Ubezpieczenia - strona 10

Wykład - zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

ZASADA PEŁNOŚCI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Związana z finansowym pokryciem szkody przez odszkodowanie zastosowane w ubezpieczeniu majątkowym. Aspekty prawne Szkoda - Kodeks cywilny szkodą określa wszelki uszczerbek majątku poszkodowanego - szkody bezpośrednie: straty (rzeczywiste uszczuplenie mająt...

Wykład - zasada pełności

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

ZASADA PEŁNOŚCI ZASADA PEŁNOŚCI - zapewnienie ubezpieczonym takiego poziomu finansowego wyrównania strat losowych jaki w danych warunkach jest możliwy do osiągnięcia. SZKODA - w KC wszelki uszczerbek jaki doznaje majątek poszkodowanego. Uszczerbek ten może wystąpić w postaci rzeczywistego uszczupl...

Wykład - zasada powszechności

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

ZASADA POWSZECHNOŚCI ZASADA POWSZECHNOŚCI - charakteryzuje ekspansywny rozwój ubezpieczeń. Problem powszechności jest problemem złożonym. PODZIAŁ POWSZECHNOŚCI: powszechność podmiotowa - podział z punktu widzenia podmiotu, powszechność przedmiotowa - podział z punktu widzenia przedmiotu, powsze...

Wykład - zasada realności ochrony ubezpieczeniowej

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

ZASADA REALNOŚCI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ realność ochrony świadczy postępowanie zakładu ubezpieczeń względem ubezpieczającego. Rozpatrywana jest jako: a) stopień pokrycia rzeczywistej szkody przez odszkodowanie (wskaźnik realności ochrony ubezpieczeniowej: odszkodowanie / szkoda), ale nie mówi o ...

Swoboda zawierania umów - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

ZASADA SWOBODY ZAWIERAMIA UMÓW JEST NARUSZANA W 2 ASPEKTACH: ponieważ przepisy nakazują zawarcie umowy, na jakich warunkach trzeba zawrzeć umowę. W przypadku wielu ubezpieczeń obowiązkowych OWU są odgórnie narzucane (regulowane są przez ustawy i rozporządzenia). Ustanawia się ubezpieczenia obow...

Wykład - zasady ubezpieczeń

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

ZASADY UBEZPIECZEŃ (wymagania stawiane usługom ubezpieczeniowym): -wtórne względem funkcji ubezpieczeniowych - charakter imperatywny lub postulatywny - podstawowe zasady: realność, pełność, powszechność ochrony ubezpieczeniowej - inne zasady: szybkość wypłaty odszkodowań i świadczeń, koncesjono...

Zdarzenie losowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

ZDARZENIE LOSOWE - zdarzenie, które występuje ze statystyczną prawidłowością, które jest niezależne od woli osoby nim dotkniętej, jest nadzwyczajne, jest możliwe ale niekonieczne, ma charakter masowy, cechuje go losowość czyli nie można z góry pr...

Ubezpieczenia-pytania

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Rozporządzenie jako źródło prawa UE: a) nie mają prawa normatywnego i wyznaczenia b) mają ogólny charakter normatywny i mają pierwszeństwo, czyli są nadrzędne, przed prawem narodowym c) nie mają charakteru normatywnego, ale wyznaczają cel do osiągnięcia przez państwa wspólnoty Dyrektywy - nie mają...

Ubezpieczenia-testy

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

WARIANT „H” / nr5 , TEST 0 Zdarzenie losowe posiada następujące cechy: zagraża różnym podmiotom B . następuje wbrew woli ubezpieczającego podlega prawu wielkich liczb, jest niezależne od woli ubezpieczającego, jest nadzwyczajne Odpowiedzialność cywilna to odpowiedzialność za szkody wyrządzone: ...

Zasady ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Ubezpieczenie to w najogólniejszym znaczeniu tego słowa “urządzenie mające na celu ochronę przed czymś, zapobiegające czemuś”. Ubezpieczenia społeczne są formą zabezpieczenia się poszczególnych grup ludności od wystąpienia konkretnych rodzajów ryzyka życiowego ( np. choroby, śmierci, kalectwa .)...