Kapitał - ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał - ściąga  - strona 1

Fragment notatki:


Przez kapitał własny zazwyczaj rozumie siękapitał zainwestowany przez właścicieli (akcjonariuszy, udziałowców), którzy oczekują zwrotu na poziomie kosztu kapitału własnego, jako rekompensaty za ryzyko inwestycyjne. W niektórych przedsiębiorstwach (np. w bankach) do kapitałów własnych zaliczane są równieŜ tzw. po ż yczki podporz ą dkowane , ponieważ pożyczkodawcy godzą się na to, że w
określonym okresie ich kapitał (pożyczkowy) będzie absorbował ryzyko upadłości firmy, podobnie jak kapitał własny właścicieli. ka pitału regulacyjnego wykorzystywanego w przedsiębiorstwach bankowych, do pomiaru adekwatności kapitałowej. Można go interpretować jako minimalny, nakazany przez regulatora, poziom kapitału własnego, który powinna posiadać instytucja zaufania publicznego prowadząca działalność narażoną na ryzyko. Kapitał regulacyjny określany równieŜ mianem regulacyjnych funduszy własnych składa się z trzech składników: - kapitału pierwszej kategorii (Tier 1) obejmującego tzw. fundusze podstawowe tj. w szczególności kapitał zakładowy, zapasowy, rezerwowy, fundusze ogólnego ryzyka i niepodzielony zysk z lat ubiegłych; - kapitału drugiej i trzeciej kategorii (Tier 2) obejmującego tzw. fundusze uzupełniające tj. w szczególności zobowiązania podporządkowane długookresowe i krótkookresowe.
Przez kapitał ekonomiczny (KE) rozumie się kwotę, która wystarczy z odpowiedniowysokim prawdopodobieństwem na pokrycie nieoczekiwanych strat w określonym horyzoncie czasowym2. Przyjmuje się, że straty oczekiwane powinny w zasadzie znajdować
swoje odzwierciedlenie w bieżących wynikach finansowych (poprzez tworzenie rezerw), a straty nieoczekiwane - w kapitale ekonomicznym. Kapitał ekonomiczny powinien zatem zapewniać wypłacalność spółki przy założonym poziomie ufności3. W praktyce wielkość kapitału ekonomicznego zależy od zdefiniowania i pomiaru strat nieoczekiwanych. Straty nieoczekiwane wynikają ze zjawisk nagłych, niezależnych od przedsiębiorstwa.Czasem przyjmuje się, że stanowią one odzwierciedlenie realnych strat z przeszłości, czasemże stanowią wielokrotność odchylenia standardowego od średniej (oczekiwanej) straty zostatniego okresu, czasem że stanowią wielokrotność odchylenia standardowego od średniej (oczekiwanej) straty z okresu dekoniunktury lub kryzysu. straty oczekiwane to przeciętne straty zdziałalności biznesowej, które generowane są przez ograniczenie dochodów lub wzrostkosztów, przy założonym akceptowalnym przez zarządzających poziomie ryzyka. Są one klasycznym kosztem ryzyka związanym z normalnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Kapi tał nara ż ony na ryzyko jest to kapitał własny, który ma pokryć ryzyko jużpodjęte (tzw. kapitał zaabsorbowany ) lub ryzyko, które zamierzamy podjąć w przyszłościtzw. kapitał alokowany . Kapitał zainwestowany (KI)

(…)

… własnych sił i środków, a także konflikty w przedsiębiorstwie wynikające z ukrytych i ostrych sprzeczności między osobami, prowadzące do trudności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zaistnienie kryzysu przedsiębiorstwa może okazać się zaskoczeniem. Jednak zazwyczaj mechanizm prowadzący do kryzysu działa w przedsiębiorstwie już od pewnego czasu, a
zaskoczenie zarządu jest na ogół rezultatem słabości myślenia…
… na aktywach do wartości aktywów. W bankach od osiągniętego wyniku odejmuje się np. kwotę oczekiwanych strat z tytułu ryzyka kredytowego; - RORAC (return on risk-adjusted capital). Jest to zwrot na kapitale ekonomicznym obliczany jako iloraz wyniku finansowego (przychód - koszt) do kapitału ekonomicznego; - RAROC (risk adjusted return on capital). Jest to zwrot na kapitale ekonomicznym obliczany jako iloraz…
… jakospółka zależna od spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościam 1.Złożenie przez przedsięb. W sądzie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego 2.Ogłoszenie o wszczęciu postępów.napraw. 3.Przedsiębiorca zwołuje zebranie wierzycieli. 4. Zatwierdzenie przez sąd układu wiążącego wszystkich wierzycieli

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz