Wykład - radioaktywność w budynkach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - radioaktywność w budynkach - strona 1 Wykład - radioaktywność w budynkach - strona 2 Wykład - radioaktywność w budynkach - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Wydział Chemiczny, Zakład Metalurgii Chemicznej
Chemia Środowiska
Laboratorium
RADIOAKTYWNOŚĆ W BUDYNKACH
CEL ĆWICZENIA : Wyznaczanie pola promieniowania jonizującego wokół przenośnego dozymetru
promieniowania gamma FH 40G
1.
WSTĘP TEORETYCZNY
Promieniowaniem moŜemy określić proces, w którym następuje wysyłanie i przenoszenie energii na
odległość. Energie ta moŜe być wysyłana w róŜnych postaciach m.in. w postaci ciepła, światła, fal
elektromagnetycznych albo w postaci cząstek [1].
Do źródeł promieniowania moŜemy zaliczyć naturalne i sztuczne źródła promieniowania. Źródłem
naturalnym jest Słońce, natomiast sztuczne źródła promieniowania to lampa, grzejnik, nadajnik telewizyjny czy
radiowy. Słońce jest źródłem promieniowania ultrafioletowego, grzejniki emitują promieniowanie cieplne
(podczerwone), natomiast nadajniki radiowe i telewizyjne wysyłają fale radiowe i promieniowanie
elektromagnetyczne [1].
W zaleŜności od długości fali wyróŜniamy róŜne rodzaje promieniowania. I tak począwszy od najkrótszych
długości fali, kończąc na najdłuŜszych długościach, mamy promieniowanie: ultrafioletowe, widzialne,
podczerwone, mikrofale, radiowe.
Na grafie 1. przedstawiono rodzaje promieniowania i ich udziały procentowe w Polsce [2].
Rodzaje promieniowania i
ich udziały procentowe
Promieniowane kosmiczne
Promieniowanie gamma z podłoŜa
0,10%
0,40%
Promieniowanie 222Rn i 220Rn oraz ich pochodnych
na wolnym powietrzu
1,10%
8%
2,20%
Opad promieniotwórczy po wybuchach jądrowych oraz
katastrofie czernobylskiej
0,60%
21,70%
Promieniowanie gamma w budynkach
10,60%
Promieniowanie 222Rn i 220Rn oraz ich pochodnych
wewnątrz budynków
Radionuklidy inkorporowane (bez radonu)
11,40%
Diagnostyka rentgenowska i badania in vivo
43,90%
ZagroŜenia zawodowe w górnictwie
Inne (przedmioty powszechnego uŜytku)
1
Promieniowanie jonizujące jest szczególnym rodzajem promieniowania. Wywołuje ono w obojętnych
atomach i cząsteczkach materii zmiany w ładunkach elektrycznych, czyli jonizację. Głównym skutkiem
promieniowania jonizującego, wywoływanym przy przejściu promieniowania przez materię jest właśnie
jonizacja atomów środowiska absorbującego i moŜe ona prowadzić do rozrywania wiązań chemicznych.
Promieniowanie jonizujące moŜe mieć postać promieniowania korpuskularnego (cząstki , neutrony)
albo elektromagnetycznego (promieniowanie X, gamma) [1].
Dozymetria jest to dział fizyki technicznej zajmujący się metodami pomiaru i obliczaniem dawek
promieniowania jonizującego, a takŜe metodami pomiaru aktywności preparatów promieniotwórczych.
Dozymetria bada wpływ róŜnych rodzajów promieniowania (cząstek naładowanych, fotonów, neutronów) z
materią [1].
Pomiary dozymetryczne sprowadzają się najczęściej do wyznaczania liczby par jonów wytwarzanych
przez promieniowanie w danym ośrodku. Liczba ta zaleŜy od rodzaju, natęŜenia i energii promieniowania oraz
od własności ośrodka. Do pomiarów dozymetrycznych słuŜą urządzenia zwane dozymetrami ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz