynkowa ani dywersyfikacja ryzyka operacyjnego nie ma miejsca (w odróżnieniu od przejęć przez inwestorów strategicznych)
Opisz mikro- I makronosniki wartosci oraz determinanty wartości
Opisz sposoby poprawy nośników wartości
Sposoby poprawy nośników wartości:
Stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży
- wejście na nowe rynki,
- rozwój nowych produktów…
… prawdopodobieństwa, w określonym czasie
UWAGA: VAR nie obejmuje nienormalnych (ekstremalnych) zmian
Co to jest VaR i do czego służy?
Miara VaR jest najpopularniejszą miarą ryzyka w grupie miar zagrożenia, ma duże walory interpretacyjne i jest zalecana przez instytucje nadzoru do pomiaru ryzyka instytucji finansowych wykorzystana jest także do pomiaru innyh niż ryzyko rynkowe rodzajów ryzyka finansowego…
… dostaje tylko część premii (opcji), reszta w banku
• cena realizacji opcji rośnie w tempie równym kosztowi kapitału własnego (co gwarantuje zyski tylko wtedy gdy wygrywają teŜ akcjonariusze)
- stopy dywidendy
- drobna korekta (z tytułu braku możliwości dywersyfikacji ryzyka)
Na czym polega proces odbudowy wartości?
Na czym polega sekurytyzacja aktywów ?
Sekurytyzacja:
odmiana outsourcingu polegająca…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz