wykład - wpływ zanieczyszczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - wpływ zanieczyszczeń - strona 1 wykład - wpływ zanieczyszczeń - strona 2

Fragment notatki:

CHEMIA ŚRODOWISKA – LABORA TORIUM
2. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) i uttlenialność
Wpływ zanieczyszczeń na biologiczne i chemiczne zapotrzebowanie na
tlen w ściekach komunalnych
1. Biologiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT)
Związki organiczne zawarte w wodach naturalnych ulegają rozkładowi wskutek działalności
Ŝyciowych bakterii i innych drobnoustrojów. W środowisku tlenowym rozwijają się
drobnoustroje tlenowe, powodując aerobową mineralizację związków organicznych do
dwutlenku węgla, wody, azotanów (III), siarczanów (VI) i innych produktów tlenowych. Z
tego wynika Ŝe do mineralizacji związków organicznych zawartych w wodzie jest potrzebna
pewna ilość tlenu.
Biologiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT) to pojęcie umowne oznaczające ilość tlenu
zuŜywanego w określonym czasie na utlenienie w warunkach aerobowych substancji
organicznych, zawartych w wodzie lub ściekach, przy udziale Ŝywych bakterii i enzymów
pozakomórkowych. Proces biochemicznego utleniania związków organicznych trwa ok. 20
dób, a najintensywniej przebiega w czasie pierwszych pięciu dób. Dlatego teŜ przyjęto
oznaczać pięciodniowe biologiczne zapotrzebowanie na tlen tzw. BZT5 w temp. 20 C. Jest
to jeden z waŜniejszych wskaźników zanieczyszczenia wód substancjami organicznymi,
oznaczany dla kontroli jakości wód, do określania podatności ścieków na biologiczne
oczyszczanie, ich wpływu na odbiornik i kontroli pracy oczyszczalni ścieków.
Zasada oznaczenia
Pomiar zawartości tlenu w próbce wody pierwotnej oraz w próbce po 5 dniach inkubacji w
temp. 20 C. Zawartość tlenu w wodzie moŜna zmierzyć przy uŜyciu elektrod tlenowych lub
metodą Winklera.
Wykonanie ćwiczenia
W celu oznaczenia BZT5 w wodzie czystej lub słabo zanieczyszczonej naleŜy napełnić 3
butelki inkubacyjne o pojemności 100-150 cm3 badaną wodą, starając się jej nie
napowietrzać i/lub do wody natlenionej tlenem wprowadzić 1cm3 ścieków i przenieść do
butelek inkubacyjnych. Po napełnieniu butelki zamknąć korkami, zwracając uwagę, aby pod
korkiem nie został pęcherzyk powietrza. W jednej butelce oznaczyć początkową zawartość
tlenu od razu po napełnieniu z uŜyciem elektrod tlenowych a następnie mierzyć zawartość
tlenu, początkowo co minutę, a następnie co 5 minut. Drugą i trzecią wstawić do szafki do
następnej pracowni. Po okresie inkubacji w obu butelkach oznaczyć zawartość tlenu tą samo
metodą. Zawartość tlenu rozpuszczonego po inkubacji nie moŜe być mniejsza niŜ 2 mg
O2/dm3. W przeciwnym przypadku wodę naleŜałoby rozcieńczyć. BZT5 wyznaczyć w
oparciu o róŜnice zawartości tlenu w próbce pierwotnej i po 5 dniach inkubacji.
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) jest pojęciem umownym i oznacza ilość tlenu
(w mg/dm3) pobranego (w warunkach umownych) z utleniacza na utlenienie obecnych w
wodzie związków organicznych i niektórych związków nieorganicznych (np. soli Ŝelaza
(II), siarkowodoru, azotanów (III), i innych).
Oznaczenie ChZT musi być wykonywane w ściśle określonych warunkach, poniewaŜ
stopień utlenienia związków ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz