Ubezpieczenia-testy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia-testy - strona 1 Ubezpieczenia-testy - strona 2 Ubezpieczenia-testy - strona 3

Fragment notatki:

WARIANT „H” / nr5 , TEST 0 Zdarzenie losowe posiada następujące cechy:
zagraża różnym podmiotom
B . następuje wbrew woli ubezpieczającego
podlega prawu wielkich liczb, jest niezależne od woli ubezpieczającego, jest nadzwyczajne
Odpowiedzialność cywilna to odpowiedzialność za szkody wyrządzone:
A . osobie trzeciej
b. przez osobę trzecią
przez rodzinę ubezpieczającego
Interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia reprezentuje:
Polska Izba Ubezpieczeń
Rzecznik Praw Obywatelskich
C . Rzecznik Ubezpieczonych
Ubezpieczeniem obowiązkowym wynikającym z ustawy z dn. 22.05.2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, … jest ubezpieczenie:
OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela.
B. OC posiadaczy autokarów wycieczkowych za szkody związane z ich ruchem,
c. Mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych.
Ubezpieczenie majątkowe może dotyczyć:
wyłączenie mienia
B. mienia albo odpowiedzialności cywilnej
c. wyłącznie odpowiedzialności cywilnej
Biuro turystyczne, w sytuacji, gdy nie poinformuje na piśmie klienta o swoim statusie agenta turystycznego będzie ponosiło odpowiedzialność za szkody:
na zasadach ogólnych według kodeksu karnego
według prawa ubezpieczeniowego i kodeksu cywilnego.
Jak organizator turystyki
Odpowiedzialność cywilna kontraktowa powstaje w wyniku wyrządzenia szkody:
na skutek umyślnego działania sprawcy
wskutek nienależytego wykonania lub nie wykonania umowy (kontraktu)
w związku z czynem karalnym
Zakład ubezpieczeń może prowadzić działalność ubezpieczeniową w:
Wyłączenie w jednym z poniżej wymienionych działów ubezpieczeń
Wyłącznie w dziale II ubezpieczeń wg załącznika do ustawy
C . Wyłącznie w dziale I ubezpieczeń wg załącznika do ustawy.
Ubezpieczony to osoba:
Która została zatrudniona przez zakład ubezpieczeń
Która opłaca składki ubezpieczeniowe
C . Której życie lub miernie objęte jest ochroną ubezpieczeniową.
Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie:
A . OC rolnika prowadzącego gospodarstwo rolno-turystyczne
b. Od ognia budynków hotelowych
c. OC posiadaczy nieruchomości
WARIANT „R” / nr 12 , T EST 01 1.Odpowiedzialność de… (?) to odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu:


(…)


Przed podatkami i innymi daninami publicznymi (ZUS)
Po zapłaceniu podatków i innych danin publicznych (ZUS)
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zaspokaja roszczenia z tytułu upadłości zakładu ubezpieczeń na życie:
W całości
B. W wysokości 50% wierzytelności nie więcej niż równowartość 30000EURO,
c. Nie wypłaca żadnych roszczeń
Aktuariusz to osoba:
Zajmująca się wyliczaniem sum ubezpieczenia
Badająca bilans…
… interesów ubezpieczonych wobec zakładów ubezpieczeń
c. kontrola prawidłowości gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń.
17. Jaka będzie wysokość odszkodowania gdy suma ubezpieczenia wynosi 4000zł, wartość szkody 700zł, franszyza integralna - 10%, franszyza redukcyjna - 20%:
a. 450zł
b. 560zł
c. nie przysługuje odszkodowanie
18. Minimalna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu które winien zawrzeć organizator…
… ubezpieczenia będzie równa wartości ubezpieczeniowej (wartości przedmiotu)
20. W ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem stosuje się system odpowiedzialności: a. system proporcjonalny i system „za pierwsze ryzyko”
B. tylko system „za pierwsze ryzyko”
c. tyko system proporcjonalny
Nie ma pytania:
Która została zatrudniona przez zakład ubezpieczeń
Która opłaca składki ubezpieczeniowe
Której życie lub mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową.
Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie
A. OC rolnika prowadzącego gospodarstwo rolno-turystyczne.
b. Od ognia budynków hotelowych
c. OC posiadaczy nieruchomości
TEST 05
10. Franszyza redukcyjna to:
Część składki
Określona część sumy ubezpieczenia, którą zakład ubezpieczeń wypłaca każdemu
C. Określona cz. Straty w ubezpieczeniu majątkowym, o którą zakład…
… i kosztów
Sumę zysku brutto i wszystkich wydatków
Jaka będzie wysokość odszkodowania gdy suma ubezpieczenia wynosi 5000zł, wartość szkody 800zł, franszyza integralna - 10%, franszyza redukcyjna - 20%?
480zł
Nie przysługuje odszkodowanie
640zł
Systemem odpowiedzialności proporcjonalnej ubezpiecza się najczęściej:
Wartości artystyczne i mienie pracowników
Środki trwałe i obrotowe oraz wartości pieniężne…
… 4
11. … i reasekuracyjna może być prowadzona wyłącznie na powołanie:
a. p…
b. U… Rady Ministrów
c. Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
12. Pośrednictwo ubezpieczeniowe może być wykonywane wyłącznie przez:
A. agentów ubezpieczeniowych lub brokerów (w tym brokerów reasekuracyjnych)
b. spółki prawa handlowego
c. brokerów lub podmioty gospodarcze
13. Świadczenia zakładu ubezpieczeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz