Chemia środowiska - strona 13

Zanieczyszczenie środowiska rtęcią - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

ZANIECZYSZCZENIA  ŚRODOWISKA RTĘCIĄ      Rt ęć (zwana żywym srebrem ) w przyrodzie występuje zarówno w stanie  rodzimym jak i zwi ązanym a głównym źródłem jej jest minerał o nazwie  cynober HgS.  W latach 50-ych naszego wieku nast ąpiły  masowe zatrucia rybami z zatoki  Minamata  w Japonii. Wody te...

Wykład - wpływ zanieczyszczeń

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jamróz
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

CHEMIA ŚRODOWISKA – LABORA TORIUM 2. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) i uttlenialność Wpływ zanieczyszczeń na biologiczne i chemiczne zapotrzebowanie na tlen w ściekach komunalnych 1. Biologiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT) Związki organiczne zawarte w wodach naturalnych ulegają rozk...

Wykład - analiza popiołów

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Leśniewicz
 • Chemia środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Chemia środowiska CHC 0164 l Ćwiczenie 2: Analiza popiołów z elektrociepłowni metodą XRD Cel: Przedmiotem rentgenowskiej analizy fazowej jest identyfikacja składu fazowego popiołów lotnych metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich. Analiza fazowa polega na interpretacji dyfraktogramów cyfrowyc...

Wykład - mobilność metali w glebie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Pilśniak
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

CHEMIA ŚRODOWISKA MOBILNOŚĆ METALI W GLEBIE - SYMULACJA WYMYWANIA PRZEZ DESZCZE O RÓśNYM PH Spektrometr zastosowany w ćwiczeniu jest spektrometrem jednowiązkowym, którego schemat przedstawiony jest poniŜej. mgr inŜ. Helena Stecka 1. Wstęp Na stęŜenie dostępnych dla roślin metali w glebie wp...

Wykład - radioaktywność w budynkach

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Katarzyna Sobianowska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny, Zakład Metalurgii Chemicznej Chemia Środowiska Laboratorium RADIOAKTYWNOŚĆ W BUDYNKACH CEL ĆWICZENIA : Wyznaczanie pola promieniowania jonizującego wokół przenośnego dozymetru promieniowania gamma FH 40G 1. WSTĘP TEORETYCZNY Promieniowaniem moŜemy...

Radioaktywność - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Katarzyna Sobianowska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny, Zakład Metalurgii Chemicznej Chemia Środowiska Laboratorium RADIOAKTYWNOŚĆ W PYLE ZAWIESZONYM Z POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO CEL ĆWICZENIA : Oznaczenie poziomu promieniowania gamma oraz za...

Ćwiczenia - oznaczanie anionów

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Woźniak
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A Wydział Chemiczny, Zakład Metalurgii Chemicznej Barbara Woźniak PODSTAWY CHROMATOGRAFII JONOWEJ Laboratorium OZNACZANIE WYBRANYCH ANIONÓW NIEORGANICZNYCH W WODACH RÓśNEGO POCHODZENIA METODĄ CHROMATOGRAGII JONOWEJ Część teoretyczna Wstęp Woda jest...

Powstawanie HNO3 w atmosferze w dzien i noc

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043

POWSTAWANIE KWASU AZOTOWEGO (V) W ATMOSFERZE (DZIEŃ I NOC) Kwas azotowy (V) jest istotnym czynnikiem zakwaszającym opad atmosferyczny. Powstaje z tlenków azotu, które w dużym stopniu pochodzą z reakcji spalania. Emisja tlenku azotu (II) do a...

Właściwości fizyczne i chemiczne wody-prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3059

Właściwości fizyczne i chemiczne wody Czym jest woda? Tlenek wodoru (nazwy systematyczne- monotlenek diwodoru, oksydan) - związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych (pokojowych) w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skup...

Procesy niszczące glebe

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

procesy niszczące glebę Gleba to biologicznie czynna powierzchnia ziemi, powstała z utworu geologicznego, zwanego skała, macierzystą., w wyniku wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego. Gleba jest głównym elementem środowiska przyrodniczego. Na lądzie gleba i przyziemna część atmosfery tw...