Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - strona 1 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - strona 2 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie w artością p rzedsiębiorstwa Zarządzanie wartością firmy definiuje się jako zespół działań zorientowa­nych na korzystną zmianę czynników podwyższających aktywa firmy oraz kreujących programy restrukturyzacji, zwiększające efektywność zużycia zasobów i spełnienie oczekiwań klientów, a tym samym uzyskanie wysokiej pozycji rynkowej dzięki osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Zdefiniowa­nie ceny nabycia przedsiębiorstwa umożliwia określenie wartości firmy jako elementu majątku zakupionego przedsiębiorstwa. Ustawa o rachunkowości z 1994 r. określa wartość firmy jako różnicę między ceną nabycia okre­ślonej jednostki lub zorganizowanej jej części a wartością rynkową po­szczególnych składników majątkowych jednostki lub jej zorganizowa­nej części, pomniejszoną o ewentualne przejęte zobowiązania. Zarządzanie wartością firmy obejmuje między innymi: 1) zarządzanie marketingowe, 2) zarządzanie innowacyjne i inwestycyjne, 3) zarządzanie finansami, 4) zarządzanie zasobami ludzkimi . Zarządzanie marketingow e obejmuje wszelką działalność przedsiębior­stwa zorientowaną na zaspokojenie potrzeb klienta i wiąże się z kreowaniem wewnątrz firmy tzw. orientacji marketingowej. Orientacji tej służy wykorzy­stanie w procesie zarządzania instrumentów marketingu mix, two rzenie stra­tegii marketingowych i budowa planu marketingowego. Bardzo ważnym elementem zarządzania marketingowego jest dywersyfikacja działalności. Dywersyfikacja oznacza wchodzenie firmy do nowych sektorów gospodarki i przez to rozszerzenie zakresu branżowego działalności. Pojęcie to jest zarezerwowane dla zjawiska branżowego rozszerzenia działalności, nie obejmuje natomiast wchodzenia na nowe geograficzne rynki i z tą samą grupą produktów ani zwiększania gamy wyrobów w ramach tego samego sektora. Rozróżniamy kilka stopni dywersyfikacji. Najprostszym sposobem oceny stopnia dywersyfikacji jest zbadanie struktury przychodów według sektorów. Jeżeli dominująca część przychodów pochodzi z jednego sektora, mówimy, że przedsiębiorstwo jest skoncentrowane, jeżeli przychody pocho­dzą z wielu sektorów, mówimy o przedsiębiorstwie zdywersyfikowanym. Zarządzanie innowacyjne ma na celu stworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu możliwości pracowników w generowaniu, a następnie rozwi­janiu innowacji produktowych, technologicznych, ekologicznych, organiza­cyjnych, w obszarze zarządzania zwiększenie ilości wdrożonych w firmie innowacji zwiększa jej pozycję konkurencyjną na rynku i umożliwia w większym stopniu spełnienie oczekiwań klientów. Zarządzanie finansami jest procesem uefektywnienia wykorzystania zaso­bów finansowych i racjonalizacji potrzeb rzeczowych skorelowanych z fi­nansami. Istotą zarządzania finansami jest taki układ zasilania i pobudzania przedsiębiorstwa, w którym ruch pieniądza stwarza możliwości wyboru decyzji i kształtowania najkorzystniejszej relacji efektów do nakładów. Cel zarządzania finansami sprowadza się do zapewnienia firmie bieżącej wypła­calności, a w okresach dłuższych - do wzrostu rynkowej wartości przedsię­biorstwa.

(…)

… (Free Cash Flow) generowanych przez firmę, która jest dyskontowana przy wykorzystaniu średniego ważonego kosztu kapitału (Weightd Average Cost of Capi-tal), a następnie pomniejszana o wartość zadłużenia firmy.
Istota tego systemu sprowadza się do:
uznania długoterminowej maksymalizacji wartości firmy i pomnażanie bogactwa jej akcjonariuszy za najważniejszy - obiektywny - cel działal­ności przedsiębiorstwa;
oceny wydatkowanego kapitału (własnego lub obcego) z. punktu widzenia zakładanej stopy zwrotu i średniego ważonego kosztu kapitału. Wartość firmy dla akcjonariuszy jest tworzona tylko wówczas, gdy stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższa jego średni ważony koszt;
zrozumienia znaczenia i wrażliwości poszczególnych determinant wartości: stopy wzrostu sprzedaży, marży zysku operacyjnego, gotówkowej stopy po­datkowej, inwestycji w kapitał pracujący i majątek trwały, średniego ważonego kosztu kapitału i okresu przewagi konkurencyjnej na tempo jej w zrostu;.
wykorzystywania mierników tworzenia wartości firmy dla akcjonariuszy do motywowania menedżerów i informowania ich oraz społeczności finanso­wej o rezultatach przedsiębiorstwa. Wycena akcji firmy przez rynek kapita­łowy weryfikuje…

Wskaźnik EVA pozwala w sposób jednoznaczny stwierdzić, czy spółka po­mnaża kapitał akcjonariuszy. Jest klasycznym miernikiem efektywności wyrażającym się następującą zależnością gdzie:
EBIT - zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, zysk operacyjny
WACC - średni ważony koszt kapitału
C oznacza łączny, zainwestowany kapitał.
Wielkość tę twórcy EVA proponują obliczać jako różnicę pomiędzy sumą bilansową…
…, motywacyj­nego wynagradzania z roku na rok.
Przykład:
Rozpatrzmy projekt inwestycyjny wymagający nakładów w wysokości 10 mil zł. który ma dać 12 % stopę zwrotu. Oznacza to, że zyski operacyjne po opodatkowaniu i po uwzględnieniu amortyzacji wynoszą l 200 000 zł rocznie. Jeżeli średni ważony koszt kapitału WACC wynosi dla projektu 10%, to:
mln
Oceniając projekt z wykorzystaniem EVA otrzymamy ten sam wynik…
… między cenami akcji i wartością rynkową przedsiębiorstw a konwencjonalnymi wskaźnika­mi ich oceny. W przypadku wskaźnika cena/dochód (P/E) kształtowała się ona w przedziale: 0-15%. przy uwzględnieniu rentowności kapitału własne­go (ROE) wzrastała do ok. 35% korelacji, jednak dopiero przy uwzględnie­niu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Discounted Cash Flow, DCF) wzrastała do ok. 60-80%.
Obok powszechnie…
… wartość dodana (MVA) w innym aspekcie:
Czy przekonującą alternatywą dla nadwyżkowego TSR (całkowity zwrot dla akcjonariuszy) może być MVA firmy Stern Stewart? W swej pierwotnej postaci z pewnością nie. Jak już zauważyliśmy, MVA to zmierzona na dany moment różnica między rynkową wartością kapitału zaangażowanego w spółkę przez inwestorów a jego ekonomiczną wartością księgową Oba mierniki trudno porównywać…
… według jego ekonomicznej warto­ści księgowej.
Jeżeli ekonomiczna wartość księgowa zainwestowanego kapitału rzeczywiście stanowi dokładne przybliżenie sumy gotówki zaangażo­wanej przez inwestorów w spółkę - a taki jest cel definiowania tej kate­gorii - wówczas MVA pokazuje rynkową premię lub rynkowe dyskonto w stosunku do całości środków pieniężnych wprowadzonych do tej pory do spółki przez inwestorów.
Niewątpliwie MVA…

Do współczesnych narzędzi zarządzania zaliczamy:
TQM (Total Quality Management) - kompleksowe zarządzanie jakością. Lean management, czyli odchudzanie struktur organizacyjnych.
Outsourcing - wyprowadzenie na zewnątrz nieefektywnych rodzajów działalności przedsiębiorstwa oraz procesów i operacji produkcyjnych.
Benchmarking - wzorowanie się na najlepszych wzorcach technicznych, technologicznych i organizacyjnych…
… alternatywnych względem dotychczasowych, opartych głównie na danych księgowych, wskaźników oceny nowych projektów inwestycyjnych i tworzenia wartości przedsiębiorstw. Bezpośrednią przyczyną tych poszu­kiwań były rezultaty badań empirycznych (Rappaport: 1998. banków inwe­stycyjnych: Credit Suisse First Boston, firm konsultacyjnych: Pricewaterho-useCoopers), jednoznacznie dowodzących słabej korelacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz